Home
Quotes New

Audio

Forum

Read

Contest


Write

Write blog

Log In
Your search for tech
ક્ષમા માંગવી અને આપવી બંને જરૂરી છે.
 neeta kotecha  
 24 January 2018  

ક્ષમા આપવી એ ખરેખર ભારે હિંમતવાળું કામ છે. માટે જ કહેવાયું છે કે ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ…દુનિયાનું સૌથી અઘરું કામ હોય કે જે કરવાનું તદ્દન સહેલું હોય પણ જે થઇ નથી શકતું અથવા કોઈ કરી નથી શકતું એ હોય તો એ છે કોઈની ક્ષમા માંગવી અને કોઈકને ક્ષમા આપવી . સૌથી નજીકનો સંબંધ છે પતિ પત્નીનો . પણ એ સંબંધમાં પણ એક બીજાને લોકો  માફ નથી કરતા . કારણ લોકો ભૂલ ને ભૂલી જ નથી શકતા . જ્યારે જ્યારે એ વ્યક્તિ અને એની ભૂલ યાદ આવે છે લોકો પાછા ભૂતકાળમાં સારી પડે છે ને થોડા વધારે વેરના બીજ મનમાં વાવે છે.જૈન ધર્મમાં તો ક્ષમાપના નો એટલે જ વર્ષમાં એક વાર એવો દિવસ રાખવામાં આવ્યો છે કે એ દિવસે બધા જ પ્રભુને મનમાં રાખીને એક બીજાની  માફી માંગે. કમસેકમ માફી માંગવાથી એમની સાથે  વાતનો વ્યવહાર તો ચાલુ થાય છે. કે જે  બંધ થયેલો હોય છે અને ધીરે ધીરે સંબંધ સુધરે છે . પણ જો બધાજ સામે વાળાની રાહ જોશે કે માફી માંગવાની  પહેલ કોણ કરે  તો સંબંધો સુધરશે જ નહિ . સમય ત્યારે જ વેડફાય છે જ્યારે કોઈ એક પહેલ નથી કરતુ અને વાત સુધરતી નથી . અને ખરા અર્થમાં જોવા જઈએ તો કોઈ આપણી પાસે ક્ષમા માંગે ત્યારે આપણું અભિમાન માથું ઉચકતું હોય છે . આપણે સામે વાળા વ્યક્તિને ગુનેહગાર ગણવા લાગીએ છે . આ ભાવ પણ જ્યારે મનમાં થી નીકળશે ત્યારે જ પ્રભુ રાજી થશે .પતરસે પુછ્યું - હે પ્રભુ,જો મારો ભાઈ અપરાધ કરે છે તો હું તેને કેટલી વખત ક્ષમા કરૂ?શું તેને સાત વખત સુધી ક્ષમા કરી શકુ છુ?પ્રભુ ઈસુ બોલ્યા- સાત વખત જ કેમ?સાત વખતના સીત્તેર ગુણ્યા કર એટલી વખત તુ તેને ક્ષમા કરી શકે છે.પ્રભુ તને ક્ષમા કરશે-કેટકેટલા એવા સંબંધો છે કે જે પહેલની રાહ જોવામાં જ  પોતાની જિંદગી પૂરી કરી નાખે છે. ક્ષમા આપવા કરતા પણ વધારે સારી વાત એ છે કે ક્ષમા માંગી લ્યો. ભૂલ હોય કે ન હોય પણ ક્ષમા માંગવાથી તમારો એક સંબંધ બચી જશે . આ દુનિયામાં કેટલા શ્વાસ લેવાના છે એ ખબર નથી .  એકલા આવ્યા હતા અને એકલા જવાનું છે તો શું કામ મન પર કોઈ પણ પ્રકારનો ભાર લઈને જવાનું . બધું જ અહિયાં મુકીને જઈએ . એ આપના માટે સારું છે . કારણ સફર માં જેટલું વજન ઓછુ હશે મુસાફરી એટલી સરળ રહેશે

Understanding Blockchain
 Deepak Garg  
 1 February 2018  

Blockchain is a new technology for performing transactions, often compared to the Internet which revolutionized the way one shares/sees Information. It was first conceptualized by an anonymous person or group of person known as Satoshi Nakamoto in 2008. A Blockchain, in the simplest definition, is a ledger of transaction from the time of its genesis. Transaction is any transfer of a tangible/non-tangible asset within the people associated with that Blockchain. Bitcoin is just one of the many application whose core technology is Blockchain.In most of the transaction, there are three parties involved: the sender, the receiver, and the trusted verifier whose role is to verify that the transaction has actually taken place. For instance, one transfer money via bank through cheque, by money wallet; or one lease out a property after performing certain kind of paperwork implying Government as a trusted authority. A Blockchain removes the necessity for a third party to verify the transaction. This also implies that the Blockchain is robust to fraudster and fraudulent transactions.A Blockchain, visually or programmatically, is nothing but a chain of blocks where each block is a set of transactions. Every block contains information such as current timestamp, a link to the previous block and the next block, a collection of valid transactions during the time period between the formation of previous block and current block. Its network consist of working nodes called miners, whose main work is to create new blocks. These new blocks are joined in a single, continuous, authorative record called Block Chain. Whenever a new transaction takes place, it then propagates to the peers of the originating node and so on, till it exists with the whole network. Now the miners’ job is to validate the transaction and create the block by collecting a set of transactions. Creating a block is computationally expensive cryptographically challenging task. Once such a new block is created it is added to the chain and is then transferred back to the whole network. The other receiving nodes in the network adds the block to the existing ledger after validating the block. If one were to alter any transaction in a fraudulent way which had already taken place, they would have to find a new block that would include that transaction to fit the chain. If the current block to be computed in the network is at number 88, and the altered transaction block was 79, then the person will have to find 9 (79-87) more blocks to make a valid blockchain and pass it to the peer network. This is theoretically possible but is not in real world since finding block is not an easy task, making blockchain an ever increasing, irreversible, secure and public ledgerBitcoin, a very popular digital currency, relies on Blockchain. Applications of Blockchain is not limited to digital currency, it can be used to create smart contracts that execute on fulfilling a certain criteria (ex. Ethereum), for instantaneous peer-to-peer transaction without third parties (ex. In stock trading, property trading, patents), etcTo conclude, Block Chain is a distributed ledger of important transactions stored on a decentralized peer-to-peer network which is incorruptible due to high computation costs of blocks making it irreversible creating a trustworthy network to transact removing the need of middleman.

Digital Marketing
 Daneel Yunus  
 17 February 2018  

Digital Marketing -Digital marketing is a process in which the marketing of products or services based on digital technologies which is mostly available on the internet. This process is also used in mobile phones, display advertising and other digital medium.The way of marketing has changed by digital marketing in between 1990s and 2000s. The digital marketing is very popular due to reduce in cost of products and use for buying anywhere including home, office, also in travelling in bus or train without going to market. It is very easy process in purchasing clothes, sarees, and electronic products in home by using internet.There are several techniques in digital marketing including search engine optimization (SEO), search engine marketing (SEM), content marketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, data-driven marketing and also some e-commerce marketing techniques such as – social media marketing, social media optimization, e-mail direct marketing, display advertising, e-books, optical disks and games are latest techniques for marketing in internet. Some methods do not depend upon internet which provides digital media through SMS. The company also using messaging customers by using protected numbers for marketing.Some techniques are discussed used for the digital marketingSearch Engine Optimization (SEO)In this process, the visibility of the website in the search engine was ranked on the top means that the more visitors in the internet visit the website, the rank of the website increases. These visitors in the internet who visit your website are converted into customers.SEO have different types of searching such as image search, local search, video search, academic search, and industry-specific vertical search engines.The planning for the maximum visibility of the website including in what way the search engine works, and what majority of the visitors search for the terms or keywords entered through search engine. The editing in content, HTML, and associated coding are used in optimizing a website and rise in importance of specific keywords. The other technique of advertising of the website to increases the number of backlinks, or inbound links. In future, Google is developing for the search of the products through mobile due to this many companies take different methods for marketing.Search Engine MarketingSearch Engine marketing (SEM) is a process of internet marketing that used in the publicity of websites by increasing the visitors in the websites and the visibility in the search engine results pages (SERPs). It may include search engine optimization (SEO) in which editing and changes in content for achieve a top ranking in search engine results pages.Influencer MarketingInfluence marketing is a process of marketing in which concentration on specific key individuals and discovers the persons who have influence over probable customers and other marketing activities around these influencers.Influencer marketing can be divided into two methods: earned influencer marketing and paid influencer marketing. Earned marketing comes from free or earlier relationships with influencers or third party content which is encouraged by the influencer to promote their own individual social growth. Paid Influencer marketing promotions in the form of finance or reference messaging that can appear in any point of the content. Budgets are commonly depending on the customer influence.Many advertisers use influence marketing for create reliability in the market and also make social networks for online sales of their products. The responsibility of the influencer marketer for expands the marketing products and services profit depends upon the reliability received over time. Influencer marketing develops its value from 3 sources:Socialreach: Influencers are capable to influence or positive effect on millions of customers by their social networks and blogs.Originalcontent: Influencers createunique, and oftentimes actual, marketing content for the brand.Consumertrust: Influencers maintain strong relationships with their customers that have a definite level of reliance in the influencer’s beliefs.Social media marketingSocial media marketing is the use of social media and websites for marketing a product or service of the company. The company uses social media as a marketing of products for probable customers, earlier and current staffs, bloggers, close friends relatives and the general public. Social networking websites permits to the companies to make a network with one another and build relations and societies online. When companies use these social websites, customers can interact with them directly online. This interaction can be used to connect with a millions of customers for marketing the products online.Social media optimizationSocial media optimization (SMO) is a process in which the use of a social media websites for advertising products, service, brand and event. There are different types of social media tools for marketing such as social news, and bookmarking sites and social networking sites including,Reddit, Facebook, Tumblr, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Instagram and Google+ and blogging sites. SMO use as a SEO for advertising the website and motivate users to visit and share links of the website through social media and networking sites. When a webpage is shared or liked by a user on a social media then it counts as a vote for the quality of website. Therefore, search engines can use votes as a rankingof websites in search engine results pages. SMO is concentrate on heavy web traffic and aim to reach specific geographic regions for potential users. It helps in produce new users converted into customers which are interested in a website of the company.

How is StoryMirror on a path to changing the Creative landscape of India?
 Aman Upadhyay  
 22 February 2018  

There are seven billion on this Earth. So, there are seven billion equally important journeys of their lives that they have lived and the stories that they created during those journeys. These stories define these individuals because these stories appeal to these individuals too. StoryMirror is the home to these seven billion stories. It is the home where stories are nurtured in myriad creative ways.And just like every individual, every brand has a story to tell—creative stories that not only engage, inform, surprise, delight, and impact their audience, but that also deliver on a measurable level of Creativity.Brand StoryMirror’s story, is the story of Creativity. StoryMirror explores thoughts or ideas that are new or different in some way from previous thoughts and ideas. And as exploring thoughts and ideas can be expressed by people in many ways, it can also be expressed through drawing, writing, singing, or even doing something. And StoryMirror is the conduit between the audience and the Creativity - a movement which brings every creative mind on a single platform. It is a Creative ecosystem that is beautifully involved in providing the stage for Creative minds to share their work on. It is a unique online platform created to showcase the diversity, versatility, and excellence in the field of literature and art dispersed across the length and breadth of India. StoryMirror was set up, in the year 2015, as a revolution to connect people through stories and inculcate the spirit of storytelling in the stressful lives of the masses. Every story, poem, and artwork that appears on www.storymirror.com reflects the emotions and lives of every individual. Hence the tagline, ‘Stories that reflect you.’ It was founded, with the vision to let the artists give their piece of mind for the world to behold. StoryMirror started off as an online portal wherein any person who believes that they could write a story or a poem or had creative traits to be an artist could submit their work to be cherished by millions of individuals across the globe. By 2016, they entered publishing industry and their Future Prospects include Audio Books, Interactive Webzines, 30+ Regional Languages, Short Films/Videos, and Authors’ Workshops.StoryMirrror is trying to connect storytellers with their peers through advanced technology and digital prowess. All the stories, poems, artworks, and eBooks are available for reading, sharing, and submitting. They also have an eCommerce website and mobile application from where all the products can be downloaded or ordered. Currently, they support 6 languages - Hindi, Odia, Marathi, Gujarati, Bangla, and English and they are going to cover Tamil, Telugu, and Kannada very soon.Therefore, when it's said that StoryMirror is on a path to changing the Creative landscape of India, it leads to the fact that www.storymirror.com has brought to the world and made it realize the power of storytelling with its 3 million+ readers, 70k+ users, and 10k+ writers/poets/artists. It’s the only story portal with a mobile application and with more than 10,000 downloads.StoryMirror, is your way in and while this Creative Ecosystem’s stories reflect you, it is all set to always amaze you with the enormous possibilities that lie within its global vision. Because StoryMirror is the idea of Creativity. StoryMirror gives you the wonders of Creativity. And StoryMirror is the answer to your Creativity. It is all about Creativity!

ભારત માટે કાળો દિવસ
 neeta kotecha  
 25 February 2018  
Art

૨૫ મી ફેબ્રુઆરી એટલે બોલીવુડ માટે કાળો દિવસ. અને ભારત ભરના હૃદયમાં ઊંડો આઘાત. શ્રીદેવીનું મૃત્યુ જે શ્રીદેવી બોલીવુડની અમીતાભબચ્ચન કહેવામાં આવતી હતી. દિવસના બે કલાક વર્કઆઉટ કરતા હતા. અને સુંદરતા એમના કદમ ચુમતી હતી. પોતાને પંદર વર્ષ સુધી ફિલ્મી દુનિયાથી દુર રહ્યા.એમના પિક્ચર વિષે અને એમની સફળતા વિષે બધા જ જાણે છે. પણ એમનું મૃત્યુ એક વિચાર મુકીને ગયું. કે જેટલા શ્વાસ લેવાના છે એટલા પુરા થાશે એટલે ભલભલાને આ દુનિયા છોડીને ચાલ્યા જવું પડશે. શ્રીદેવીને પણ ઘણું કરવું હશે એમનામાં કળાનો ભંડાર હતો. અને હજી એ દુનિયાને ઘણું આપી શકત. પણ અચાનક જ આમ દેહ છોડીને  જતા રહેવું પડ્યું.   જે કરવું છે તે આજે કરી લ્યો મિત્રો. તમારા માં જે કળા છે એનો સદુપયોગ આજે કરી લ્યો. અને આજે જીવી લ્યો. આગલી ક્ષણ આપની હશે કે નહિ તે કોઈને ખબર નથી. શ્રીદેવી જેવું જીવી પણ લઇયે કે માર્યા પછી લોકો આપણને અને આપણા કામને હંમેશા યાદ કરે. આપણે એમને બહુ મિસ કરશું. વર્ષો પછી એમનું પિક્ચર આવ્યું તો વિચાર આવ્યો કે શ્રીદેવી છે તો કઈક અલગજ હશે. જરૂર જોવા જશું. એમના પિકચરમાં હંમેશા એક સંદેશ હતો. સદમા એમની ખુબ જ સરસ પિક્ચર હતી. એમનો અભિનય ખુબ જ ઉત્કૃષ્ટ હતો. તેઓ હંમેશ આપના બધાના હૃદયમાં જીવંત જ રહેશે . એમનાં મૃત્યુની વાત માનવામાં આવે એવી છે જ નહિ. બસ પ્રભુ એમની આત્માને શાંતિ આપે. 

Finance for kids : Why is US dollar more powerful than Indian Rupees
 Bibhu datta Rout  
 2 March 2018  

Adult (A) : Say there are two kids in the world. You and your friend. Noone else exists.Kid (K): Ok.A: You produce apples and your friend produces oranges. Since you love oranges and your friend love apples, you make a deal that every month your friend will give you 100 oranges in return for 100 apples. This is called barter system - you give me some goods or services and your friend pays you back in terms of goods and services. This practices remained for some time until there was some natural calamity in your area and you failed to produce sufficient apples for a month. But you wanted oranges. You went to your friend's place and asked for oranges.K: But why would he give me anything, when he knew that I couldn't keep my promises.A: Correct. So he made a deal. He gave you some paper, which had some agreement that you would pay him back oranges that he was lending to you. The agreement was made with the assumption that, you were an honest guy and you would keep your promises and when you had apples, you would return him back. Exchange of goods in this format gave birth to a new concept called "Money". In economic terms, it is called 'Fiat economy'- where goods are exchanged for something which cannot have a direct utility. Money has utility only when it is exchanged. Until now you had the need for oranges only. But say, you desired for pineapple, strawberries etc. and there are few more players in the market who are exchanging those fruits by issuing different paper notes. This kind of practice gives rise to the 'global currencies' where the value of each currency is different from rest of the world.C: But won't the value of each currency be same in a fair world?A: Yes, in an ideal world, the value of each currency or fiat money should be same. But here comes the complex scenario which is driven by power and greed. Every player in the market wants to get more by paying less. So your apple might not be as appealing to someone as it appeals to other and you end up paying more apples for same goods and services you get from others. C: Why would I pay more when I can get it at a fair price from someone else?A: The fair price is driven by market perception about certain goods and services. Since more players are in the market, more perception prevails. Good, bad and ugly are differentiated by perceptions only.C: Who controls perceptions?A: Good question. The dominant and powerful player in the market controls the perception. By influencing others he will make others realize that his goods or services are better than others and hence demand more value in return.C: But tell me how USD influenced the market to be the dominant player and hence more powerful in the currency market.A: Before world war I, every country was trying to influence other countries to become the dominant player in the market. During that time, Theodore Roosevelt influenced the neighboring countries to follow USD as foreign exchange currency rather than gold, which was used until that period of time. Some notable examples can be read in the history of  Cuba, Venezuela, Santo Domingo and panama. America had been engaged in producing arms by that time and was supplying to foreign countries including united kingdom.During world war 1, America gave some good number of arms to United Kingdom, who was under financial crisis and was dependent upon its' ruling countries like India and some south-east Asian countries to generate sufficient money to afford luxury the Britishers were accustomed to. During the financial crisis of world war I, United Kingdom took arms from US trough a negotiation or deal known as Liberty Bond, which amounted to over $20 billon, which would be much more than what is America's current national economy at the moment.C: You mean UK was knowing they cannot pay back the loan, but they were still keen on taking the arms from US to fight against other countries and in that case Americans were keen on giving some loans which they were confident that it could not be repaid.A: Power to control others and the greed to have more are biggest vices of the human being. The then political strategists of America were thinking much beyond their time - at least 50 years ahead of time. UK sooner became an ally in America's endeavor to have USD as global currency post world war II. But acceptance by few countries does not make a currency truly global.C: What happened next?A: After world war II, America was perceived as the super power of the world. Thanks to some scientist who could not visualize the impact of atom bomb before inventing them. Every country was agreeing to a global bank known as World Bank and fund of funds known as International monetary fund. The duty of both entities were to ensure fair market practices in the globe. However influence of US continued and they changed the exchange methods from gold transactions to US dollar. There were a lot of factors which were either manipulated or done strategically to get it done.C: I understand dollar became global currency, but why it became more powerful than Indian rupees.A: Once you have the control of global currency, you can manipulate that in your favor. I will go back to that apple and orange examples. Now that your apple is purchased by US, who has certain criteria of selection of apples to know the fair price of apples. After careful observations, it is declared that your 100 apples are actually 50 apples worth as per US standard. You have two choices - either you don't sell apple or sell in the different market. Say in such scenarios, you don't have the sufficiently big market to sell your apples and you know that if you fail to sell in US, you might lose more money. You don't bargain much and accept the negotiations done by them. When everyone started accepting the terms defined by them, the power of dollar became more. I hope that answers your question.C: Can it never be reversed. I mean INR becomes more powerful than USD?A: Yes, logically possible, for that India as a country has to think ahead of time and the strategist and policymaker make the country self-dependent and more job opportunity is created internally rather than dependent upon foreign resources. Many of the natural resources are under-utilized in India so as the human capital. If that is oriented in right manner, then time is not far we see the reverse action. India needs to be technologically sound and the education system should teach how to be innovative and creative rather than just compete to score marks. I strongly believe, your generations can do.C: Yes, we will. Thank you for the answer.

Lessons Learnt in 10 years of Digital (2007-2017)
 DrAmit Nagpal  
 7 March 2018  

I began my digital journey in 2007 and recently completed ten years in the virtual world. Recently I reflected upon the most critical lessons I had learned in ten years of the virtual world.On Branding & Reputation1) Your brand is what people say about you when you are not in the room.2) Brands are built by a pride of association with like-minded people and role models.3) Your story is your brand.4) Your network is who you know and your reputation is who knows you. On Content & Creativity5) What comes straight from the heart touches straight at the heart.6) People believe it when others appreciate you. Your content is taken seriously when it is shared by others7) Content is king, engagement is queen, passion is princess and technology is a prince.8) Content is king, conversion is the prime minister, and we live in a democracy.9) Creativity leads to deeper insights. Insights lead to even deeper creativity. On Personal Growth10) Selfishness is our default setting but we are empowered to change the settings. 11) Nothing succeeds like passion inspired success. Dig out your deep passion. 12) Collaboration happens when you shift to "You, We, Us" mode.13) A great self-image is a starting point for a great journey.14) The destination is a mirage. The journey is the Nirvana. 15) Branding is just the journey. Bonding is the destination.16) Tell yourself the right stories. Beliefs are stories we tell ourselves.17) Find magic partners and spread the magic. There is magic in unconditional love. 18) Learn once and earn forever does not work anymore. Today you need to unlearn, learn and relearn.19) Meditation is just living in the moment. 20) Social media is a glasshouse. You can't fake it for long.On Storytelling & Inspiration21) You can't heal yourself without telling your story. 22) Empathy first, authentic story later.23) Your stories must move people .....into action, smiles or tears. 24) Words carry energy. Energy carries magic.25) The deeper the love you put, the higher the inspiration you draw. 

The Room - Will you visit before it's too late ?
 Forem Lapsiwala  
 12 March 2018  

THE ROOM19 year old Nishantis worried as he enters the room with his mom, its 6 pm in the evening he has bunked a couple of classes to get to the venue, the sun is almost down but he still has his shades on.  He picks up a quiet corner further away from everyone and hopes the earth would swallow him.58 year old chatty Betty is on the other side. She is very blissful. She picks up conversations with almost everyone in the room. She is very friendly.35 year old Khushbu is also present. She is busy observing everyone, her so called fellow roommates, the receptionist, the general vibrations and the aura. She is very proud to get to the “room”.So where actually are they? Where one is worried of being spotted another proud and yet another totally blissful!! Let me give you a brief snippet of their lives.Nishant has had phenomenal performance in his academics. He has always topped the class. He has got into the best engineering college in the country. He has plans to set up his own start up dot com. He is introvert by nature but in this digital world who cares?! He is very close to his family and loves them dearly.Off late he worries a lot of the well being of his family members so much so that he checks on them almost every one hour. He believes every single minute that they are going to die. He feels there will be an earthquake or a road accident any minute and his family members will be affected. It took Nishant’s mom a lot of persuation to ask Nishant come along. He is worried on whether he should share this encounter in the room with his girlfriend at all.Betty is a wonderful lady with a heart of gold. She has a degree in chartered accountancy. She is the apple eyed girl of her father. She was responsible for setting up her paternal family’s business.  Albeit she found her prince charming sooner than expected and settled down for domesticity at the tender age of 21.All the same she is very knowledgeable and can have rich stimulating conversations from fashion to politics.Her problem is she is confused of her identity and family lineage. She believes she comes from royal family and nobody in her world is real. She believes that her mother is a queen who did not want to take care of her as she did not love her and in turn left her with her current foster parents. This of course is her imagination. She is more than happy to come to the room as she believes she is going to meet a queen.Khushbu is a young dynamic advertising professional. She has everything going right for her. She is blessed to have a supporting family,awesome children and a husband to die for. She is an omnivert if I may coin a behavioral term for her!! Well that means she is approachable and friendly yet does not blend in easily. She does not care what anybody thinks of her and speaks her mind. She is extremely self assured and leaves no stone unturned to fulfil her goals. She has a wide range of capabilities right from dancing, swimming to driving to name a few.All this suddenly disappears when she left by herself. She is always second guessing herself and is very anxious of being lonely. This has led to endless sleepless nights, frustration ultimately leading to bouts of violence. She feels so wretched at times that she contemplates suicide every second day. One minute she is happy next minute she is sad. She is totally clueless on what she will feel next. This roller coaster of emotions brings her to “the room”. She is glad she made it after a lot of contemplation.My guess is you have a guess by now (Pun intended) ! Welcome to the therapist’s clinic!! Do Nishant, Betty and Khushbu have a life situation that warrants a visit to the therapist? Are they having any crisis? Is there a financial loss? Is there a loss of a loved one? Is there a severe health failure?  Is there anything out of order at all dear readers in their lives?Now all of situations may well qualify for a psychological health crisis. An issue which exists but is not easily validated. Socially there is a refusal to classify it as a disease. Unlike Blood Pressure, Diabetes, Heart Disease, Immunity Disorder, Cancer and so on and so forth there are no symptoms that the body will give out. Quiet contrarily here is absolutely no physical manifestation at all in all of the above cases.Technically they are not “crazy”, “mad” or “abnormal”. They are highly capable individuals. Well what separates them a little bit from most is that their thoughts run a tad more than us. Are not all of us a little weird? Do not all of us have some type of anxiety, imagination or lack of confidence. That’s all that’s about it. Would you give them company in the room without being apprehensive about judgment?It’s a actually a non starter. We all have a taboo about therapist, shrink or in need of a better word clinical psychologist. We are all worried about social acceptance having visited the therapist once. In fact it may even feature in our “dark secrets” that is allowed only the deepest recesses of our minds and hearts. We refuse to share, talk, discuss leave alone consultation.In fact it is so great an outlaw that we are not able to see our own tell tale signs of psychological inadequacies. We continue to lead a life filled with anxiety, depression, insomnia, addiction, stress needless to say and many more forms of emotional upheavals.Somehow when we think a psychotherapist we only think of a person who is deranged who is haggard who is not successful who is probably chained who is hostile who is demented the list is endless. They are the ones who get help because their inadequacies are on display.The ones who really suffer are the ones who cannot see that we don’t have to be psychotic to visit the therapist. We just need to want a better life. We are totally unaware of a much better joyous life that we may have if we care to pay attention to the needs of our mind. For this we need to lift the rose tinted glasses on our perception of “normalcy”. The irony of life is we are abnormally worked up about normalcy!!We need to revamp our approach to therapy. We need to believe that it’s ok to visit a therapist. Why should we deprive ourselves of a good life? The more we address it, talk about it and discuss it the more we improve our lives.Last but not the least! No! We don’t have to worry about changing the lives of the ones who are in the room. They are already the winners. We actually are talking about the lives of the ones who don’t visit and appear alright.  That very well may be us!!We all have that one emotion that we cannot handle. We all have that one compulsive disorder that we cannot change. We all have that one fear we cannot get over. It is all about our mind and our soul.If you dear readers don’t feel up to it don’t wait! Wake up, get going and visit the room. Get a life!#smblogcontest

"The Puppet Show"
 Trupti Paikaray  
 14 March 2018  

What a beautiful life it was without the virtual reality headaches. Babloo with Golu calling Titu and Monu with other friends were rushing to the nearby fields to play cricket, volleyball, football, gilli danda and kabaddi. They were even so fond of sack race, cycling, hide and seek and a number of other exciting games not only to keep them entertained but also to stay fit and fine. Then, Babloo, Golu, and Titu were growing up playing various outdoor games, the games which need sharp mind, attention, keen intellect and alertness. They were also doing best in their studies and pursuing good careers. It is true that they didn’t know the magic of the computer and internet. If they were given such facility, nobody would have beaten them. Here, what I want to highlight that yes they were lacking a facility, but still, they were the go-getters, the trendsetters. With the advent of computer and internet life changed hugely. Nowadays, kids are ‘internet-babies’ and youth are ‘puppets’ in the hands of the internet. I don’t dare to say anything against internet and it has a lot of contribution to our life. If our life is getting better and better, it is only because of the internet. But as we know “too much of everything is bad”, we should have control over its use. Along with free internet data available, not only youths but most of the people are getting addicted to the internet and social media. Kids cannot stay away from online games, cartoon videos and new varieties of apps are also coming up which fascinates the young minds.Social media is gaining huge popularity day by day. It’s indeed a great idea to stay connected to friends, family, admirers, and well-wishers. Personally, I feel it’s a great platform to expand your knowledge and information base. It connects you to a group of like-minded people, using it we grow our business, increase our fan followers. We also get to know about day to day happenings. But, the excess use of social media leads to frustrations also. There is a kind of virtual competition going on. People are busy showing off that they can afford to visit foreign countries, can go to expensive hotels and can enjoy the most exotic holiday trips and at the same time busy uploading picture, to make others feel that “yes, I can afford and I am living such a lavish lifestyle.” Those people, who really can’t afford, feel sad and broken and it also makes them feel low. It gives them a chance to curse their destiny; it creates and spreads jealousy and narcissism among people. If we post something on social media then we expect more likes and comments and if there are more likes we feel like winners, if fewer likes and comments feel like losers. Somehow, it disturbs our mental peace. Yes, I have seen many teenagers struggling to get more likes, comments, and shares. After the addition of love, wow like emoticon buttons, there is competition to get more loves, wows. Is it a real life? We forget that this is not the taste of a real life.As per my observations on social media behavior I found there are a few types of social media users which can be divided into the following groups;Group-1 (The smart users): These types of people always love to give likes or comments if you look beautiful, smart, if you post pictures of your exotic holiday trips, get good jobs in big companies. Let me say, this is the reason you get more friends and it can also be the reason for losing some friends as they can't see you going, growing, or happy.Group-2 (The Genuine users): There are some people who always give likes and comments from their hearts being yours true and genuine admirers and they never hurt you. They can be the biggest supporters and friends.Group-3 (The Deliberate users): Some are there who prefer to give likes, loves, wows and comments as they expect you to do the same and it’s their sweet strategy to get more likes in return. They can be described as sweet “Like collectors & counters”.Group-4 (The Snobs): Some users are there who give likes and comments only when they find and think, “Oh, yes…this guy is of my level”. Otherwise, they don't care.Group-5 (The Moody users): There is a type of moody users group. They are so moody in this matter and you can't predict when you are going to get likes and comments from them. Group-6 (The Silent users): Another group of users is there who never give likes or comments and don’t bother even if you don’t give comments on their posts.Group-7 (The Jealous users): Some people knowingly avoid you only because “it is you” and they feel jealous of your followers, friends and the more likes and comments you get the more it makes them upset. Group-8 (The Selfish users): The selfish users are the true bargaining kind of people, “If you give likes, I will give likes, if you don’t, I won’t”. However, they start liking your posts like ‘your one and only friend’ and beautiful comments to make win your hearts. But, if they don’t get return likes or comments they just stop there.Group-9 (The Go with the flow users): Go with the flow users are very diplomatic. They give comments, likes, loves on your posts, pictures only when see and find your mutual friends giving you likes, loves, wows, then they can’t tolerate and even if they don’t like they give it only to go with the flow.Group-10 (The Game watchers): Last but not the least, the ‘Game watchers’ love to watch the game till the end. They just pause a bit, then wait and watch how your posts are performing in the ‘Like & Comments Game’. If your posts get more likes n comments then they decide to throw likes.The story doesn't end here. Many people are opening fake accounts and flirt with girls and start chatting with them. As everything has its pros and cons even social media has its own advantages and disadvantages. It is undoubtedly the biggest source of communication, interaction, entertainment or infotainment. It is used in a wrong way causing major issues. Cyberbullying, hurting each other and insulting people are very common these days. Teens are completely trapped by the momentary bliss social media gives. We are celebrating festivals, important days and throwing parties being obsessed with posting pictures and giving status updates by forgetting the actual purpose of the event. In this entire process, we people are getting puppets in the hands of technology and social media. It controls our emotions, it gives us pleasure, and our life is controlled by how many likes, loves, and wows we get. It is also creating frustrations among the youths as they see their friend going ahead, achieving success, going on foreign trips, spending holidays in posh hotels, buying luxurious cars and houses and they can’t do it. It makes them feel low and bad about themselves and their positions. But, they must understand that “all that glitters is not gold” and people do it only to show others. In the name of social media, we forget the actual relationships because we are so busy with this ‘virtual friendship’. As per a new study, we now spend more time on our smartphones than with our partner. While at home, we too remain busy with our smartphones, updating our status on social media and it’s like as if a puppet show is going on and we are the puppets in the hands of social media. Hence, we must understand the pros and cons of social media and it should be used to make our lives better not bitter. We should not be addicted to it. There are a lot of benefits from using these platforms. We can follow the news, can read good articles, and can keep in touch with friends and family who may be physically far away. But sometimes, we should take a break from it, just put the windows down, enjoy the fresh air, breathe, read some good books, do gardening, go for a walk, spend time with family & friends, play some outdoor games and do some charity work and it will give you the real pleasure of being with the real people. 

"The Puppet Show"
 Trupti Paikaray  
 14 March 2018  

What a beautiful life it was without the virtual reality headaches. Babloo with Golu calling Titu and Monu with other friends were rushing to the nearby fields to play cricket, volleyball, football, gilli danda and kabaddi. They were even so fond of sack race, cycling, hide and seek and a number of other exciting games not only to keep them entertained but also to stay fit and fine. Then, Babloo, Golu, and Titu were growing up playing various outdoor games, the games which need sharp mind, attention, keen intellect and alertness. They were also doing best in their studies and pursuing good careers. It is true that they didn’t know the magic of the computer and internet. If they were given such facility, nobody would have beaten them. Here, what I want to highlight that yes they were lacking a facility, but still, they were the go-getters, the trendsetters. With the advent of computer and internet life changed hugely. Nowadays, kids are ‘internet-babies’ and youth are ‘puppets’ in the hands of the internet. I don’t dare to say anything against internet and it has a lot of contribution to our life. If our life is getting better and better, it is only because of the internet. But as we know “too much of everything is bad”, we should have control over its use. Along with free internet data available, not only youths but most of the people are getting addicted to the internet and social media. Kids cannot stay away from online games, cartoon videos and new varieties of apps are also coming up which fascinates the young minds.Social media is gaining huge popularity day by day. It’s indeed a great idea to stay connected to friends, family, admirers, and well-wishers. Personally, I feel it’s a great platform to expand your knowledge and information base. It connects you to a group of like-minded people, using it we grow our business, increase our fan followers. We also get to know about day to day happenings. But, the excess use of social media leads to frustrations also. There is a kind of virtual competition going on. People are busy showing off that they can afford to visit foreign countries, go to expensive hotels and can enjoy the exotic holiday trips and at the same time busy uploading picture, to make others feel that “yes, I can afford and I am living such a lavish lifestyle.” Those people, who really can’t afford, feel sad and broken and it also makes them feel bad. It gives them a chance to curse their destiny; it creates and spreads jealousy and narcissism among people. If we post something on social media then we expect more likes and comments and if there are more likes we feel like winners, if fewer likes and comments feel like losers. Somehow, it disturbs our mental peace. Yes, I have seen many teenagers struggling to get more likes, comments, and shares. After the addition of love, wow like emoticon buttons, there is competition to get more loves, wows. Is it a real life? We forget that this is not the taste of a real life.As per my observations on social media behavior I found there are a few types of social media users which can be divided into the following groups;Group-1 (The smart users): These types of people always love to give likes or comments if you look beautiful, smart, if you post pictures of your exotic holiday trips, get good jobs in big companies. Let me say, this is the reason you get more friends and it can also be the reason for losing some friends as they can't see you going, growing, or happy.Group-2 (The Genuine users): There are some people who always give likes and comments from their hearts being yours true and genuine admirers and they never hurt you. They can be the biggest supporters and friends.Group-3 (The Deliberate users): Some are there who prefer to give likes, loves, wows and comments as they expect you to do the same and it’s their sweet strategy to get more likes in return. They can be described as sweet “Like collectors & counters”. Group-4 (The Snobs): Some users are there who give likes and comments only when they find and think, “Oh, yes…this guy is of my level”. Otherwise, they don't care.Group-5 (The Moody users): There is a type of moody users group. They are so moody in this matter and you can't predict when you are going to get likes and comments from them. Group-6 (The Silent users): Another group of users is there who never give likes or comments and don’t bother even if you don’t give likes, comments on their posts.Group-7 (The Jealous users): Some people knowingly avoid you, only because “it is you” and they feel jealous of you, your followers, friends and the more likes and comments you get the more it makes them upset. Group-8 (The Selfish users): The selfish users are the true bargaining kind of people, “If you give likes, I will give likes, if you don’t, I won’t”. However, they start liking your posts like ‘your one and only friend’ and beautiful comments to make win your hearts. But, if they don’t get return likes or comments they just stop there.Group-9 (The Go with the flow users): Go with the flow users are very diplomatic. They give comments, likes, loves on your posts, pictures only when see and find your mutual friends giving you likes, loves, wows, then they can’t tolerate and even if they don’t like they give it only to go with the flow.Group-10 (The Game watchers): Last but not the least, the ‘Game watchers’ love to watch the game till the end. They just pause a bit, then wait and watch how your posts are performing in the ‘Like & Comments Game’. If your posts get more likes n comments then they decide to throw likes. The story doesn't end here. Many people are opening fake accounts and flirt with girls and start chatting with them. As everything has its pros and cons even social media has its own advantages and disadvantages. It is undoubtedly the biggest source of communication, interaction, entertainment or infotainment. It is used in a wrong way causing major issues. Cyberbullying, hurting each other and insulting people are very common these days. Teens are completely trapped by the momentary bliss social media gives. We are celebrating festivals, important days and throwing parties being obsessed with posting pictures and giving status updates by forgetting the actual purpose of the event. In this entire process, we people are getting puppets in the hands of technology and social media. It controls our emotions, it gives us pleasure, and our life is controlled by how many likes, loves, and wows we get. It is also creating frustrations among the youths as they see their friend going ahead, achieving success, going on foreign trips, spending holidays in posh hotels, buying luxurious cars and houses and they can’t do it. It makes them feel low and bad about themselves and their positions. But, they must understand that “all that glitters is not gold” and people do it only to show others. In the name of social media, we forget the actual relationships because we are so busy with this ‘virtual friendship’. As per a new study, we now spend more time on our smartphones than with our partner. While at home, we too remain busy with our smartphones, updating our status on social media and it’s like as if a puppet show is going on and we are the puppets in the hands of social media. Hence, we must understand the pros and cons of social media and it should be used to make our lives better not bitter. We should not be addicted to it. There are a lot of benefits from using these platforms. We can follow social media news, can read good articles, and can keep in touch with friends and family who may be physically far away. But sometimes, we should take a break from it, just put the windows down, enjoy the fresh air, breathe, read some good books, do gardening, go for a walk, spend time with family & friends, play some outdoor games and do some charity work and it will give you the real pleasure of being with the real people.

BORN FREE TO LIVE IN A CAGE
 Padmini Ravindran  
 16 March 2018  

  All over the world, countries celebrate their independence day with great pride and gusto showcasing their strength and progress to be admired and awed by people. However, I wonder at times are we; human beings really free or liberated? Do we enjoy freedom in true sense? I’ll keep my thought process limited to India without going to the other parts of the world.Every human being according to me is free only at the time of birth. A baby has no worries about projecting the “right public image” and is happy doing anything and everything he wants to. As we grow, we are caged, shackled in many chains by the society- Social, cultural, emotional and lately technological.It starts when the baby (I’ll use ‘She’ as a pronoun as it encompasses ‘he’ too J!) is hardly a toddler. Parents love to show off his/her talents without any consideration for his/her moods and fancies. She has to sing or dance and entertain the relatives who are often least interested. Then there is a marathon for the best school in the city. The kid is again forced to mug up the likely questions to be asked at the interview, learn to behave in a certain manner at the age when she just wants to be left on her/his own.    Once at school the comparison starts with all the other children. Every parent wants the child to be the best - marvelling at studies, sports, debates and elocutions, arts, theatre, social etiquette and so on. In short she has to be a Superwoman, while the mothers sweat over every small detail like deciding what hobbies are “in”, what vitamin supplements to give the child for super-built body and extra-intelligent brain, what kind of clothes are in vogue for kids and so on. All advertisements put the pressure on parents to make a scientist/ doctor/ engineer or any professional (Please note that none off the advertisements think much of artists or farmersL! No wonders farmers have remained the most vulnerable lot in our “agrarian” economy for decades!). The harried parents, in turn pass on this frenzied madness on to their children. Every parent dreams of having a super successful child prodigy, irrespective of own talents that he has passed on in the child’s DNA at birth. We want our children to follow the career chart we have created for them taking in consideration the status, social acceptance, and money it will yield. What the child’s interests are is totally ignored.Once the school and college marathon is over and youth gets a plum job, then the other social pressures build up. A girl must learn to be graceful, super talented at juggling home and demanding career, must be having all the socially accepted attributes like – fair, tall, slim, social yet home-loving, educated yet sacrificing, modern yet with traditional values and the list is endless.This brings me to the fairness obsession in our country where most girls are bound to be wheat complexioned due to our geographic and climatic conditions. Having a dusky complexion is looked down upon and if you have a darker skin only God or fairness creams save you! I find the advertisements so ridiculous when a girl dreaming of a great career has to rely on fairness creams to prove her mettle! If she wants to remain single by choice then hell breaks loose. If she marries then her womanhood is not considered complete till she delivers a baby. Why I wonder, in a free country it becomes a privilege of all and sundry to barge into couple’s bedroom and discuss why are they not having kids and what could be wrong with them. Can we not let the parents decide when they want to bring in a life that is going to be their responsibility till they are alive?Men on the other hand are forced to bring home a handsome pay package and comparisons of how much comforts and luxury a neighbour can afford to give his wife vis- a -vis the poor husband becomes a main topic of contention. Once they become parents they too merrily join the same rat race that their parents had joined to ruin them.These are some of the socio-cultural shackles I strongly feel about. Emotional shackles too are somewhat intertwined in these as usually our Indian society loves to emotionally blackmail their loved ones to follow their commands. Log kya kahenge is the most dangerous epidemic that has been afflicted by Asian psyche. Social approval is a bug that has bitten all of us. Imagine the emotional state of a young girl when she is more than often rejected because she is NOT fair, slim or beautiful. She is most often an easy prey to depression. I wonder why we give so much importance to external attributes while totally ignoring the more important ones like nature, intelligence, compatibility etc. in a life partner. Are we shopping here for a curio to beautify home or wanting someone with whom we can share our lives! And same things go for men too - what with markets flooded with anti-balding treatments and all those fairness creams for men? He too is expected to earn well, be qualified with the most lucrative degree, have a macho figure etc. I often hear young girls asking for well sculpted men as their life partners. SO now the fire has reached even the other side of the society. At a young age he’s expected to offer all the comforts and luxuries when he’s still building his career!Added to all these cages, the worst shackle is the technology. We think human being created technology for comforts but today it has totally backfired on us impacting every aspect of the society. Just look around and see for yourself what have smart phones done to our lives! The downfall that started with the idiot box and further fuelled with the internet has been completed by the smart phones. Phones are getting smarter and humans are getting dumber. I’ve nothing against technology and if used sensibly it can be a great boon. We can now reach the entire world in a split second. Emails have become a passé with the advent of other more powerful and faster means of communication. Often Facebook and twitter has helped in reuniting people or in sending across a useful message. Today I too am saying what I feel thanks to this technology. We can surely not ignore the good things. However, we can’t turn a blind eye to the damage it does to our most profound institutions of marriage, family and society as a whole.  Families are fast disintegrating today as each one is happy to be in his on anda cell created by his Laptop, smart phone, personal TV or a tablet, and is constantly in his world with his headsets on. Cheating in marriages has never been so rampant and easy with the right to privacy. Virtual affairs ruin many marriages as one doesn’t understand that virtual love is bound to appear “perfect” and it’s only when you actually start life together you need to adjust and understand. Recently, a study revealed how social skills are being affected in this generation that spends most of its time in the virtual world. Family time is unheard of with each one immersed in his on virtual world. We forget that though wired from all sides we are not robots but human beings who are bound to need emotions like warmth, love and touch to thrive. The older generation who is not very tech savvy feels the brunt the most. They are mostly treated like a piece of furniture. The youth has no connect with parents leave alone grandparents. In our desire to connect across miles we have been disconnected from our own family.Family outings, dinners and gatherings do happen surprisingly even today but the most time and attention is hogged by these smart phones. Family time has become a joke with each member immersed in one’s cell phone- exchanging messages. Checking face book updates, updating status and so on.The family vacations are more for clicking selfies and check-ins to let the whole world on social media know the exotic place one is heading to. There have been many stand up comedies, what’s app forwards and tongue in cheek cartoons aimed at this but I feel we are quick to ignore these warning bells and laugh it off merely as a humour. So many have lost lives clicking selfies at dangerous spots but we are too slow to understand the implications. Are we really a generation of dimwits and our cell phones smarter than us? Only God save us in such situation…!All pictures Courtesy- https://unsplash.com

Book Review: Digital Fortress by Dan Brown
 Surender Negi  
 19 March 2018  

Digital Fortress by Dan BrownMy Rating: 3 out of 5NSA Command center (Source: www.nsa.org)[/caption] Mission StatementThe National Security Agency/Central Security Service (NSA/CSS) leads the U.S. Government in cryptology that encompasses both Signals Intelligence (SIGINT) and Information Assurance (IA) products and services, and enables Computer Network Operations (CNO) in order to gain a decision advantage for the Nation and our allies under all circumstances.  NSA Seal (Source: www.nsa.org)[/caption] National Security Agency ex-employee put this institution under hostage and he chose individual privacy right before national security. NSA has done the great job for United state security which is in the reflection of their tagline for this institution:  Defending our Nation. Securing the Future. NSA has done the great job for United state security which is in the reflection of their tagline for this institution:  Defending our Nation. Securing the Future. Dan Brown novel give the opportunity to glimpse us inside this mega-institutions which work for the cyber-security of United state of America. Irrespective of Dan brown critics, who had given this novel a big thumb down. I think this novel survive my expectation. This cannot be equated with The DaVinci Code, Origin,  Angle, and Demons, The Lost Symbol, Inferno and Deception Point. Susan Fleischer, the young and dynamic cryptographer with his professor boyfriend David Backer had a bad morning. While His boyfriend flew to Spain, she had been called by His boss (Deputy Director of NSA) for resolving some sort of the problem in their office. She had crossed checked the issue with his boss and with great astonishment she learns that NSA has been facing problem for their extension. 2 Billion dollar machine which was created for breaking every code by brutal force technique and had maximum time consume for a code is three hours is unable to break a code for more than 15 hours.This put her as cryptography chief and his boss into a position where they need to break the code. This code can be broke by Pass Key which has only available with The Original code maker or his friend with allies NDKOTHA . Even trying hard luck with this machine Susan and his boss failed to get any luck on this code So, they decided to trace NDKOTHA . The plot of novel run around another side where David (Susan Boyfriend) fail to get Ring of original code breaker (Who has been killed by NSA or Any other party is suspense to Read). From the Spanish Police station to Santa Cruz church, David has to run for the ring without knowing that the people he was speaking silently being terminated by a deaf Killer who works for NSA. Killer only waiting for the opportunity after David get back the ring which has pass-key. Finally, Devid obtains that pass key but within a second he understands that he has been chased by someone. Then start a chase by NSA Killer and Devid.  Spain Sunday Mass[/caption] On the Other side of the world, Things being changed from bad to worst. Susan failed to chase NDKOTHA because her tracer is being aborted by one of his colleagues. But an unfortunate turn of event, her friend is also killed. Things jumped from one mystery to second and at last the national databank come to the risk. Director of NSA involves into this circus. Susan also lost Dupety Director in an accident and chase concentrate into Devid Passkey decipher and the National threat to Databank. What happens next? is an exciting read.Digital Fortress is a technical thriller which creates astonish amazement though its shape and turning plot which can amuse readers. Although, I am impressed by Dan Brown way of writing this novel has done a bit less compared to Robert Langdon series. I can say that David Becker is an early version of Robert Langdon.  Dan Brown (Source: Google Play)[/caption] This fast-paced novel has been increasingly great for me as I turned the page more and more.Happy Reading !!

Book Review: Origin by Dan Brown
 Surender Negi  
 19 March 2018  

Rating: 4/5Dan Brown once replied on a question asked to him about "How much similar he feels when people compare him with Robert Langdon?" He simply replied that it's not alike because Robert is much more courageous and adventuress than him. (paraphrase)Dan Brown answer to Question (mention above).I think Dan is lying about that. I think he enjoys more than anyone and at least surf into excitement created by him for Robert Langdon. From the day, Dan discovers this symbologist, this men (Tom hank) is on run to uncover world biggest discovery and conspiracy through his exceptional intelligence and photographic memory.In this book also Robert never missed any chance to surprise readers with his sheer intelligence. I am the blind fan of Dan Brown. His all books give me goosebumps whenever I read them. Ironically, my busy schedule left me thirsty each night for reading more and more. So, Robert tries to answer humans most ancient questions through the help of his friend Edmond Kirsch who ironically killed by a Spanish admiral. From the point of the utter shock of that killing, the journey begins to know worlds most important question that can shake the whole world:-From where we come? Where we go? - Origin, Dan BrownPaul Gauguin - D'ou venons-nous [Image Credit: Wikipedia][/caption]Dan Brown new journey is a chase for the most philosophical questions of human existence. From primitive eras to till date, humans have spent their extensive energy for looking answer of their existence. Robert Langdon used is intellect to cracking the code which is part of unrealizing the discovery which only can give the answer to these question. Ambra Vidal [hot and spicy independent women] added into the plot to have the grip on the subject. Winston [Watson], an incredible AI helps Langdon to access information which can break the code and discover what is left behind the show made by that great futurist. Robert journey from Guggenheim Museum to Barcelona is filled with thrill. Chased by the cult killer, misunderstood by world media, framed by Spain highest authority and heavily emotional feeling for future queen of Spain, Langdon journey pushed him into a trail of forty-seven characters which can unreleased the discovery of Edmond Kirsch. Robert Langdon played by Tom Hank in The Davinci Code (movie) Source: Playbuzz[/caption]This particular password related to the dead Futurist most loved poem. Artificial Intelligence, Winston help Langdon to unearth various bind bending situations. Akbar love for the prince of Spain come to an end when a conspiracy website started to expose the link between Kirsch death and Palace of Spain. But most fearful way, Three most religious figure of the world come under a death cult which guided Spanish admiral to kill Kirsch also killed two of them mercifully. This confusion that who is actually behind the stoping kirsch presentation? What great discovery that Futurist and computer genius did which can threaten the Religous world? How krisch can answer the deep philosophical questions of human history? From where we come? And where we go?.Mind-bending description of artifacts, most controversial church of Catholic history and Moreover a startling and amused presentation which based on scientific data by the current scientist. A prediction which can change the way human think about themselves and the way they think about future will change for forever. Guggenheim Museum, Bilbao (Spain) -  Source Wikimedia[/caption]Dan Brown, the way of thrilling his reader with complex art explanation and his passion for technology binds his reader till the end. His art of twisting the tale with unique tactics of waving the story around facts, art, and technology is ever appreciating.At last, it's a must-read book for the fan of thriller, mystery, and technology.

Does God realy exist on mountain Kailash?
 Priya Singh  
 19 March 2018  
Art

Mount Kailash,a holy mountain not only for we hindus but for most of the religion like buddhist and jains are now under certain controversies for its location, sudden climate change and unsuccesssful attempts to reach to the peak of the mountain by many mountaineers who give one of the strangest expalanation for not accomplishing their mission to reach to its peak. So here we will go through the detailed information about our sacred mountain Kailash.so first of all we will see its religious significance that what this mountain mean for different religions like for we hindus it is the abode of the god of gods Mahadev also known as Shiva, Shankar and a thousands of names through which we can refer him to.So let's begin with JainismIn this religion mount Kailash is also known by the name Mount Meru. the believers of Jainism religion say that the first Jain Tirthankara,Rishabhanatha attained Moksha(liberation) on the mount Ashtapada, the mountain which is  just next to the mount kailash.HinduismAs already told above in hinduism the Mountain  Kailash is belived to be the abode of our beloved lord shiva, the adiyogi, the anadiyogi. Here he live along with his wife accompanied by two childrens i.e Kartika and Ganesh.According to charles Allen, a British freelance writer and a popular historian, one description in the Vishnu Purana  states that its four faces are made of Crystals which are:- ruby, gold and lapis lazuli. Mount Kailash is  also declared as the  pillar of the world and is located at the heart of six mountain ranges representing a lotus.Buddism Like Jainism, in  buddhist text too it is refered by the name of Mountain Meru. and Just like we  hindus, it is a major piligramage site for Buddhist too. Vajrayana (various Buddhist tradition for tantra and mantra) buddhists  believes that mount kailash is the abode of Buddha Cakrasamvara(also known as Demchok) who represents supreme bliss. BonBon, a religion native to Tibet, says that the entire mystical region and Kailash,  to which they refered to as the  "nine-story Swastika Mountain", is the  Axis Mundi, Tagzig olmo Lung Ring.Now since we are over about the beliefs of different reiligion about mount Kailash we should now go to the facts about this mysterious mountain and learn whether the  god is realy there on the mountain?and whether he  is the one who is preventing these mountainneers from climbing this sacred mountain or abode of his.So, here you go:-1. Mount everest, the highest peak in the world has an altitude of 8848m while mount Kailash has an altitude of just 6638m.The mysteroiuness lies in the fact that till now around 4000 peoples have climbed mountain Everest but not a single being has been able to reach the peak of mount Kailash.2. A pact was made among climbers to not to scale those mountains which were considred holy by any religion and mount kailash is not only considred sacred by only one  religion but four. well, some were not able to agree by this pact and finally  the british climbers Huge Ruttledge and Lt col Wilson tried their hands But mysteroiusly  ran out of time and poor climbers! have to return with bare hands.3. Many adventurers and climbers have claimed the sudden change in  weather conditons there. and it has been observed that nails and hairs grow faster than usual. Truly god has some presence there otherwise it wouldn't have been possible for anyone to stop those passionate adventuorers and climbers from achieving their feet.Man has become so technologically strong these days that it can unleash any mystery of nature but we are humans, the creation of god and our all powers and creations are absolute to zero in front of god.that is our limit and we have to admit it anyway. In this context once Reinhold Messner, who condemned the Spanish plans for climbing the sacred mountain, saidIf we conquer this mountain, then we conquer something in people's souls. So, what do you think guys. Is lord shiva still residing there?well i kept my opinion now its your turn. comment below to let me know what you feel.#smblogcontest

Relationships Today
 Preeti Tal  
 27 March 2018  

What are relationships today? Search your soul and give the answer. I bet you will pick up your Apple or Blackberry to search for the answer. Wish apple and blackberry  had just been fruits instead of laptops and mobiles. Your first instinct would  be to google the answer. But you needn't do that you just have to search within you and you know the right answer. Life today is full of cares and worries .We are in the rat race just to achieve  our goals. What are those goals? A good education  from a elite institution, a high profile job, a comfortable  lifestyle, a financially strong life partner and the perfect,high achiever kids. So to procure all this we are multitasking. There is no time to stand and stare. Conversations  have become  texts, arguments have become   phone  calls  and feelings  have become  status updates. when you are lonely and you need  a shoulder, you call up your loved ones. But today they are devoid of time and each emotion is shared with  an emoticon. If you are happy and you tell your friends  and relatives, they encourage you with a ☺, if you are 😔, if you are 😕 .Relationships  are all about emoticons. No one has the time to socialize  but virtually  we know about each others lives with Social Status  Updates. Which only take seconds updating you about marriages, breakups, hospital visits, birthdays and so on. The true emotions  have been lost, we are technogeeks and technoslaves. In one word  Relationships  are robotic emotions. #smblogcontest

It’s all about BRAIN GYM – The ABACUS!
 Shivangi Rawat  
 28 March 2018  

When GYM is discussed, it is all about dumbells, treadmill, skipping, stretching basically for adults GYM is about BODY FITNESS.  Have you thought about kids gym? Not yet?  Then this is a perfect time  to think about your kids GYM and this GYM is all about BRAIN FITNESS. ABACUS a counting tool -  It’s all about brain gym!Approximately 2500 years  ago China invented an instrument called Abacus which was later on introduced in countries like Korea, Japan, Taiwan, Malaysia and So on.In Ancient times this magical instrument was used for calculating numbers.What the Abacus Serves? This magical instrument performs basic mathematics, operations  like Addition, Subtraction, Multiplications and Divisions. The  highlight of an Abacus is that it can  calculate sums having negative numbers and also can carry operations, counting up to decimal places in a few seconds.Changes that the abacus brings in a kidMost of the parents are still not knowing the facts and the benefits of abacus course for their toddlers.Abacus course not only ensures an increase of speed in solving  arithmetic calculations with accuracy in results, but also while working on abacus instrument child uses both the hands on beads simultaneously so it also develops child  left and right brain equally.It increases the Visualization Power-  A kid is being taught to visualize and imagine the moving beads of the abacus in their mind while reading the sum.It increases Concentration and Listening skill- To solve every sum a kid has to listen that sum and concentrate it to visualize in their brain.It develops Logical Understanding- While visualizing the sum in their mind a kid has to apply logic to do the proper sum.It helps in developing Photographic Memory-  While applying logic and concentration a kid has to imagine a picture of the beads, as movements of  the beadsare  made  in their minds.It enhances the Ability to Recall- And at the end they have to keep the calculations in mind correctly and has to recall the picture of the abacus with all relevant beats movement to answer confidently.Abacus Course structureLevels0 to10 Levels.Course Duration2 and half years (Each level of 3 months)SessionsOnce a week (2 hours each)EligibilityStudents should be in the age group of 4 to 14 yearsCourse KitAbacus classes for kids have different books for each level, including the speed building software DVD.The  book is structured level-wise and day-wise for better understanding of abacus for children.Each day’s practice is supported by the mathematical games incorporated in the books. A separate book for parents, which is structured to facilitate practice of their children at home 17 rods abacus with pouch At the age of 4 to 14 years brain of a child is so fragile and under development process. Abacus is one of the best exercise for a kid’s mind and the best way to keep brain fit and fine.

Book: ILA IS ONLINE – Preeti Vayada
 Kiran Kumar Adharapuram  
 29 March 2018  

Blurb:All mothers dream of their sons getting married, having children in a couple of years, and living happily ever after. But my dream was shattered into pieces, not to mention that it was because of a reason I cannot talk about in public.Well, after much thought and careful consideration, I have come to the realisation that it is not all over. Varun will get married. This time I will double check. Sameer told me that staying ‘Active’ on Facebook can help.The only problem is that I don’t know how to use Facebook. But how difficult can it be? If I can operate the washing machine and the smart TV, Facebook cannot be much harder. After all, Varun’s future at stake – and my name in society.Intrigue:“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.” – This is the crux of this book.This is the story of “Ilaben Patel” conservative mother who wish to get his son varun married to Aakruthi which calls off due to strange circumstances ends her into the social media vicious circle.What’s next,Could she subsist the concomitant of the social media infirmity ?What decision Ila took in addressing those aftermath?Did Varun get married ?My Review:Blurb hints the essence of social media which is supported by Splendid book cover (Facebook blue background) with a marriage procession horse and a chat text “Ila is online”, this is not the story of protagonist Ila rather its a anecdote of every mother Whose children are already trapped amidst the evils of social media. I cant stop appreciating the author who picked up this idea. Every sentence explains the agony of mother of techno-freak kids. This book is first person(Ila) narration with a dash of comical aspect. Author never missed the theme of chucklesome in the entire plot. Characters are very well illustrated.Author conveyed different angle of motherhood of extant society. Its a different approach in conveying message to the readers. Undoubtedly this is a reference manual for the present day fraternity mothers.“I saw my mother in Ilaben Patel” – I hope that consolidatesI rate “ILA IS ONLINE – Preeti Vayada” a 4.5/5 which carries powerful message,humour, motherhood emotions, family bonding and desi style. Its worth reading as this is of different genre and you will never feel bored. Believe me you will never regret reading this treatise.RegardsKiran K Adharapuram

US CHINA (IMPORT TAX)
 Suraj Kumar  
 1 April 2018  
Art

Followed by the founding of the People’s Republic of China, USA and China have a long period of estrangement. The relation between US and China is very strong yet complex. The relations here refer to the international relations between both the countries. There are a huge amount of trade between both the countries make it somewhat political positive relations, yet some significant issues exist. The relation between the two has been described as the world’s most important bilateral relationship of the century by the world leaders. The countries are neither friends nor foes. The United States and China are clearly not allies. The United States has sought to build positive, comprehensive and cooperative relations with China by expanding their areas of cooperation and also mutually agreeing to the areas of disagreement. There are four annual dialogues held between the United States and China; the Diplomatic and Security Dialogue, the Comprehensive Economic Dialogue, the Law Enforcement and cybersecurity Dialogue, and the Social and Cultural Issues Dialogue which serves as a unique platform to promote bilateral understanding, discuss differences, expand consensus, increase cooperation, and build mutual trust between the two. The United States has put great emphasis on the need for both countries to enhance bilateral trust through formal dialogues, high-level exchanges, and expansion of people ties to ties. The United States approach to its economic relations with China has two major elements which are integrating China into the global, rules-based trading and economic system and also expanding United States exporters' and investors' access to the Chinese market.Recently Trump has directed the US trade representative to level tariffs about $50 billion worth Chinese imports. The mainstream media has been full of these scenarios past few weeks concerning about the potential for a China-US trade war, given that the tariff impositions by United States President Donald Trump imposed upon China in order to stop steel dumping and to protect the American jobs. Trump has increased the tariffs on Chinese imports in order to pressurize China to reduce its tariff rates, regardless of the number of products provided by China to the United States of America where the profit margin is set by United States of America itself. In addition, Trump has also planned to impose new investment restrictions to take strict actions against China at the World Trade Organisation. The move, on the steel and aluminum tariffs also took aim at China, which is heightening concerns of a global trade war that could destabilize the global economy. The US is planning to continue to engage diplomatically with China to reduce the trade imbalance between both countries. It is said that the tariffs would focus on the theft of US technologies. The investigation concluded that China has stolen United States companies into turning over their intellectual property through a series of state-run structural maneuvers, which includes its requirement for foreign companies partners with Chinese companies to access the Chinese market. The investigation has claimed that China has stolen US intellectual property by hacking US computer networks. According to the United States of America’s  International Trade Commission, the current average tariff on imports from China is about 3 percent. Low production costs in Latin America and Asia bring cheap goods in the United States of America, but tariffs would increase the cost of selling Chinese-made goods into the U.S. — which in fact appears to be Trump's goal. Administration officials have expressed concerns about China’s growing ambitions in industries like semiconductors, telecommunications equipment, and other high-tech exports. The tariff rates imposed by China has been measured and it was found out that it has been hit back at exactly the same voters that Trump is eagerly protesting. China has in fact taken a measured response to hurt Trump’s political base rather than swinging an ax over 1300 different products. China's Commerce Ministry on Friday urged the US to avoid placing bilateral trade ties in danger and also said they were not afraid of a trade war. Beijing's measures suspending tariff concessions will target 128 US products including pork, wines and seamless steel tubes and a 25-percent tariff on pork and recycled aluminum products. The Trump administration’s tax proposal, which is said to include cutting the corporate tax rate to 15 percent and also providing a one-time repatriation tax rate for trillions of dollars in the international earnings stashed overseas, is aiming at luring USA’s firms to remit overseas profits home and also to bring such operations back to the United States itself. The tax changes by the United States including the tariffs imposed on imports would tempt the Chinese manufacturers to now invest mostly in the United States of America and to sabotage the competitiveness of Chinese exports. The moto is for China to give up on an old growth model of its relying on exports and to increase its economic transformation. If the initiative of Trump’s maximum 15 percent corporate tax rate is approved by the US Congress, it could flash increased foreign investments into the United States of America. Also, re-shoring of USA’s businesses would be happening to create a shock to the global and Chinese economy as a whole. China might have to cut its own domestic corporate tax in this possible case.The tariffs imposed by the United States on China will not only affect China but it might hurt other countries too as it is true that China exports a lot of steel to the United States but more than that Brazil, Canada, Mexico and other countries do. The metals are used in a huge range of industrial applications that include cars and infrastructures. It is questionable that the imports might pose a threat to the natural security of the country. The United States is the world biggest steel importing country in the world. The top shipment of steel is done by Canada. But the ones affected by this also includes Japan and South Korea. China is not one of the Top 10 countries from which the United States imports steel. In fact, it is not even included in the Top 10 list of steel importers. It is said by trade experts that if Trump goes that route, even U.S. allies like Canada, South Korea, Mexico could be willing to stick tariffs of their own on U.S. exports like agricultural products, or picking non-U.S. goods — like Airbus planes over Boeing models. Beijing is said to take necessary measures to protect its interests if the final decision of the United States affects the country. The unfinished products made from steel are sent to South Korea and Vietnam where the workers put the final touch on the products and ships the finished products to the United States. After that, it is marked as a Vietnamese or Korean import. If that path is closed it indirectly affects China. If Trump invokes Section 232 of the Trade Expansion Act, as is recommended, then it is said that he tends to believe that it is hurting the natural security. Trump must respond to the reports by April 11 and 19 for steel and aluminum, respectively to avoid the risk of trade wars and the threat of natural security being imposed on the country.

EARTH DAY- 22nd, April
 Suraj Kumar  
 3 April 2018  

International Mother Earth Day (or Earth Day)The Earth Day is celebrated on 22 April 2018 each year to celebrate the Mother Earth. Thus, Earth Day is to remind us of the importance of maintenance of the life balance.History:●US senator and environment enthusiast: Gaylord Nelson was the driving force behind the celebrations.●The idea came to Senator Nelson on witnessing the infamous 1969 oil spill in California.●The spill took a toll on the ecological system of California and the Outlook of the nation itself.●Driven by the desire to involve the youth in the cause of the environment. ●It was due to the reason that an ideal date i.e. 22 April was chosen (between the spring break as well as final examinations).●Initially, the event had just 20 million supporters and by the 90s the figure swelled up to 200 million.●Then came the path-breaking legislation in form of Rio Declaration of 1992. This legislation put more effort into economic, social and environmental reforms. ●Today, the figure of the followers is estimated to be beyond 1 billion.  As a result, each year volunteers gather to plant trees, ensure cleanliness of the vicinity and achieving success through sustainable goals. Earth Day 2018 Theme:Leading the process of change is the Earth Day Network. It has been decided to dedicate the celebrations this year to End Plastic Pollution.The organization is creating and finding support for ensuring utility. creating support for a global effort to eliminate single-use plastics along with global regulation for the disposal of plastics.  EDN will educate millions of people about the health and other risks associated with the use and disposal of plastics, including pollution of our oceans, water, and wildlife, and about the growing body of evidence that decomposing plastics are creating serious global problems.From poisoning and injuring marine life to the ubiquitous presence of plastics in our food to disrupting human hormones and causing major life-threatening diseases and early puberty, the exponential growth of plastics is threatening our planet’s survival. EDN has built a multi-year campaign to End Plastic Pollution.  Our goals include ending single-use plastics, promoting alternatives to fossil fuel-based materials, promoting 100 percent recycling of plastics, corporate and government accountability and changing human behavior concerning plastics.EDN’s End Plastic Pollution campaign includes four major components:Leading a grassroots movement to support the adoption of a global framework to regulate plastic pollution;Educating, mobilizing and activating citizens across the globe to demand that governments and corporations control and clean up plastic pollution;Educating people worldwide to take personal responsibility for plastic pollution by choosing to reject, reduce, reuse and recycle plastics, andPromoting local government regulatory and other efforts to tackle plastic pollution.Earth Day Network will leverage the platform of Earth Day and the growing interest in the 50th Anniversary of Earth Day in 2020 as a catalyst for global action.Education is the foundation for progress. We need to build a global citizenry fluent in the concepts of climate change and aware of its unprecedented threat to our planet. We need to empower everyone with the knowledge to inspire action in defense of environmental protection.Environmental and climate literacy is the engine not only for creating green voters and advancing environmental and climate laws and policies but also for accelerating green technologies and jobs.may be hard to imagine that before 1970, a factory could spew black clouds of toxic into the air or dump tons of toxic waste into a nearby stream, and that was perfectly legal. They could not be taken to court to stop it.How was that possible? Because there was no EPA, no Clean Air Act, no Clean Water Act. There were no legal or regulatory mechanisms to protect our environment.In spring 1970, Senator Gaylord Nelson created Earth Day as a way to force this issue onto the national agenda. Twenty million Americans demonstrated in different U.S. cities, and it worked! In December 1970, Congress authorized the creation of a new federal agency to tackle environmental issues, the U.S. Environmental Protection Agency.Earth Day began in America in 1970 as a day to celebrate the planet and encourage people to be more environmentally friendly. It is now an annual event and is widely regarded as the beginning of the modern environmental movement. Activities associated with the day often include planting trees, raising awareness about recycling, volunteering for green projects, and reducing the number of energy people consume. Earth Day is supported by a host of celebrities, including Leonardo Di Caprio, Emma Watson, Miley Cyrus and Matt Damon. Earth Day has become one of the most widely celebrated environmental events across the globe. On this day, events are held worldwide to increase awareness and appreciation of the Earth’s natural environment. Currently, it is celebrated in more than 192 countries each year. It was originally celebrated at Spring Equinox around 21 March every day but now the United Nations has designated 22 April as the International Mother Earth Day. Earth Day Network coordinates this annual day across the globe.Earth Day is all about appreciating the uniqueness of our planet Earth with its incredible biodiversity. On this day various national and international activities are conducted to understand the biodiversity and how should we protect our nature – plants, animals, and environment.Today, Earth Day Network (EDN) works with numerous partners and communities in more than 192 countries to raise the environmental concerns and diversify and mobilize the environmental movement. Apart from this, a large number of communities celebrate Earth Week and create awareness among other people regarding environmental issues.Various Earth Day FactsEarth Day Flag is called Ecology Flag. It was created by cartoonist Ron Cobb and was first published in the Los Angeles Free Press on 7 November 1969. The Ecology symbol resembles Greek letter theta and is a combination of the letters “E” and “O” taken from the words “Environment” and “Organism,” respectively. The flag consists of thirteen alternating-green-and-whites stripes with a symbol on the left-hand side. Earth Day Anthem is a universal song associated with Earth Day. Its lyrics are set to the tone of Ludwig van Beethoven’s “Ode to Joy” melody on which the official anthem of the European Union is based.“Joyful joyful we adore our Earth in all its wondermentSimple gifts of nature that all join into a paradiseNow we must resolve to protect herShow her our love throughout all timeWith our gentle hand and touchWe make our home a newborn worldNow we must resolve to protect herShow her our love throughout all timeWith our gentle hand and touchWe make our home a newborn world.”Earth Day became an international event on 21 March 1971, when UN’s Secretary-General U Thant spoke about it at a Peace Bell Ceremony at the United Nations in New York City. Since then, the United Nations Earth Day ceremony continues each year on the day of the vernal equinox (March 20th or 21st), with the ringing of the UN Peace Bell at the very moment of the equinox.More than 20 million people and thousands of local schools and communities participated in the first Earth Day of the United States that took place on 22 April 1970. This huge turnout made the first Earth Day as the largest organized celebration in the history of the United States. The success of Earth Day helped to influence the United States’ government to create stronger laws to protect the environment.Earth Day Network, the organization behind the Earth Day movement, works with over 22000 partners in more than 192 countries worldwide to raise environmental concerns. Today more than 1 billion people participate in earth day activities each year to make it one of the largest movements on earth.Earth Day 2000 combined the ambitious spirit of the first Earth Day with the international grassroots activism of Earth Day 1990. This was the year when Earth Day used the Internet to expand its reach and organize activists across several continents. The message was loud and clear and it proved invaluable domestically and internationally.In the year 2009, United Nations officially renamed Earth Day as International Mother Earth Day.On Earth Day 2012, more than 100,000 people rode bikes in China to reduce CO2 emissions and save fuel.Every year on April 22, men, women, children, groups and communities all around the world gather together and put all their efforts to collect garbage, plant saplings, encourage people to go for recycling, sign petitions and discuss issues to save this planet from depleting resources.In few places, earth day is celebrated throughout the week to expand its reach so that more people take part and put their efforts to preserve the environment.Earth Day SignificanceEarth Day is a day dedicated to increasing awareness about the Earth, its issues, and problems. Today, more than 1 billion people now participate in Earth Day activities each year, making it the largest civic observance in the world. As a result of this remarkable event, various policy agreements and acts are sanctioned such as Clean Air Act, Clean Water Act, Endangered Species Act, and many others.Earth Day has gained significant significance in the past. This is due to the fact that people have been witnessing the shortage of food, skyrocketing fuel prices, increased global warming and changing weather patterns. It is a day that acknowledges the importance of our planet. People come to know about the contemporary environmental issues such as global warming, depleting resources etc. Both adults and kids become conscious about the strategies and tactics which they can adopt in day-to-day life to ensure cleaner environments.Various suggestions are brought to light about recycling, energy conservation, increasing plant and tree growth, save water, respect nature, reduce toxins in the air, keep the environment clean, reduce air pollution, planting trees and flowers to increase oxygen and love and respect towards all animals who inhabit the earth. There are small ideas with the huge impact such as – plant a tree every year, switch off the light when not in use, use recyclable bags for grocery shopping etc. presented during Earth Day celebrations.Apart from the individual households, even companies are encouraging their employees to contribute their part when it comes to saving this planet from degradation. Making use of public transportation, carpooling to reduce pollution, switching off AC after office hours, motivating people to take less printouts, using renewable sources to generate power, allowing employees to engage in tele or video conferencing, using CFL lights  and bulbs, extracting geothermal energy to heat up office buildings are few of the initiatives companies are taking to save energy and make this planet safe for our future generations.On the transportation side, companies are now manufacturing and selling hybrid and electric cars that do not make use of petrol or diesel to run. New technologies are coming in which are making these cars at par with that of cars running on petrol and diesel.If people implement some of these and make changes in their behaviors towards Mother Earth, then we would be able to make our planet a much better place to live in – also for coming generations.

Courses for various kinds of writers
 Sukanya Basu Mallik  
 3 April 2018  

(Based on my personal research, March 2018)Throughout my journey, from an aspiring writer to be a contributor of 8, and being on contract for a debut solo; what I realized is that we all need a mentor. The one thing I wished I’d had when I was starting out as a coach, a mentor, a guide - someone who had braved the turbulent waters I was about to set sail on, and come out flourishing and thriving on the other side. In our information age, somebody needs to produce that information, and it can’t all be pictures or videos (try as YouTube might). Luckily, there are a variety of free online courses available for all types of writers and aspiring writers. I’ve listed some of them below:Creative Non-Fiction: Write Truth with StyleIn this class, Susan Orlean, best-selling author, and New Yorker staff writer lead us through her crafting process for transforming regular subjects into incomparable stories. She reveals how she prepares to write and delves into why curiosity, revision, and collaboration are at the heart of being a writer.English Composition I: Achieving Expertisevia Duke University.In this class, one will gain a foundation for college-level writing valuable for nearly any field. The syllabus highlights on important topics like how to read carefully, write effective arguments, understand the writing process, engage with others’ ideas, cite accurately, and craft powerful prose.Secret Sauce of Great WritingThis is an introductory course that will give a powerful new framework for writing. It is the basis of a unique writing system designed to massively enhance your skills in as little as a few weeks. The course reveals information that will have an immediate impact on the quality of your prose.Creative Writing: The Craft of Plotvia Wesleyan UniversityIn this course, aspiring writers will be introduced to perhaps the most elemental and often the most challenging element of the story: plot. We will learn what keeps it moving, how it manipulates our feelings, expectations, and desires.Blogging BasicsThis class will provide you with the information you need to start blogging on the right foot. Perfect for beginning bloggers, this is a crash course for those who want to learn more about blogging before diving in or who aren’t sure what to consider before starting a blog.Start writing fictionvia The Open UniversityThis hands-on course helps you to get started with your own fiction writing, focusing on the central skill of creating characters.Telling Your Truth Through Writing — A ConversationNYT bestselling author Ayelet Waldman dives into her approach to constructing narratives, focusing on the challenges and opportunities of memoir writing. Starting with the importance of authenticity, she’ll address the most common choices writers make during the creative process.Creative Writing for All: A 10-Day Journaling ChallengeAuthor Emily Gould walks you through a 10-day creative writing challenge. Filled with inspiring examples, observation prompts, and clever revision tricks. Commit to writing 10 minutes a day for 10 days and, on the final day, revise one entry into a finished piece. Use this class to ban writer’s block.Study.comMany schools offer free online courses and materials through OpenCourseWare (OCW) projects. While formal admission isn't necessary to access lectures and other materials, these courses don't usually award college credit. Students looking for the same ease of access and the opportunity to apply their study time towards a degree or certificate program might want to consider courses that can lead to credit through Study.com. Students trying to improve their writing can check out English online classes like English 104: College Composition. Chapters in this course include: Conventions in Writing: Usage, Parts of an Essay, Essay Writing, How to Revise an Essay, Using Source MaterialsStorytelling Fundamentals: Character, Conflict, Context, CraftJoin urban fantasy writer Daniel José Older for a 40-minute drive into the fundamentals of narrative storytelling. This class is for creative writers (both aspiring and established), and everyone who wants a deeper understanding of what makes a great story so captivating.English for Journalismvia University of PennsylvaniaThis course is designed for non-native English speakers who are interested in developing the skills needed for a career in modern journalism.New Jersey Institute of TechnologyThe New Jersey Institute of Technology is a scientific and technological university that offers OCW courses and materials. Technical Writing is geared toward the advanced writer. In this course, which consists of about 40 videotaped lectures, students apply theory to analyze and solve complex communication problems. Course topics include audience awareness, document design, ethics, gender equity and rhetorical theory.  Sukanya Basu Mallik

Ladakh tour package - Lo and Behold
 saurabh pant  
 3 April 2018  

Considered as one of the most adventurous spot to visit and learn the sideshows of nature in it's supreme and extreme qualities, Ladakh touring package can give you lot of learn curve an assure you a remarkable experience to be hand on that can help you realise the peace of the cultural realms and also excite you to realise how people coin sight with weather conditions and make it their remark to exist in such challenging freezing conditions indeed.One of the great Holiday destinations in India, Ladakh offers high classified food cultures, unique temples and monasteries to visit and also high-quality hospitable groups to support you in snowy conditions, so you shouldn't miss it out and help yourself to a great carnival in winter season by taking out scheduled time and experience best of journey in such remarkable place by all accounts. A selective approach is always handy However what is the first priority to settle on when it comes to Ladakh touring package that you must be selective in your approach that what kind of group you may prefer, which kind of technical aspiration is required and what are the precautions to take in such freezing weather and maintain yourself stay and alert for the whole tour or the whole plan of well-fed and well-having fun is missed in its unique realms. In this way when you plan this place as Holiday destination in India it is essential that you pick on groups to travel with and specially during tracking and feet movements It is essentially what kind of plans you have or you will find to your dismay a lot of damage occurring Therefore choose right decisions and make quick calls to finalise things that will firstly aspire to have selective but impressive tour in place like Ladakh indeed. Some of the other tips to maintain glory are as follows: Choosing transport does play a vital role It is essential that you take right road trips either Manali to Leh or Srinagar to Leh that can help you take right road tours Or you can take a flight to Srinagar and then take on the root that will help you aspire a remarkable journey and take it in your strides to enjoy the fragrance of Ladakh indeed. Snow tracking is an essential part When you plan for this place, it must be in your planning tours to spot out and you must not miss the Snow tracking that it should not give you the real realms in the snow but shall also help you get the glowing natural touch of the city and the snow top mountains that will realise you it's virtual settlement indeed. Knowing cultural heritage is the best glory It is essentially being the part of your travel package that you do target right places in Ladakh and also have the cultural heritage with intellectual circumspect that will help you assist the conditions and realize the virtual fragrance of religion, hospitality and food culture which shall finally do you lot of good indeed. By all means, you shouldn't miss out the best of adventure when it comes to a vital place like Ladakh but your decision will make the adventure more fantastic in its approach and in what way you wish to travel such high classified Indian destination matters the most in its real aspiration and cultural attraction. There are excellent people to treat, great agencies to support transport and helping people all around which will make your fun absolute memorable, but take the right decision and you will find to your approach that you have a remarkable but safe Ladakh tour at large...

STOP fraud in digital transactions
 StoryMirror Feed  
 11 April 2018  

StoryMirror interviewed ThirdWatch and all about their venture. Here is what they have to say.Q. Tell us about yourself and your backgroundThirdWatch is about stopping fraud in digital transactions. We are avid e-commerce shoppers and has been shopping online since 2005 indiaplaza days when we used to order books online. Couple of years back I was trying to order TV for my Dad who lives in Greater Noida on one of the top 2 e-commerce sites of India however it was not taking the order despite being prepaid. When I ordered the same item to my Gurgaon address it came through. On digging deeper we found that fraud/abuse is a big problem in e-commerce and companies sometimes use broad rules like blocking certain pin codes/cities/states and/or international credit from ordering which affect genuine users part from fraudulent.Given our experience in building big data mobile analytics system we felt confident that we can solve this problem by using Ai and big data hence started ThirdWatch in April 2016.Q. What's is your business all about?Our platform Mitra prevents fraud in digital, banking and e-commerce transactions in real time using AI. Our system captures 200+ parameters and flag every transaction in real time as red or green. It generates a risk score also which defines riskiness of the transaction.By superimposing data from our own knowledge base and from third party databases we enhance the data captured from user transaction like zip code databases , ip address databases, mobile number validity databases. We also use micro models for address profiling, device signature, account profiling and velocity profiling. We capture the whole user behavior including the time taken to place order, the device user is using to order, ip address of user, location of order amongst others.We are very stringent on data security and sign a strong NDA with our clients however we do use networks effects to multiply effectiveness of our platform by collating fraud patterns across the client base and inputting values in our ML algorithm for e.g. fraud rate of email domain, fraud rate or zip code, area and many more.Q. How do you see yourself in next 5 years? In near future we would expand to South East Asia, in long term we will expand into preventing other financial frauds including Insurance and fintech fraud.Q. Message to your customers and viewersFor every customer, Thirdwatch has always been a profit centre and never a cost centre. E-Commerce companies can avail a free 2 months trial, and can actually validate the benefit we are offering themselves.Q. Which are your main clients?  What is the process of integrations? How successful have you been in controlling such fradulent cases in India for these companies?Traction has been phenomenal since we launched, We are currently processing about 5000 transactions per day with a pipeline to reach 50000 transactions per day. Because of our NDA’s and agreements with our client we will not be disclosing clients list, but  we are working with two of the top10 E-commerce Companies of India Q. What is the background of the founders? How big is the team?Adarsh Jain (36) and Shashank Agarwal (28) came up with the idea of ThirdWatch and utilising Artificial Technology to prevent fraud in the e-commerce domain. A few years ago, Adarsh tried to buy a Television set from a leading e-commerce website from his father’s residential address in Noida. The order was unsuccessful due to the location from which it was ordered. The same order could be processed, however, from his Gurgaon address. The problem intrigued Adarsh and he started to research and find the root of this problem. He got to know about the problem e-commerce sellers face, relating to fraud and abuse by fraudulent sellers. Shashank and Adarsh have prior experience with technology solutions, with multiple patents and patent applications in their names individually. They thought of combining their efforts to come up with an all-in-one, smart solution for e-commerce platforms. With a team of 10-15 people at such an early stage of ThirdWatch, the business is growing at a tremendous pace. More people will be on-boarded soon as and when the business expands to other cities and countries.Q. Is your technology scalable to a level wherein it can be used in govt offices or banks? If yes, please give the details on when do you plan on expanding there.Currently, ThirdWatch enables e-commerce businesses to prevent fraud and abuses they come across in form of promo code abuses, chargeback frauds, RTOs, Cash on Delivery frauds, identity frauds, and much more. ThirdWatch's AI- Mitra can be definitely used by Government agencies and banks to detect fraudulent users and block risky transactions. With regards to banks, Mitra can be easily employed to detect fraudulent credit/debit card payments, fake users, multiple accounts held by users to make fraudulent transactions, etc. Mitra can also be useful in the Digital India and Cashless society initiatives undertaken by our Government. There are numerous websites and apps that enable us to transfer money, complete e-KYC, file returns, etc. However, the risks associated with these apps are similar to the risks faced by e-commerce sellers. With AI, detecting and preventing fraud for the Government and Banks is easily plausible!Q. Data security being the Crux in today's internet era, how do you ensure maintaining that? ThirdWatch ensures complete security of the data provided by our clients with its strict Non-Disclosure Policies and Security Measures. The data provided is only used for analysing it and highlighting the transaction into 'risky' and 'fake' transactions. The security parameters are never compromised, and we maintain unmitigated security standards for the data we receive from our clients.Social Media Handles - Facebook - https://www.facebook.com/thirdwatchai/LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/thirdwatch-data-pvt-ltd/Twitter - https://twitter.com/thirdwatchaiG+ - https://plus.google.com/u/0/b/110280512617140226197/110280512617140226197Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCWWWl8h50-w5xuek0GtUEKQ 

CurlyGrooves
 StoryMirror Feed  
 20 April 2018  

StoryMirror interviewed Shruti Deshpande a fitness enthusiast, internationally certified Zumba instructor, BollyBeats fitness professional and model. Here is what she has to say.Q. Tell us about you and your background.I have always wanted to explore different fields in life. Coming from an army background I was privileged to study across different schools in the country and travel constantly. I always had a creative bent of mind and after finishing school I pursued fashion designing in parallel with economic honors. Inspired by my father who was then a psychologist in SSB, I decided to do an MBA in human resource. I was also into fitness, dance and sports all along. After my MBA I got campus placed in HR Consulting.While working in Hyderabad, I discovered my passion for dance fitness when I attended Zumba classes. My instructors praised my stamina, dancing skills and encouraged me to get certified. During a solo trip to Miami, USA, I got certified as a Zumba instructor. Certified as a Zumba Instructor at USA. There on there was no looking back! Along with my corporate career I was taking classes at 3 reputed studios in Hyderabad and built a client base. I also started modelling and was recently in the top 10 contestants of Femina Miss India (Telangana Audition). Femina Miss India Top 10 (Telangana Auditions)At this point in life, I have quit my corporate career to step into the dance and fitness industry. I am going to start my new role as the Club Manager and Dance Fitness instructor of Multifit, Pune (Aundh branch). Like I said, I always wanted experience many options and then find out what is it that I love doing every day. Each step was a learning and led me to what I love. Q. What is your life's greatest passion?Dancing. Not just for myself, but making others groove and seeing them enjoy - ignites me! It is my happy place and the key to my fitness. Q. Take us through your work. Party yourself into shape! That's is what I believe in. Health is a person's biggest investment and being fit in a way that you are constantly happy is sheer bliss! I am currently a certified Zumba instructor and BollyBeats Fitness professional. I also focus on body strengthening and toning techniques. I take dance fitness classes and have been involved in a variety of events like 10K Intencity, Hyderbad Fitness Carnival, HealthNBenz, MagicRise morning fitness party, Womens' day dance fitness sessions in Pune and corporate dance fitness sessions across Hyderabad and Pune. 10K Intencity BollyBeats Warm-Up Session, HyderabadYour browser does not support HTML5 video.Hyderabad fitness carnivalYour browser does not support HTML5 video.HealthNBenzAlong with the amazing routines that Zumba and BollyBeats Fitness launches each month, I always aim to introduce a few easy choreographies of my own as well as body weight toning and strengthening workouts in my routines. While the former is excellent for cardio and later is effective way of shaping up the body using your own body weight! I also make sure that my choreographies are neutral such that men and women both are comfortable in attending my classes.Along with taking a class, I like to take one step ahead. I track the body weight, fat percentages of my students and also take feedback from them at the end of classes. What matters to me the most is that my students/clients don't just enjoy the class but also see results in their bodies. 'Connect' is very important to me. They believe in me and want to stay with me when they see that my classes are making a difference in their life. I promote my work and posts with students/clients/instructors under the name - 'CurlyGrooves' on Instagram, Facebook and YouTube. I have always been described as the tall girl with curly hair and grooving to music is what I love! Check out the video with students on my YouTube channel here. Q. What inspires you?There are two things that inspire me the most - 1. Travelling – I am an avid traveler and enjoy bag packing. I especially love exploring places which are less commercial and untouched! Each time I travel, meet new people, listen to a new song, I am inspired to do something new with my work. I recently started a 1 minute dance video series called 'The world is my dance floor!' on my channel 'CurlyGrooves'. I shot videos in different places like Andamans, Hampi, Kodai Kanal, Goa - with new people and in different environments! Video for my series – ‘The world is my dance floor’! ->Your browser does not support HTML5 video.This is at Andamans.And you can see the other 4 of andamans' videos here, here, here and here :)Your browser does not support HTML5 video.This was at Hampi. And watch other 3 videos of hampi here, here and here :)Your browser does not support HTML5 video.This was at goa.Your browser does not support HTML5 video.This was at Kodai Kanal2. Happy faces - When a student comes and tells me that they forgot their work stress or a fight back at home or lost an inch and come smiling to me, nothing makes me happier. It motivates me to work harder. Q. Is there an achievement or contribution that you are most proud of?Achievement - Getting certified as a Zumba instructor in Florida, USA. All of this started from there! Thereafter, getting certified as a BollyBeats Fitness Instructor at Hyderabad. Luckily the co-founder of BollyBeats is like a mentor to me. This dance fitness format has originated in India and is becoming rapidly popular across the globe due to it’s catchy dance routines on Bollywood and global music + 10 minute strength training workouts included in the session. Contribution - Dancing for a cause. In the past year I took some sessions where the participation and response amazed me! I took BollyBeats Fitness sessions in Pune on the occasion of Women's day at Multifit, Aundh and Infosys, Pune. What I am proud of is that these sessions were definitely for the occasion of women's day and to encourage well being but there was immense participation from both men and women. Men came along with their wives, friends, sisters, moms and celebrated the day! Your browser does not support HTML5 video.This was of Women’s day session at MultiFit, Pune, Aundh. Watch the other video here.Your browser does not support HTML5 video.This was on Women’s day session at Infosys, Pune. Watch the other one here.While working with Deloitte I took a Zumba + BollyBeats Fitness session for about 500 consulting professionals to promote well being. In corporate, sitting has become the new smoking! We wanted to make everyone forget their work for once and party themselves into being fit! The response was amazing! All practitioners danced their heart out, from the new joinees to the firm leaders! It was amazing and the session was highly appreciated. Your browser does not support HTML5 video.This one was the Deloitte session. Watch the other one here.Q. How do you want to see yourself 5 years from now?I have taken the first step to where I see myself. It is a matter of persistence and hard work to reach the top and be known for what you do. Five years from now, I see myself as an established dance fitness instructor + model. I also aim to have my own Dance and Fitness Club in future.     Check out Shruti on Instagram, Facebook and Youtube. You can contact her through her facebook profile as well.

Bridge the gap between education and skill development
 StoryMirror Feed  
 28 April 2018  

StoryMirror interviewed Bringle Academy that are striking to bring a learning revolution. Here is what they have to say.Tell us about your journey and why BRINGLE started?India is relatively young as a nation with around 28 million youth population being added every year. There is a surge in the implementation of educational technologies for improving student learning. Education is both the means as well as the end to a better life: the means because it empowers an individual to earn his/her livelihood and the end because it increases one's awareness on a range of issues – from healthcare to appropriate social behaviour to understanding one's rights – and in the process help him/her evolve as a better citizen. Doubtless, education is the most powerful catalyst for social transformation. But child education cannot be done in isolation.Thus began the idea of bridging the gap between education and skills development in 2016. We strive to transform lessons into engaging student-centered, active learning experiences. We began our journey of combining technology with education at Thane, Maharashtra with one center. Our main focus was quaint computer courses and six sigma green and black belt courses.We found our purpose when a young adult with cerebral palsy joined us to learn computers. It was a challenging situation for us to alter our pedagogy and create a learning environment for him. Perhaps most importantly, educators should demonstrate a great deal of emotional support and patience and utilize effective teaching strategies for students with cerebral palsy. Providing positive academic feedback, assisting students in developing friendships with general education peers, and communicating frequently with parents and therapists are all ways that teachers can inspire confidence and success in students with cerebral palsy. Being a catalyst for a Cerebal Palsy dreamer to fulfill his dreams has been our biggest reward so far.Bringle Academy strives to bring a learning revolution, with our core philosophy of ‘Growing with Grace’, which can be achieved through self-improvement and skill enhancement. We constantly thrive on nature’s principal, that ‘learning never stops’, therefore our programs are designed for all age groups and professions. We have even extended our reach to housewives and senior citizens as well. We seek out the best thinkers in an area, and form collaborative networks to work together and bring about transformation. Finally, we share our work with others so it will have the greatest possible impact.Explain us your model and its features.We researched 300+ EdTech platforms & institutes to identify the loop holes and scope of improvement in current education system. After intensive brain storming for 2 Years our team of experts identified key areas to bring disruptive innovation in education space. We developed a robust & effective framework and filed a patent for the same in Dec 2017. We collaborated with various Brand Partners to add value to our initiative. We adopt Lean Six Sigma DMAIC methodology in all our centers followed by Data Analytics to ensure the continuous improvement in 3 aspects1. SkillProfiling - Career Counselling through Expert Counsellors & Psychologists2. Safety-Index - Keeping a Child Safe (#NearMiss Reporting)3. Career Progression - Holistic Development Monitoring & developing parents, Teachers, Students ConnectK12 After School Skills Development Centers:Our platform aims to provide holistic development of students, which enable them to learn at a faster pace and apply logical & analytical skills in getting their homework done without any additional support. We call it, Master beyond Academics (MBA4Kids).Features of MBA4Kids:1. Home Work / Project Work / Academics Support & Tuitions2. Unique Skill Profile for each student to monitor the intellectual growth. These Skill Profiles are shared with parents to develop an inclusive ecosystem.3. Additional classes including Language classes, Extra-curricular, Sports, Hobby classes and training programs will be conducted depending upon the infrastructure. We are also looking forward to Day/Night Care facilities.We have partnered with some of the major brands in PR, Branding, Sales & Marketing, Operations, Technology, Content Development, Studio Partners, Operational Excellence, Customer Service, Fund Raising, Intellectual Property, B2B Sales, Govt. Institutions and few more.Bringle Academy adopts advanced technology to make learning interesting and easier. Our core competencies are Personality Development, Creative Thinking, Logical Reasoning & Decision Making skills which make students future ready. Our USP is our Innovative pedagogy, Data based decisions, Inclusive environment & Never-Ending desire to disrupt the education space.Curriculum, Timings & ModelDedicated virtual platform on Career Counselling, Skills Development & Placements accessible to each center. We enable Parents to choose the right time slots for their children. These programs will be certification based and add value to the learning process of students. We would extend our support to differently-abled workforce by our skill development programs.Whom are you mainly targeting?Education interventions promise a wide range of potential benefits: increased economic growth; higher rates of societal production; quicker adoption of technological change; development of government and business leaders; improved health; empowering women; and the intrinsic value of education. Our 8 Target Segments are:1. School Students2. College Students3. Corporate Professionals4. Housewives5. Differently-Abled6. Entrepreneurs 7. School-Dropouts8. TrainersWe constantly thrive on nature’s principal, that ‘learning never stops’, therefore our programs are designed for all age groups and professions. Brief us about your team.Mr. Anshav Jain: - A Mumbai based Chemical Engineering Graduate with more than 15 yrs. of Corporate & Entrepreneurship Experience, with 4+ Tech Start-ups, Mentoring and Investing in dozens of other startups. Founder of 4 companies including a section 8 company and Certified Lean 6 Sigma MBB & PMP professional, 5 Large Corporate Power Houses exposure (Ambanis, Tatas, Ruias, Satyam & WNS), 3+ Tech Portals, 5+ Brands & Campaigns, 3+ Social Initiatives on Child Education (including Special Children), Women Empowerment & Men Rights, Mentoring a couple of dozens Startups with a presence in 10+ Global locations in last 1800+ years.Ms. Sharmila Divatia: - An MBA in Operations & M.Sc. in Mathematics with 29 Years of experience in IT Industry. Recipient of Smt. Suniti Devi Singhania Award for Outstanding Disabled (Female) from NASEOH. Served as Member, Board of Directors of Association for Rehabilitation under National Trust Initiative of Marketing [National Trust for the welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities is under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India] from April 2008 to March 2011.Served as Member, Board of Directors of National Trust for the welfare of people with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India April 2005 to March 2008.Tell us about how you combine technology with education.Integrating technology in education helps students stay engaged. Most students today have been using mobile devices like tablets and smartphones to play and learn since they could crawl. So it only seems logical to align today's classrooms with the way that your students want and are used to learning. Enabling students to think independently, to form their own ideas which they can then communicate through a creative process is one of the prime focus areas of Bringle Academy.Technology transforms the learning experience. Students have access to an incredible amount of new opportunities. From learning how to code to learning how to better collaborate across teams and with their instructors--technology empowers students to be more creative and be more connected. New tech has super-charged how we learn today.Our Technology Associations:Complete Learning Management Solution with 10000+ usersMobile application based Interactive platform for better work flowDedicated Job portal with HRM (5000+ profiles / 10+ employers / 150+ vacancies)Employability & Mapping Mobile Application to monitor job based parameters. Multiple categories within a single applicationDetailed Job description and communication channelSkills development magazineCompetitive Exam Preparation portalDedicated Analytics System to monitor real-time developmentCombination of Blended learning, Content Curation, Private Chats, Attendance Management, Fees Management for a Complete Learning PlatformWe adopt scientifically proven DMIT approach (Multiple Intelligence Test) based on Dermatoglyphics, Genetics, Embryology, Psychology and Neuroscience.Skill Profiling based on – Cognitive Aptitude & Psychometric TestAffiliated collaborations for programming languages – Python, Java, C, C++, HaskellDedicated Labs for – Physics, Chemistry & Soft SkillsPreparation Module with 3500+ users for Competitive Exams – IITJEE, PMT, BITSAT, GMAT and more.Content Partners : Udemy, Edureka, Coursera, Skillzpot, Cisco, Quickstart, PAL India, Lil Open Courses, Star IT TechnologiesRecruitment Partners: JobsForHer, Glassdoor, Post Job Free, Linkedin, Indeed, Job Inventory and many more.How do you want to see the company in next 5 years?Technology is already sweeping through classrooms as educators and developers create more and more products designed to enhance education. New technologies like AI, machine learning, and educational software aren't just changing the field for students, they're shaking up the role of educators, creating philosophical shifts in approaches to teaching, and remodelling the classroom.With an influx of new learning models available, traditional educational methods are bound to evolve in the next decade.Our growth plan is to establish 10 dedicated National Centers and international presence in 9 Countries in order to spread this movement at a global level.National:1. Pune2. Mumbai3. Vadodara4. Surat5. Ahmedabad6. Kolkata7. Delhi NCR8. Hyderabad9. Bangalore10. ChennaiInternational:1. USA2. UK3. UAE4. Philippines5. Malaysia6. Singapore7. Australia8. New Zealand9. AfricaGet in touch with them at info@bringleacademy.comVisit their website here https://bringleacademy.com/You can also connect with them on LinkedIn and Facebook.

All about ebazaar
 StoryMirror Feed  
 21 May 2018  

StoryMirror interviewed Viral Thakker and spoke about his venture eBZaar. Here is what he has to say.Q. Tell us about yourself and your backgroundI (Viral Thakker) have 13 years of corporate experience (prior to starting up), primarily as a corporate banker (Relationship Manager) working at ICICI, HSBC and JPMorgan amongst others and managing a portfolio of Fortune 500 companies, top 10 Indian Conglomerates and top 10 PSUs. After completing my Chartered Accountant course, I had a stint in internal & process audits, though business (sales) was always my calling. Audit happened by chance (or brutally put for incorrect guidance and then lack of opportunity) and a Sales role was by choice. My last role was an Executive Director at JPMorgan providing Trade Finance and Working Capital Loan solutions to clients North and East India markets.I also have 20yrs+ of experience as a grocery retailer, in a family business. Have first-hand experience as a milk delivery boy to procurement, selling at the cash counter, keeping track of margins, SKUs, what inventory to push and how to build a loyal customer base built on customer service and trust.Q.What is your life's greatest dream?To be atop Mount Everest and to travel the world. Q. What's is your business all about?eBZaar.com sells fruits, grocery, mithai, cakes, flowers, meat, sea food etc. eBZaar.com makes daily shopping easy and rewarding for the consumer. While daily shopping has many inconveniences, it is no secret that customers love their local stores who provide the right quality, the right products and the right price points. eBZaar empowers these local stores to come online. We provide them a free of cost digital store to help them sell to online customers. At the same time, customers get to buy all their varied grocery at one place, in an online avatar and with all conveniences of online shopping added. In other words, it customers are buying from a real world store but without the need to visit the store.Q. What are its main features and USP?The main feature is that eBZaar allows customers to shop from her own stores  - that same quality, same price, same reliability. But now that her life is digital, she also sees the store in her digital world, available 24X7, better price discovery, improved product discovery and a uniform shopping experience.As soon as customer enters the platform, she inputs delivery address and her nearby stores are shown to her. She selects the store, shops from the store and checks out.We simply build upon the loyalty and trust that a customer already has with her favourite local store and add the digital layer; you can say we bring back the choice of products, quality and price points back to the customer; a factor that many large ecommerce offerings overlook.eBZaar also ensures that only your well known and trusted stores are on-boarded onto its platform, yes we have a curation process. This has been one of the success factors in our internal metrics which perform better then some industry averages.Q. What inspires you?To make a mark, to leave a legacy, to not give up, to make it happen – that is very inspiration to me. Sports stories and war stories of fighting out the odds inspires me. Towards, I see Entrepreneurship as an opportunity to make a real world large impact, to make the world a better place. And retail transformation is a chosen space due to my background.Entrepreneurship was always lurking as part of my aspiration as much as banking as a career. As I set about doing my research, I figured that the technology space was evolving rapidly, the big tech eComm players were becoming big, offering huge discounts to force customers to move online. The rate of technology adoption by consumers has been much higher compared to a retail stores. I realized that the retailer has failed to keep pace in the embracing technology, and if this continued, it will become a matter of survival for them.From the context of running a family grocery business for 25 years, I obviously had a lot of passion for this segment, and pull of retail was inherent in my thought process. I could feel and see their potential pain, this was most inspiration as I quit JPMorgan to set out on my own.The shopkeepers or the banyas are otherwise a very smart set of people. Sooner or later, they’d realise the need for online strategy. We decided to make this as our mission - to bring back parity between the tech savvy online consumers and the lesser evolved local stores, connecting them both on a single online platform. The obvious question was: What if I could add a layer of technology to create convenience on top of the existing trust and goodwill already built by the local kirana stores? Thus eBZaar was conceived. Beyond mere survival, it helps local retailer to also compete effectively in the digital world. I had always wanted to grow our family business manifold in to a big organised set of retail stores, after all as a Gujarati, business is in my DNA. And so our mission was formed, a mission of connecting a 100 thousand stores to more then 10million customers in next few years, using tech & online marketing for the digital transformation in retailQ. How do you want to see yourself 5 years from now?eBZaar is on a mission to connect million of stores of 100 million online customers in a few years time. While our current focus in Mumbai – the home market, in 5 years we should have completed our roll out to top 15 cities. Apart, we are working on a few additional tech products to create the desired transformational impact on the retail segment.Find them on Facebook.com/ebzaar , Instagram, twitter and google+.

Interview With Revathi Raj Iyer
 Ayushi A Nair  
 21 June 2018  

Revathi Raj Iyer is a freelance writer, book reviewer, company director, service volunteer and yoga/fitness enthusiast. Professionally qualified as Company Secretary (India & New Zealand) with legal background, she has worked in the corporate field for over a decade. Bombay is her hometown and Baroda her abode after marriage. When she moved to Fiji Islands, she bid adieu to a rewarding career with a multinational to become a full time mum and pursue her twin passions, yoga and writing. She worked as lecturer of Laws at the University of Fiji. Living between NZ and Fiji, she pursued writing and yoga training and continues her passion after moving to India. She lives in Ahmedabad, India and has completed her next book which is a collection of short stories. Her dream is to write books for children.A couple of easy questions to begin with…First off,  What inspired you to write “My Friendship with Yoga”?Physical activity was dominant in my life right from an early age, as a trained classical dancer, which continued until my late twenties. Thereafter it took a back seat, when I became engrossed with my career together with being hands-on mum to a lovely little daughter alongside other demands that needed my attention. However, things changed when we moved to Fiji Islands, and I got back into fitness with intense aerobics and strength training. As destiny would have it, a disciple of Yogacharya BKS Iyengar was deputed to Fiji to introduce this ancient tradition to the people of Fiji. Yoga was at my door step and I embraced it with heartfelt love. I started writing my yoga journal. One fine day, I decided to give a formal structure to my jottings to reach out to a wider audience. As I wrote the book I had no idea of the publishing process, but I was focussed on my goal. “My Friendship with Yoga” thus took shape and was launched on the 10th January, 2017 at the New Delhi World Book Fair. Thanks to Lifi Publications for making this happen!How do you see writing, as a hobby or a passion?I find writing very therapeutic and it also makes me happy. It is passion that drives me to enter that lonely space, which I beautify with words, plot and characters to create a story.Is yoga a way of life or a way to exercise and meditateYoga and meditation are a way of life for a holistic and healthy lifestyle. It is not instant therapy or about perfecting the postures. It is much more than that.  One has to go through a process of learning – patiently and persistently; and observe the changes it brings about in oneself.Please tell us some more about your debut novel?“My Friendship with Yoga” is about my progression from learning under an instructor to achieving confidence in self-practice and sharing my varied experiences with readers. I have presented the complicated aspects of yoga in a lucid style with practical hints so as to cater book lovers of all age groups and skill levels. The book is divided into three parts:Narrative which combines the physical, psychological and spiritual aspects of yoga, wherein a selection of topics along with interesting anecdotes have been coveredThe 2nd Part has more than 80 postures with steps to attain these, guidelines, tips, techniques and benefits; keeping in mind yoga enthusiasts, beginners as well as those who have been practising yoga.The 3rd Part consists of the much desired weekly practice schedule written sequentially with clear instructions to enhance one’s practice.What has yoga done for you as a person?Yoga has helped me to deal with a given situation in a pragmatic and dispassionate manner. It has enabled me to let go of the past and negative emotions, be more positive and result-oriented and direct my energies towards my creative pursuit and other commitments. Yoga has certainly helped in making me acknowledge and appreciate the choices I have made so far, and offered me a healthier and more content lifestyle.What sort of research did you do to write this book?I have been reading books on yoga, but “My Friendship with Yoga,” is the outcome of my entire learning process, from the disciple of BKS Iyengar and instructors from the West. My effort was to present the complicated aspects of yoga in simple language that would appeal to readers of all age groups and skill levels. Yoga is not about perfection as different bodies react in a certain way to a certain posture. To that end, my thought process kept evolving during the entire course of my writing. I made several drafts until I was fully satisfied that I had done justice to my work. For each and every asana which has been illustrated in the book, I consciously performed them and wrote down the steps. Every single breath, every movement, position, the sequence had to be accurate.How did you come up with the title of the book “My Friendship with yoga”?It came straight from the heart; in fact I did not falter or ponder over the title. I began writing this book with its title in place. The title was a reminder to simplify yoga and it guided me in writing a user and reader friendly book, which has been appreciated by the reviewers and readers. Fortunately, my publishers were also happy with the title and did not suggest any changes.Besides writing, what else do you do in your free time?Besides writing and reading books; I practice yoga, support my publisher in the promotion of my book, review books for Muse India, handle professional commitment as Director of a company, travel and spend time with my family. I love to bake and cook, and feel delighted when the outcome exceeds my expectations Do you recall the first ever book/novel you read?I don’t recall the title of the first book, but I started off with the Enid Blyton series, followed by Agatha Christie.Were your parents reading enthusiasts who gave you a push to be a reader as a kid?My mum read a lot and I would accompany her to the local lending library. She was not pushy but I gradually picked up the habit and enjoyed those evening walks to the library after school, with my best friend. She will get nostalgic when she reads this!What are your top three favorite books of all time?It is hard to pick just 3, as I have so many favorites. Hmmm….. The Little Prince, Kite Runner, Reluctant Fundamentalist, Namesake…As a new author, what is your favorite part of the writing/ publishing process? Least favorite.My favorite part is the writing itself and working hand-in-glove with the publishers; the book launch being the icing on the cake. My least favorite part is to face rejections without knowing the reason for it, after waiting for months to hear from publishers.What is the main thing you want readers to take away from your book?To understand the pure essence and simplicity of yoga, without feeling intimidated or inadequateAs mentioned in the book, “Yoga is not about perfection. It is a very enjoyable bonding with our body and mind that teaches us to be resilient and patient.”I would like you to share something about yourself with the readers. Something that does not go in the about the author section something that is the real you?I dream a lot and wish that all my dreams came true, hahaha…And finally, A message for aspiring writers?“Rejections are a part of the whole process of being ultimately accepted and acknowledged, as a writer. Please do not give up, no matter what, and pursue your passion, despite the road blocks. Think of the book lovers and connect with them. Write for them and the passion will always be with you.”Thank you. It was really a privilege interviewing you. Hope you enjoyed the interview. Links to buy the book- Amazon.in Amazon.com FlipkartWrite to her at chirminey@gmail.com

Interview With Revathi Raj Iyer
 Ayushi A Nair  
 21 June 2018  

Revathi Raj Iyer is a freelance writer, book reviewer, company director, service volunteer and yoga/fitness enthusiast. Professionally qualified as Company Secretary (India & New Zealand) with legal background, she has worked in the corporate field for over a decade. Bombay is her hometown and Baroda her abode after marriage. When she moved to Fiji Islands, she bid adieu to a rewarding career with a multinational to become a full time mum and pursue her twin passions, yoga and writing. She worked as lecturer of Laws at the University of Fiji. Living between NZ and Fiji, she pursued writing and yoga training and continues her passion after moving to India. She lives in Ahmedabad, India and has completed her next book which is a collection of short stories. Her dream is to write books for children.A couple of easy questions to begin with…First off,  What inspired you to write “My Friendship with Yoga”?Physical activity was dominant in my life right from an early age, as a trained classical dancer, which continued until my late twenties. Thereafter it took a back seat, when I became engrossed with my career together with being hands-on mum to a lovely little daughter alongside other demands that needed my attention. However, things changed when we moved to Fiji Islands, and I got back into fitness with intense aerobics and strength training. As destiny would have it, a disciple of Yogacharya BKS Iyengar was deputed to Fiji to introduce this ancient tradition to the people of Fiji. Yoga was at my door step and I embraced it with heartfelt love. I started writing my yoga journal. One fine day, I decided to give a formal structure to my jottings to reach out to a wider audience. As I wrote the book I had no idea of the publishing process, but I was focussed on my goal. “My Friendship with Yoga” thus took shape and was launched on the 10th January, 2017 at the New Delhi World Book Fair. Thanks to Lifi Publications for making this happen!How do you see writing, as a hobby or a passion?I find writing very therapeutic and it also makes me happy. It is passion that drives me to enter that lonely space, which I beautify with words, plot and characters to create a story.Is yoga a way of life or a way to exercise and meditateYoga and meditation are a way of life for a holistic and healthy lifestyle. It is not instant therapy or about perfecting the postures. It is much more than that.  One has to go through a process of learning – patiently and persistently; and observe the changes it brings about in oneself.Please tell us some more about your debut novel?“My Friendship with Yoga” is about my progression from learning under an instructor to achieving confidence in self-practice and sharing my varied experiences with readers. I have presented the complicated aspects of yoga in a lucid style with practical hints so as to cater book lovers of all age groups and skill levels. The book is divided into three parts:Narrative which combines the physical, psychological and spiritual aspects of yoga, wherein a selection of topics along with interesting anecdotes have been coveredThe 2nd Part has more than 80 postures with steps to attain these, guidelines, tips, techniques and benefits; keeping in mind yoga enthusiasts, beginners as well as those who have been practising yoga.The 3rd Part consists of the much desired weekly practice schedule written sequentially with clear instructions to enhance one’s practice.What has yoga done for you as a person?Yoga has helped me to deal with a given situation in a pragmatic and dispassionate manner. It has enabled me to let go of the past and negative emotions, be more positive and result-oriented and direct my energies towards my creative pursuit and other commitments. Yoga has certainly helped in making me acknowledge and appreciate the choices I have made so far, and offered me a healthier and more content lifestyle.What sort of research did you do to write this book?I have been reading books on yoga, but “My Friendship with Yoga,” is the outcome of my entire learning process, from the disciple of BKS Iyengar and instructors from the West. My effort was to present the complicated aspects of yoga in simple language that would appeal to readers of all age groups and skill levels. Yoga is not about perfection as different bodies react in a certain way to a certain posture. To that end, my thought process kept evolving during the entire course of my writing. I made several drafts until I was fully satisfied that I had done justice to my work. For each and every asana which has been illustrated in the book, I consciously performed them and wrote down the steps. Every single breath, every movement, position, the sequence had to be accurate.How did you come up with the title of the book “My Friendship with yoga”?It came straight from the heart; in fact I did not falter or ponder over the title. I began writing this book with its title in place. The title was a reminder to simplify yoga and it guided me in writing a user and reader friendly book, which has been appreciated by the reviewers and readers. Fortunately, my publishers were also happy with the title and did not suggest any changes.Besides writing, what else do you do in your free time?Besides writing and reading books; I practice yoga, support my publisher in the promotion of my book, review books for Muse India, handle professional commitment as Director of a company, travel and spend time with my family. I love to bake and cook, and feel delighted when the outcome exceeds my expectations Do you recall the first ever book/novel you read?I don’t recall the title of the first book, but I started off with the Enid Blyton series, followed by Agatha Christie.Were your parents reading enthusiasts who gave you a push to be a reader as a kid?My mum read a lot and I would accompany her to the local lending library. She was not pushy but I gradually picked up the habit and enjoyed those evening walks to the library after school, with my best friend. She will get nostalgic when she reads this!What are your top three favorite books of all time?It is hard to pick just 3, as I have so many favorites. Hmmm….. The Little Prince, Kite Runner, Reluctant Fundamentalist, Namesake…As a new author, what is your favorite part of the writing/ publishing process? Least favorite.My favorite part is the writing itself and working hand-in-glove with the publishers; the book launch being the icing on the cake. My least favorite part is to face rejections without knowing the reason for it, after waiting for months to hear from publishers.What is the main thing you want readers to take away from your book?To understand the pure essence and simplicity of yoga, without feeling intimidated or inadequateAs mentioned in the book, “Yoga is not about perfection. It is a very enjoyable bonding with our body and mind that teaches us to be resilient and patient.”I would like you to share something about yourself with the readers. Something that does not go in the about the author section something that is the real you?I dream a lot and wish that all my dreams came true, hahaha…And finally, A message for aspiring writers?“Rejections are a part of the whole process of being ultimately accepted and acknowledged, as a writer. Please do not give up, no matter what, and pursue your passion, despite the road blocks. Think of the book lovers and connect with them. Write for them and the passion will always be with you.”Thank you. It was really a privilege interviewing you. Hope you enjoyed the interview. Links to buy the book- Amazon.in Amazon.com FlipkartWrite to her at chirminey@gmail.com

THE SECOND INNINGS
 Preeti Tal  
 26 June 2018  

The second innings in life

Book Review: My True Angel by Irshad Thalakala
 Ayushi A Nair  
 7 July 2018  

Book Title: My True Angel Author: Irshad Thalakala  Format: Paper Back  Total Number of Pages: 216  Language: English  Publisher: Invincible Publishers  Publishing Date: 16 January 2018  ISBN-10: 9387328201  ISBN-13: 978-9387328204This is a sweet tale of finding true love.Iqbal who works in an IT company Bangalore, meets the beautiful Rubina.Iqbal's love is unfortunately not reciprocated by Rubina.When he is trying to overcome from Rubina, he finds his true love from Payal.Were these meant to be together?Whether they could able to crack the religion barrier?Does destiny has other plans for Iqbal and Payal?My TakeThe title of the My True Angel gives a hint of love story and the cover of the book is simple and beautiful.  The plot is a blend of emotions, love, friendship, affection, loneliness, humor,  religion, and most importantly family values.This is the story of the protagonist Iqbal  software engineer from Kerala and moves to Bangalore for a job hunt and with the dream of finding an angel. Iqbal joins a software company and meets Rubina a Muslim girl from Delhi falls in love with her but Rubina rejects the the proposal and also complains the higher authorities of the company about harassing her because of it Iqbal was fired out. Then he joins new company and there he meets Payal. Payal was the first angel of his life who loves unconditionally without any expectation. Payal is Hindu and Iqbal is from Muslim orthodox family where chances of getting married with to other religion is strictly prohibited. Payal father was supporting to the marriage for the sake of his daughter's happiness but on the other hand Iqbal's family were not supporting to the relationship. Payal and Iqbal breakups there relationship for the parents happiness and try to move on in life with other proposal and promise to keep in touch. Later Iqbal gets engaged with third angel of his life Nazriya. After engagement he was back to Bangalore and meets his first angel of his life Rubina. Rubina apologize him for what she had done with him. Rubina and Iqbal becomes friends and Rubina asks whether his love for her still remains in heart. Iqbal met with accident. What happens to Iqbal and his angels to know more read the book.The author has portrayed each and every character with utmost significance of their own and every one of them has done justice to their respective roles throughout the story. Narration of the book is done well.Language is simple and lucid to read and connect with the story and being engaged throughout the story. All in all, a good easy book to read, a book which won’t require the use of a dictionary, a book which even an amateur reader would love to get indulged in. Pace is slow. The story flows like a movie. The book have been portrayed in such a way, that any reader will be able to connect with the story and live the journey with them.She was the true angel that God had sent with a healing touch. When I was low and depressed in life, she was the one who inspire me to live and not give up on loving people.I recommend this book to the readers who are seeking for a quick read or a light-heated romantic novel.Overall Ratings 4.5/5 StarsGrab the book here Amazon.in Amazon.comAbout the AuthorIrshad Thalakala, presently works as Technical Teach in IBM Bangalore. In the past he worked with Tech Mahindra, Tata Technologies and DRDO.  He is a serious writer and frequent writer of blogs and small stories. His latest novel “My True Angel” getting good response and appreciation from all over.He is from Thalakala, which is a town in the northern part of Kerala, situated in the lap of Western Ghats. He finished his primary education from Kasaragod, Kerala and his higher education from Mangalore, Karnataka. Other than writing he likes to explore different varieties of food. He also likes to travel.Here are some of links via you can contact Irshad- Facebook |Instagram  

A positive response to an introduction to birds
 saurabh pant  
 9 July 2018  

When I went on to type on this book and I have decided that It will be going to be my 1st Gk book, I might have not thought so many facts in consent and I may have been wondering whether It may get the involvement of the digital circles as My other poetry collections or other recent writing works have gone through But if I might have been thinking that in terms of international stature this experiment can challenge my pride then I have been fairly wrong and It proved out to be a remarkable journey till more than 1 month has gone by and It has been well received in international circles with particularly those countries taking hand on who prefer Environmental commitments and giving me the hope to survive well and do more better writing commitments.As a beginning fact, It was firstly great to take on the command after request to Nick sir to edit things well and hence after the approval of publisher the Ebook was re-published with complete satisfactory feedback by Lulu on 11th of March, with request of adapting some changes, and since then the Ebook has gone well and has given a trademark settlement to have in which the biggest commitment may be from Japan and Australia whose government has taken their responsible commitment to give me edge and hence the Ebook has been put into their websites through Kobo availability support which I has also shared on the Social media so it has been a positive beginning to start at first with bigger impact and bigger officials giving their priority to launch myself to a strong position. Apart from that As I said in beginning that those countries who prefer environmental commitments have done well to respond and China, Japan, Norway, Sweedon, Denmark, Finland, Netherlands, Australia, New Zealand and other countries are giving great response as a starting point to the Ebook which feels great and boost my technical advantage in the wider stage as a digital writer so their commitment really give great value and the Oceanic and South East countries are also expanding the positive stand for the Ebook which feels good to look and give strong boost to examine and extend positive stature all around. No doubt the Ebook is a GK book and it talks about various species of Birds introducing their basic behaviour, natural habitat, and high classified complex culture but it is also an Ebook that not only talks about natural life but as well as the virtual scope with the biosphere impact and hence I am hoping that being an Environmental Ebook this one will be equally well responded as Warming boom and shall take my stature to a better level so readers thanks for your blessings, keep reading and keep backing me up which would be a great set up to gain momentum, and give proper aid and support which will result phenomenally and continue to inspire me to write more and more by all means... 

THE LITTLE ANGEL
 Preeti Tal  
 10 July 2018  

Female foeticide

Data Mining: 5Ws and 1H
 Suchismita Sahu  
 16 July 2018  

Data Mining

સ્ટોરી મિરર માટે- રેખા પટેલ (વિનોદિની), ડેલાવર (યુએસએ)
 neeta kotecha  
 20 July 2018  
Art

સ્ટોરી મિરર માટે- રેખા પટેલ (વિનોદિની), ડેલાવર (યુએસએ)હું રેખા વિનોદ પટેલ , 2૫ વર્ષથી અમેરિકાના ડેલાવર સ્ટેટમાં રહુ છુ. મુળ વતન ગુજરાતના ચરોતરનું વાલવોડ ગામ, પરંતુ બચપણ થી લઈને યુવાની ભાદરણમાં વીતી હતી. ત્યાંજ રહીને બીએસસી કેમેસ્ટ્રીનું ભણતર પૂરું કર્યું. લગ્ન બાદ અમેરિકા આવવાનું બન્યું.હું ગૃહીણી અને બે દીકરીઓની માતા છું. મારાલેખન કાર્યની શરૂઆત કવિતાઓથી કરી હતી, આજે ગઝલ, કવિતા, વાર્તા અને નવલકથા અને આર્ટીકલ્સ લખું છું. મારા પતિ વિનોદનાં સાથ અને પ્રોત્સાહનને કારણે ટુંકા સમય ગાળામાં હું અહી સુધી પહોચી શકી છું. આથી મેં મારું ઉપનામ " વિનોદિની " રાખેલછે.લેખનકાર્યની શરૂઆતમાં મારી ટુંકીવાર્તાઓને  ‘ચિત્રલેખા, માર્ગી, ફીલિંગ્સ, અને અભિયાન જેવા મેગેઝીનમાં સ્થાન મળ્યું. ત્યારબાદ કોલમિસ્ટ તરીકે પણ કારકીર્દીની શરૂઆત થઈ. સહુ પ્રથમ અમેરિકા વિશેની રસપ્રદ માહિતી આપતી  "અમેરિકા આજ કાલ”  નામની મારી કોલમ  “ફીલિંગ્સ" મેગેઝીનમાં બે વર્ષ ચાલી હતી.ત્યારબાદ ગુજરાતી મેગેઝીન "અભિયાનમાં"  વીકલી કોલમ  " અમેરિકાના ખત ખબર " બે વર્ષ પ્રસિદ્ધ થઈ રહી.હાલમાં હું ફીલિંગ્સ સાથે ફરી જોડાઈ મારા પ્રવાસ વર્ણન " દેશ વિદેશની વાતો" કોલમ લખી રહી છું. સાથે દિવ્યભાસ્કર ઓન લાઈન સાથે NRG ન્યુઝ રિપોર્ટર તરીકે જોડાઈ છું. અમેરિકામાં ન્યુ જર્સી સ્થિત "ગુજરાત દર્પણ" અને એટલાન્ટાના "રાષ્ટ્ર દર્પણ" માં મંથલી કોલમ આપું છું. આ વર્ષે ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮માં ત્રણ પુસ્તકો પૈકી  "તડકાનાં ફૂલ" - ટુંકી વાર્તાઓ, "એકાંતે ઝળક્યું મન " -  કવિતાઓનું પુસ્તક ,  " અમેરિકાની ક્ષિતિજે" - અમેરિકા વિશેના અવનવા આર્ટીકલ્સ - જે પાર્શ્વ પબ્લીકેશન અમદાવાદથી પબ્લીશ થયેલા છેઆ પહેલા ગુર્જર પ્રકાશન માંથી ટૂંકી વાર્તાઓનો સમૂહ " ટહુકાનો આકાર, સાથે બે પુસ્તકો લીટલ ડ્રીમ્સ, સાથે નવલકથા લાગણીઓનો ચક્રવાત, પાર્શ્વ પબ્લીકેશનમાં, એમ કુલ મળીને છ પુસ્તકો ચાર વર્ષમાં પબ્લીશ થયેલા છે.હ્યુસ્ટન સ્થિત સહિયારા સર્જન ગ્રુપ સાથે જોડાઈને બીજા ત્રણ પુસ્તકો ક્રિયેટ સ્પેસ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. આજ ગ્રુપ સાથે જોડાઈને "સંવર્ધન માતૃભાષાનું" નામના મહા ગ્રંથનો ભાગ બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. વરસોથી દેશથી દુર છું છતાય ભારતીયતા વાણી અને વર્તનમાં રાખવી મને પસંદ છે. તેથી મારી મોટાભાગની વાર્તા આપણી સંસ્કૃતિને આજુબાજુ વણાએલી હોય છે. એક સમય હતો કે અમેરિકા જેવા દેશોમાં ગુજરાતી વાંચનની ભારે અછત હતી. ત્યારે મારા જેવા હજારો પુસ્તક પ્રેમીઓને આની ભારે ખોટ લાગતી. વાંચ્યા વગર મને એકપણ દિવસ ચાલતું નહોતું. એવા સમયમાં હું દેશમાંથી ખાસ પુસ્તકો લઇ આવતી. છતાં પણ પુરતા પડતા નહોતા. છેવટે ઈન્ટરનેટની સુવિધાને કારણે વાંચન સાથે લેખન કાર્યની સુવિધા મળી. આજ કાર્યને આગળ વધારવા માટે મે ડેલાવરમાં ગુજરાતી હિન્દી સાહિત્ય માટે ફ્રી લાઈબ્રેરી શરુ કરી છે. સાથે વધુ વાંચન માટે મારો બ્લોગ પણ વિકસાવ્યો છે. જેમાં મારા પબ્લીશ થયેલા દરેક લખાણ સુવ્યવસ્થિત રીતે મળી આવે છે. http://vinodini13.wordpress.com/     આજકાલ ઇન્ટનેટ અને સોશ્યલ મિડીયાને કારણે અને ગુજરાતી બચાવો ના આંદોલનને કારણે ગુજરાતમાં પણ માતૄભાષાને નવુજીવન દાન મળ્યુ. જેના કારણે સરકારી કચેરીઓ, અને  શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં હવે ગુજરાતી ભાષાનો ઉપયોગ વધી ગયો છે. ગુજરાતમાં પણ હવે અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓની સંખ્યા વધી રહી છે. ત્યારે અમેરિકામાં ઘરમાં ગુજરાતી બોલવાનો બાળકોને પોતાની ભાષા શીખવવાનો પ્રયત્ન વધુ રહ્યો છે. વિદેશમાં સ્થાઈ થયેલા પરિવારો દેશથી દૂર રહેવાને કારણે અંતરમાં દેશની યાદ વધુ રહે છે. પરીણામે  તેઓ માતૃભાષાને વધારે મહત્વ આપતા હોય છે. ભાષાની ખોરવાઈ રહી છે, આ સમસ્યાને હલ કરવા ગુજરાત સરકાર પણ મદદે આવી છે. આ માટે શિક્ષકો, ન્યુઝ પેપર, ટીવી પ્રસારણ માધ્યમ, સમાજ, અને અન્ય સંસ્થાઓ પ્રયત્ન શીલ બન્યા છે. આવા સંજોગોમાં ગુજરાતી ભાષાને આધુનિક ટેકનોલોજીથી સમૃદ્ધ બનાવવાના તેમ જ તેને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે ઇન્ટરનેટના માધ્યમ દ્વારા જે પણ લોકો બ્લોગ કે ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતી વેબસાઈટ દ્વારા વાંચનનો ફેલાવો કરી રહ્યા તેમના કાર્યને સરાહાવું જોઈએ. ભાષાને પ્રેમ કરતાં લોકો માટે અને સ્ટોરીમિરર જેવી વેબસાઈટની આવી ઓન લાઇન મદદ બહુ કામની બની રહે છે. આમા મદદ કરનાર દરેક્ને ધન્યવાદ આપવો ઘટે. "હાથમાં પુસ્તક હોય તેને વાંચવામાં ઘૂંટડે ઘૂંટડે પાણી પીતા હોઈએ એવો ભાવ આવે છે. જ્યારે ઈન્ટરનેટ ધ્વારા વંચાતું સાહિત્ય એક શ્વાસે ખાલી કરાએલા પાણીના ગ્લાસ જેવું લાગે છે. તરસ બંનેથી છીપાય છે. પરંતુ મઝા બેવમાં અલગ છે."" હું એકજ વાત હંમેશા કહેતી આવી છું કે સારું પુસ્તક જીવનમાં પ્રગતિ તરફ લઇ જશે. વિચારોને ઉચ્ચતા આપશે. જેમ ઉત્તમ મા સો શિક્ષકોની ગરજ સારે છે તેમ ઉત્તમ પુસ્તક સો સાઇકોલોજીસ્ટ ડોક્ટરોની ગરજ સારે છે. મનથી નીરોગી રહેવા ઉત્તમ વાંચનને જીવનનો ભાગ બનાવવો આવશ્યક છે." 

લેખિકા અલ્પા વસાના સાહિત્ય માટેના વિચારો.
 neeta kotecha  
 21 July 2018  
Art

પ્રશ્નઃ આપનો પ્રથમ પરિચય, અભ્યાસ અને હાલ આપ વ્યવસાયિક ધોરણે શું કરો છો ?ઉત્તર : હું અલ્પા વસા. મુંબઈથી. B.A with psychology અભ્યાસ છે. હાલમાં હું સંસ્કૃત ભાષાની શિક્ષિકા છું. પ્રશ્નઃ શોખ એટલે તમારે મન શું ?ઉત્તર : જેના દ્વારા સહજતાથી નિજાનંદ પ્રાપ્ત થાય તે મારો શોખ. પ્રશ્નઃ આપ કયા નામે લખવું પસંદ કરો છો? કોઈ ઉપનામ ખરું?ઉત્તર : ઉપનામ તો ‘ કાવ્યાલ્પ ‘ છે, પણ હમેશાં ‘કાવ્યાલ્પ’ નામ વણીને જ રચના લખવી એવો કોઈ આગ્રહ નથી.  પ્રશ્નઃ લેખનકળામાં આપને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રેરણા થઈ? / એવી કઈ ઘટના બની કે આપ લખવા પ્રેરાયા ?ઉત્તર : સ્કુલમા ૫ મા, ૬ ઠ્ઠા ધોરણમાં જ નિબંધ લખતાં અને પછી વક્તૃત્વ સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા જ, શિક્ષકોની મળતી ખૂબ સરાહના એ જ લખવા પ્રેરિત કરી હતી.  પ્રશ્નઃ આપના પ્રકાશિત સાહિત્ય વિશે જણાવો.ઉત્તર : “ કાવ્યાલ્પ “ કવિતા અને અછાંદસનું પુસ્તક - ૨૦૧૪ મા.“ વાર્તાલ્પ” ૩૦ લઘુ વાર્તા આવરી લેતું પુસ્તક - ૨૦૧૭ મા. પ્રશ્નઃ આગામી કોઈ ઇચ્છીત સાહિત્ય સાહસ ખરું ?ઉત્તર : હવે “ ગઝલાલ્પ” ગઝલના પુસ્તકની ઈચ્છા છે.  પ્રશ્નઃ આપ કોઈ સાહિત્યિક સંકુલ / ગૃપ્સ સાથે જોડાયેલાં છો ખરાં ? કઈ રીતે એની સાથે પ્રવૃત્ત છો જણાવશો.ઉત્તર: મુંબઈનું સાહિત્ય સંકુલ ધબકાર, આનંદોત્સવ, લેખિની જેવા ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી છું. તથા w/up પર અનેક ગ્રુપ છે. તેમાં રોજ અચૂક કંઈક તો લખવાનું થાય છે જ.  પ્રશ્નઃ પ્રવર્તમાન સાહિત્ય વિશે આપનો શું અભિપ્રાય છે? / ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય અને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય વચ્ચે આપ શું ફરક કરો છો? આપને કયું વધારે ગમે છે?ઉત્તર : અત્યારે સરળતાથી મોબાઈલ અને આઈ પેડ પર સાહિત્ય વંચાઈ જાય છે. પણ છતાં હાથમાં પુસ્તક પકડીને વાંચવાનું, તેની સ્યાહીની સુગંધ હજી ખૂબ આકર્ષે છે.  પ્રશ્નઃ વાચક વર્ગ સાથે આપ શું સંવાદ કરવા ઇચ્છશો ?ઉત્તર : લેખકો તો થાળી ભરીને સાહિત્ય રસ પીરસે છે. વાચકોએ તેમાંથી પોતાને પચે તેવું, રુચીકર ( પસંદગીના) સાહિત્યનું રોજ સેવન કરવું ઘટે. તો જ ગુજરાતી જીવિત રહેશે અને વધુ સમૃદ્ધ બનશે.  પ્રશ્નઃ કોઈ એક પ્રેરણાત્મક રચના કે વાક્ય કે સંદેશ લખી આપશો.ઉત્તર : સારું વાંચન એ મનનો, વિચારોનો શણગાર છે.  પ્રશ્નઃ આપની વિગત જણાવવા વિનંતી. આપનું નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર કોઈ પુસ્તક પ્રકાશિત થયા હોય તો તે વિષે અને સાહિત્ય માટે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો તે વિષે જાણકારી આપશો.નામ: અલ્પા વસાસરનામું: ૭૯/૮૧, એ. કે માર્ગ,               ૩/૧૩,નિર્મલ નિવાસ -૧              ગોવાલિયા ટેન્ક ,              મુંબઈ - ૪૦૦૦૩૬.ઈ મેલ : alpavvasa@gmail. comમોબાઈલ : ૯૮૧૯૦૧૯૦૫૧

HOW DOES THE FUTURE LOOK LIKE FOR DIGITAL WATCH?
 Smart Watch  
 25 July 2018  

If you are a James Bond fan, its likely that you enjoy his interesting spy gadgetry. Over the years there have been many actors who portrayed Bond. Now our tech gurus bring new innovation to the Digital Watch it works as a Smart Watch a wearing computing device that closely resembles a wristwatch. It is an interesting device.A timekeeping device which Bluetooth capable, can answer phone calls, read emails, and text messages. Get a weather report, listen to music, dictate email or text messages.Such watches are helpful for the die-hard athlete and all the people who want to maintain their health because this watch includes a heart rate monitor to track your workouts. Digital watches have been touted as the next generation of devices set to transform consumer lives.Performance:In the next few years, SmartWatch will likely to see the addition of more efficient power management and increased capabilities. Companies are looking forward to alternative methods of charging using solar energy to ensure better longevity and watches will be soon become water resistant and equipped with gorilla glasses for scratch resistance. As a coin has two sides, every story also have two sides pros and cons. Enjoy with the hand free user experience but not with accurate data. The gateway to IoT world as these watches specifically one of the more integral devices in the IoT vision. But the disadvantage of the watch is that the battery life seems to be the discussed issue. Digital watches slowly but surely becoming more mainstream gadgets. Apply Here: http://directsmartwatch.com

Drilling Machine Suppliers India
 DrillingMachine Suppliers  
 26 July 2018  

Master Exports is known as the pioneer in Drilling Machines Manufacturing for more than decades. It is one of the kinds which is occupied in the manufacturing of a wide range of drilling machine like Radial Drill Machine, Pillar Drill Machine. This Drilling Machines while drilling does not need any personal assistance. It can be done with the help of simple Drill Machines.Classification of Drilling Machine:1)  Portable Drilling Machines.2)  Sensitive Drilling Machines.3)  Radial Drilling Machines.4)  Vertical Drilling Machines.5)  Automatic Drilling Machines.6)  Deep Hole Drilling Machines.7)  Column Drilling Machines.8)  Automatic Drilling Machines.9)  Gang Drilling Machines.10) Multi-spindle Drilling Machines.We have a well-developed infrastructure including modern communication, and equipped with adequate machinery and measuring devices. Our vision is to become the top leader in manufacturing and supply of all types of quality Drilling Machines at the competitive rate with completes customer satisfaction. Our products have been precision designed to perform engineering activity efficiently. The entire range of products are manufactured in the different technical specification and can also be customized as per customer's demand.  We Master Exports backed by rich and long industry experience the company has now grown to be one of the reputed and leading manufacturers and exporter in the field of machine tools. Our vision is to increase the value of our company and achieve market leadership through operating excellence, make a global portfolio of our brands and the satisfaction of our customers. Under the guidance of our mentor, we are able to achieve this immense position in the market. We are able to cater to the bulk demands of the offered products with the help of large production capacity.Get More Information Visit this link: http://masterexportsindia.com/products/drill-machines.html

*જસ્મીન નૈલેશ શાહ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેનાં વિચારો
 neeta kotecha  
 27 July 2018  
Art

*ઉષ્મા ભર્યા પ્રણામ*જસ્મીન નૈલેશ શાહ*Masters in Education Extensionશિક્ષિકા રહી ચૂકી છું.ગૃહિણી, લેખન.*શોખ... જીવંતપણુ અર્પે*7મા ધોરણમાં સખી એ જન્મદિન નિમિત્તે આપેલી શુભેચ્છા ના પ્રત્યુત્તર રૂપે લખેલી પંક્તિ એ પ્રથમ પ્રયાસ લેખન નો*હાલ ધબકાર (મુંબઈ) લેખિની, સાહિત્ય સભા માં જોડાઇ છું*social media સારું સાહિત્ય અને નવોદિત સર્જનાત્મક પ્રવૃત્તિ ને લોકો સુધી ત્વરિત પહોંચાડે છે જે પ્રોત્સાહન આપનારુ છે. પુસ્તક રૂપે લખાયેલું સાહિત્ય કલ્પના શક્તિ તેમ જ ફરી ફરી મનન કરવા તક અને આનંદ આપે છે.*"આકાશ આંખો માં ભરી જોવુ છેઊઠી કમર જાતે કસી ને જુઓ..."*પ્રવર્તમાન સાહિત્ય એ જૂનવાણી વિચારો ને દૂર કરી આત્મવિશ્વાસ તરફ આત્મીયતા પૂર્વક લઈ જઈ રહ્યું છે.*કોઈ પુસ્તક લખ્યું નથી. કાવ્ય, ગઝલ તેમ જ લેખ લખવાની ઈચ્છા છે- જસ્મીન શાહjustmine1111965@gmail.com*આભાર

બીના અપૂર્વ દેસાઈ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેના વિચારો
 neeta kotecha  
 27 July 2018  
Art

બીના અપૂર્વ દેસાઈ* બી. કોમ* શિક્ષિકા રહી ચૂકી છુંંગૃહિણી, લેખન* શોખ એટલે મનગમતુ પ્રવૃત્તિ જેનાથી માનસિક અને શારીરિક તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે.* બીના 'ઝીલમીલ'* સૌ પ્રથમ કાવ્ય કોલેજ પછી લખાયું. કુદરત ને નિહાળતા વિચારો આવ્યા જે કાવ્ય રૂપે નિરૂપણ થયુ.* ગઝલ, ટુંકી વાર્તા, નવલિકા લખવી એ સાહિત્યિક સાહસ ખેડવાની ઈચ્છા છે.* હાલમાં 'ધબકાર ' 'લેખીની' 'સાહિત્ય સભા' ગૃપ્સ માં જોડાયેલી છું.* પ્રવર્તમાન સાહિત્ય લોકો સુધી જલ્દી પહોંચે છે. મને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય ગમે છે, કારણ કે તે તમે ગમે ત્યારે ગમે તેટલી વાર વાંચી શકો છો. તે ઊંડાણ થી સમજી શકો છો. પુસ્તક એ સવૅ શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે.* વાચકવગૅૅ નવ પ્રકાશિત પુસ્તક અને લખનાર ને આવકાયૅ આપી સહૃદય સ્વીકારવા જોઇએ.beena2468@gmail.com

Why it takes a long time to post a Whitepaper
 Suchismita Sahu  
 28 July 2018  

Writing a white paper is a long process. It can take 20-40 hours for a professional writer to create a single medium length paper—and that’s working on it full time. When you’re a subject matter expert working on other projects at the same time—all bets are off.Why does it take so long to write a white paper?Well, first of all, it doesn’t take everyone that long. I’ve talked to other professional writers who take considerably less time. The issue then becomes how close do you want the writer to come on the first draft. If the writer doesn’t take enough time up front, you may have to pay at the back end by going through multiple rounds of revisions with them.What goes into creating a paper that hits the mark by the first—or at most second—draft?A good paper requires considerable research (or deep subject matter expertise) to provide context and the writer must work hard to tell a cohesive story.The Need for ResearchWhenever I start a white paper, I interview the client to get basic information, including the audience, the goals of the project, the one key message the client wants readers to remember, and the key supporting messages (which usually relate to the benefits of the solution being described).My job as the writer is to flesh out these high-level messages into something that leads the reader to understand why the problem is important and what steps can be taken to solve it. This involves the following:Providing context. People don’t know what they don’t know. To get them to read more, you need to start where they are. Describe some issue that they can relate to, and then lead them into a discussion of something they hadn’t considered related to that issue.For a white paper, this usually means starting with a description of a key strategic issue that the target audience faces. For example, the paper might address a new regulation that has an industry quaking in its boots.I recently wrote a white paper for a company that helps hospitals comply with audits from Medicaid, Medicare and private insurance companies. Targeting hospital audit managers, operations managers and CFOs, this paper documented the prospect of an exponentially increasing number of audits that are arising due to the success of Medicaid Recovery Audit Contractor (RAC) audits. This particular paper quoted the rising number of audits faced by one medical center. In other cases, I use quotes from high-profile industry analysis, such as the Gartner Group or Forrester Research to document a trend.Opening the knowledge gap. Once you’ve described a problem the reader already knows they have, you can describe a new area where they have a gap in their knowledge. In a white paper that talks about a technology solution, this often means describing what’s missing in existing solutions that customers/readers may already be using. Again, this can require considerable research to adequately describe these problems.Providing context around the solutions. Once you give people a clear idea of the problems they face and why existing solutions don’t truly address those problems, you can then begin to introduce your take on the solution. And yet, as you discuss different aspects of the solution, you still need to provide enough context so they can understand you.For example, if I’m writing a white paper on how an ERP solution improves productivity, I might discuss how it centralizes data from throughout the organization and how it automates business processes. I would need to provide the additional context to explain how data was not stored centrally before and what problems that caused (i.e. the need to constantly rekey information into multiple systems, which is a time-consuming and error-prone process).Providing context is time consuming. Even though I have an extensive background in many types of hardware and application software, it’s important to include the most up-to-date information, including the very latest trends as they apply to a particular industry, role or buyer persona. That can take considerable time sifting through trade-industry articles and interviews to understand the full story. Finding proof points from industry analysis can be time consuming—again because not only must the research be on topic, it also must be timely.Even providing context about the individual benefits of a relatively generic solution can take a fair amount of effort. I like to find several sources to ensure that I understand each issue completely and can describe it fully to my readers.The Art of Good WritingThe second time-consuming aspect of writing white papers is assembling contextual information in a way that makes sense for the reader and compels them to read further:Tell a coherent story. You can’t just include blobs of content. People want to read a story with a beginning, middle, and an end. Usually for thought-leadership papers that educate potential customers at the awareness phase of the sales cycle, the story will need to include the following:A beginning that describes a problem that our fearless reader needs to solve. In a white paper, this is usually a business condition that the customer must overcome if he or she is to succeed in meeting business goals. For example, the business challenge might be an uncertain economy that is leading the CFO to clamp down on IT budgetsThe middle will often describe obstacles in the way of our fearless reader solving that problem. For example, say your paper is on tape-backup consolidation. Here’s where you can talk about why current tape-backup systems contribute to inefficiency in the business.The end is where the reader is introduced to a solution to their problem. Here’s where you talk about all the ways tape-backup consolidation improves efficiency.Tell the reader why you’ve included each section of the paper. Not only must the paper attempt to tell a story, it must make the different parts of the story obvious. You need to include an executive summary telling readers up front what the paper will be about (so they can decide whether or not they want to read it). You need to introduce each section. As I draft the rough versions of my papers, I often use subheads that state the purpose of each section—problem, obstacles, solution, benefits etc.—so I keep them clear in my own mind as I’m writing. Only when the draft is 95% complete do I change the subheads to more clearly represent the actual content of the paper. I might change a section called “The Challenge” to one called, “The Need to Improve Efficiency.”Eliminate anything that doesn't contribute to the story. One risk of doing a lot of research is that while you’ll gather a great deal of information that’s important as background, but that won’t necessarily apply to the topic at hand. When you go to write the paper, however, you need to be ruthless about cutting anything out that doesn’t directly contribute to your story or the reader will get confused. For example, in my white paper-editing example, a key topic was the future of business intelligence. Yet, in many places, the paper wandered into a discussion of the Internet. While it’s fine in this context to talk about how the proliferation of Internet use will impact business intelligence, I cut out all references to how the Internet impacts telephony.So in answer to the initial question, the reason white papers can be time consuming to write is that you must do your homework to get the context necessary to explain the issues thoroughly and then you need to craft a single, coherent story that includes only relevant information.

વિજય ડી શાહ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેના વિચારો
 neeta kotecha  
 29 July 2018  
Art

પ્રશ્નઃ આપનો પ્રથમ પરિચય, અભ્યાસ અને હાલ આપ વ્યવસાયિક ધોરણે શું કરો છો ?પરિચયઃનામ વિજય ડી શાહ M.Sc. 1975 Gujarat Universityવયવસાયેઃ નિવૃત છું. બ્લોગર છું મારા બ્લોગ ની માહીતિ નીચે મુજબ છેમારી અન્ય સાઈટગુજરાતી શબ્દ સ્પર્ધાગુજરાતી સાહિત્ય સંગમગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાધર્મધ્યાનપાઠશાળાવિતક શં ખોલવાં અમથાસહિયારુ ગદ્ય સર્જનમારી મુખ્ય સાઈટગુજરાતી બ્લોગજગતને એક તાંતણે બાંધતી કડીગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાવિજય શાહ નુ ચિંતન જગતપ્રશ્નઃ શોખ એટલે તમારે મન શું ? લેખન પ્રવૃતિ એ મારો શોખ છે.પ્રશ્નઃ આપ કયા નામે લખવું પસંદ કરો છો? કોઈ ઉપનામ ખરું? વિજય શાહ. ઉપનામ નથીપ્રશ્નઃ લેખનકળામાં આપને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રેરણા થઈ? / એવી કઈ ઘટના બની કે આપ લખવા પ્રેરાયા ?૧૯૬૪માં મારી બાળ વાર્તા દૈનિક પેપર નૂતન ગુજરાતમાં પ્રસિધ્ધ થઈ તે વખતે ૧૨ વર્ષનાં બાળક્ને મિત્રોમાં જે આદર અને સન્માન મળ્યુ તે પહેલી પ્રેરણા.. ત્યાર પછી ડો શરદ શાહે ડાયરી લખવા આપી ત્યારથી ડાયરી લેખન ચાલુ થયું. ૨૦૦૬ માં બ્લોગ શરુ થયા. ૧૯૭૭માં મોટીબહેન ડો પ્રતિભા શાહે મારો પહેલો કાવ્ય સંગ્રહ” હું એટલે તમે” પ્રસિધ્ધ કરી આ સર્જનયાત્રા શરુ કરીપ્રશ્નઃ આપના પ્રકાશિત સાહિત્ય વિશે જણાવો.વિજય શાહનાં સર્જનોએમેઝોન.કોમ પરથી કે બુકગંગા.કોમ પરથી ખરીદવા પુસ્તકને ક્લિક કરશોનવલકથાઓ૧ ટહુકા એકાંતનાં ઓરડેથી૨.આંસુડે ચીતર્યા ગગન૩.દુર્લક્ષ્ય૪.પત્તાનો મહેલ૫. રઝળપાટ૬ નદી ફેરવે વહેણ ૭. સેતૂ૮. આપવુ એટલે પામવુ૯. સપ્તપદીની પ્રતિજ્ઞાઓ૧૦. વંશજ૧૧. અય વતન૧૨. ટર્નિંગ પોઇંટ ઇન એલ. એ.હેતૂલક્ષી પુસ્તકો૧. નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ૨.નિવૃત્તિનું વિજ્ઞાન૩.મન કેળવો તો સુખ, ના કેળવો તો દુઃખ૪.અંતિમ આરાધનાની પળે૫.વસવાટ વિદેશેસહિયારું સર્જન૬ વૃધ્ધત્વનો સ્વિકારકાવ્ય સંગ્રહો૧. હું એટલે તમે૨.તમે અને મારું મન૩.મારાવિશ્વમા આપણે૪.તમે એટલે મારું વિશ્વ૫.વા ઘંટડીઓટુંકી વાર્તા સંગ્રહો૧. અમે પથ્થરનાં મોર કેમ બોલીએ૨.ફરી પાછુ એજ પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ૩.વૃત્ત એક વૃતાંત અનેક૪. તારા વીના મારુ શું થશે?૫. ઉજળી રાતમાં કાળા પડછાયા.૬.વિજળીનાં ઝબકારે૭. રાહ અને ચાહ૮. ડાયાસ્પોરીક વાર્તા સંપૂટસહિયારા વાર્તા સંગ્રહો૯.એક છત નીચે સમાતા નથી૧૦ જે ધીમી ધારે પડે છે૧૧ માઈક્રો ફીક્ષન૧૨, થીજેલુ સ્મિત૧૩.મસલા ચાયઅન્ય પ્રકાશનોવિચાર વિસ્તારકાવ્ય રસાસ્વાદકાવ્ય આસ્વાદ-૨સત્તર અક્ષરનો આનંદ(હાઇકુ)સહિયારા સર્જનોનવલકથાઓ ( મુખ્ય લેખક તરીકે)૧.અનોખી રીત પ્રીતની૨.અંત વેદનાઓનો સુખદ સંવેદનાઓ૩.જીવન સંધ્યાએ૪.જીવન ફુગ્ગા મહી સ્થીર થયેલી એક ફુંક૫.પ્રીત ન કરીયો કોઇ૬.પુનઃ લગ્ન ની સજા૭.સહિયારુ સર્જન૮.શૈલજા આચાર્ય૯ લલીત શાંતિ કુંજ૧૦.નયનોનાં કોરની ભીનાશ૧૧ બચીબેન અને બાબુભાઇ અમેરિકામાં૧૨.પતંગીયુ૧૩.લલિત શાંતિ કુંજસહ લેખક તરીકે૧૩ ઉગી પ્રીત આથમણી કોર૧૪ મારી બકુનું શું?૧૫ ઋણાનુંબંધ૧૬. ફાંસીના માંચડેથી૧૭.જેલમનાં ભુરા જળ રાતા૧૮. અન્ય શરત૧૯. હસ્તરિખામાં ખીલ્યુ આકાશ૨૦ જિંદગી પ્યારકા ગીત હૈ૨૧ લોહીનો સાદ૨૨. રૂપ એજ અભિશાપ૨૩. ઝાલીપાને અહેસાસ૨૩ હરિયાળી ધરતીનાં મનેખ૨૪. છુટા છેડા ઓપન સીક્રેટ૨૫. સંસ્કાર૨૬. કંકોત્રી૨૭ જાસુસ૨૮ તારામતિ પાઠક૨૯ ખરો ગૃહ પ્રવેશ૩૦ આન્યા મૃણાલ૩૧. ઝમકુબાનાં ઝબકારાસહિયારા સર્જનો -લલિત નિબંધો અને અન્ય પ્રયોગો ૧. લીલીવાડી જુએ જે જન ૨.પંચાજીરી૩.પ્રાયોગીક નવતર લખાણો ૩૪.સાહિત્ય સંવર્ધનો નો સફળ પ્રયાસ- સહિયારુ સર્જન૫.શબ્દ સ્પર્ધા૬.વરીષ્ઠ નાગરિકનું સુખ૭. વરીષ્ઠ નાગરીકનું સુખ-હકારાત્મક અભિગમ૮. નિવૃત્ત થયા પછી. ૯. જ્યાં જ્યાં મારી નજર ઠરે૧૦ કીટ્ટા અને બુચ્ચા૧૧. માતૃભાષાનું દેવું૧૨. ના હોય૧૩. જુની આંખે નવા ચશ્મા૧૪ શુભેચ્છા સહ૧૫. પ્રાયોગિક નવતર લખાણો૧૬ સપનાનાં વાવેતર૧૭. પ્રાયોગીક નવતર લખાણો ૨ તસ્વીર બોલે છે૧૮ અ ર ર ર૧૯ તમે તો એવા અને એવા જ રહ્યા૨૦ હ્યુસ્ટન ગુજરાતી કાર્યક્રમોનું પાટનગર૨૧ અમને ગમતો નરસૈયો૨૨ મને ગમે છે૨૩. કયા સંબંધે?૨૪. થોડા થાવ વરણાગી૨૫ સુખ એટલે?૨૬ દ્વિપદી (મુક્તક) ઉપરનું ગદ્ય સર્જનસાભાર – સાક્ષરનો સાક્ષાત્કાર – ભાગ -૧૧, રાધેશ્યામ શર્મા બહુમાન સહિયારા સર્જનમાં ૨૫ પુસ્તકો મુક્યા બદલ ૩૫ લેખકો ને લીમ્કા ઍવોર્ડ મળ્યોપ્રશ્નઃ આગામી કોઈ ઇચ્છીત સાહિત્ય સાહસ ખરું ?હાલમાં અમે ચાર સંપાદકો થકી સંપાદિત પુસ્તક “સંવર્ધન માતૃભાષાનું” ને ગીનીઝ બુક ઍવોર્ડ મળે તેવા પ્રયત્નો ચાલુ છેપ્રશ્નઃ આપ કોઈ સાહિત્યિક સંકુલ / ગૃપ્સ સાથે જોડાયેલાં છો ખરાં ? કઈ રીતે એની સાથે પ્રવૃત્ત છો જણાવશો.ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા હ્યુસ્ટન અને બેઠક (પુસ્તક પરબ) સાન્ફ્રાંસિસ્કો પ્રશ્નઃ પ્રવર્તમાન સાહિત્ય વિશે આપનો શું અભિપ્રાય છે? / ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય અને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય વચ્ચે આપ શું ફરક કરો છો? આપને કયું વધારે ગમે છે?બંને જુદા માધ્યમો છે. મારા ૩ પુસ્તકો પ્રકાશીત છે જે આદર્શ પ્રકાશને પ્રસિધ્ધ કરેલ છે જ્યારે તે પુસ્તકો સહિત મારું સમગ્ર સાહિત્ય એમેઝોન સ્ટોરી મીરર, માતૃ ભારતી, પ્રતિલિપિ, ઈ શબ્દ અને બૂક્ગંગા જેવી ઓન લાઈન સાઈટ ઉપર છે.પરિઆવરણની જાગરૂકતા વધતા નેટ પરનું સર્જન વધુ વેગ પકડશે તેવું હું માનું છું.પ્રશ્નઃ વાચક વર્ગ સાથે આપ શું સંવાદ કરવા ઇચ્છશો ?તેઓ વાંચીને જણાવે કે તેમને શું ગમ્યું અને શું ના ગમ્યું તો તે મુજબ અમને સર્જન વિશે માર્ગદર્શન મળે.પ્રશ્નઃ કોઈ એક પ્રેરણાત્મક રચના કે વાક્ય કે સંદેશ લખી આપશો.હળવા રહેવું, હસતા રહેવું અને હકારાત્મક રહેવું.. 

ડૉ. બાલકૃષ્ણ સોનેજી “બે-ગમ” નાં સાહિત્ય પ્રત્યેના વિચારો
 neeta kotecha  
 29 July 2018  
Art

પ્રશ્નઃ આપનો પ્રથમ પરિચય, અભ્યાસ અને હાલ આપ વ્યવસાયિક ધોરણે શું કરો છો ?ઉત્તર:નામ: ડૉ. બાલકૃષ્ણ સોનેજીજ્ન્મ તારીખ: ૧૬/૦૩/૧૯૬૭વતન: અમદાવાદઅભ્યાસ: B.E., M.E., Ph.D. (IIT Bombay) in Civil Engineeringવ્યવસાય: આચાર્ય, આર.સી.ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, અમદાવાદ (ગુજરાત સરકાર)પ્રશ્નઃ શોખ એટલે તમારે મન શું ?ઉત્તર: એવી પ્રવૃત્તિ જે કરવાથી મનને આનંદની અનુભૂતિ થાયપ્રશ્નઃ આપ કયા નામે લખવું પસંદ કરો છો? કોઈ ઉપનામ ખરું?ઉત્તર: ઉપનામ “બે-ગમ” અર્થાત “પ્રસન્ન”પ્રશ્નઃ લેખનકળામાં આપને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રેરણા થઈ? / એવી કઈ ઘટના બની કે આપ લખવા પ્રેરાયા ?ઉત્તર: ઈશ્વરે ખૂબ જ સંવેદનશીલ હ્રદય આપ્યું છે. એટલે, કુદરતી રીતે જ લાગણીઓને શબ્દોમાં ઉતારવાની સૂઝ પણ મળી. ગુજરાતી ગઝલોમાં બરકત વિરાણી “બે-ફામ” ના પુસ્તકો ખૂબ જ વાંચ્યા અને એમાંથી ગઝલો લખવાની પ્રેરણા મળી. પ્રશ્નઃ આપના પ્રકાશિત સાહિત્ય વિશે જણાવો.ઉત્તર: પ્રકાશિત સાહિત્ય – ગઝલ૧) “તો ખરા...!” – ગઝલ વિશ્વ – અંક જૂલાઈ ૨૦૧૭૨) “પડકારવા દે” – શબ્દસર – અંક ડિસેમ્બર ૨૦૧૭૩) “જાગશે” – શબ્દસૃષ્ટી – અંક જૂન ૨૦૧૮૪) “ભાર ના રાખો” – શબ્દસર – અંક જૂન ૨૦૧૮૫) “કેમ છે?” – ધબક – અંક જૂન ૨૦૧૮૬) “કઠે છે” – તમન્ના – અંક જૂન ૨૦૧૮૭) “પછી” – જનકલ્યાણ – જૂલાઈ ૨૦૧૮પ્રશ્નઃ આગામી કોઈ ઇચ્છીત સાહિત્ય સાહસ ખરું ?ઉત્તર: સ્વરચિત ગઝલોનું પુસ્તક પ્રકાશિત કરવાની ઈચ્છા છે.પ્રશ્નઃ આપ કોઈ સાહિત્યિક સંકુલ / ગૃપ્સ સાથે જોડાયેલાં છો ખરાં ? કઈ રીતે એની સાથે પ્રવૃત્ત છો જણાવશો.ઉત્તર: નાપ્રશ્નઃ પ્રવર્તમાન સાહિત્ય વિશે આપનો શું અભિપ્રાય છે? / ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય અને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય વચ્ચે આપ શું ફરક કરો છો? આપને કયું વધારે ગમે છે?ઉત્તર: પ્રવર્તમાન સમયમાં ઘણું સાહિત્ય લખાય છે. પરંતુ, તમામ સાહિત્યમાં ગુણવત્તા જોવા મળતી નથી. કાગળમાં છપાતું સાહિત્ય ઓનલાઈન છપાતાં સાહિત્ય કરતાં ઉચ્ચ દરજ્જાનું, છંદ-વ્યાકરણ, ભાષાશુધ્ધીની દ્રુષ્ટી ચડીયાતું હોય છે એમ મારું માનવું છે. મને કાગળમાં છપાતું સાહિત્ય વધારે ગમે છે.પ્રશ્નઃ વાચક વર્ગ સાથે આપ શું સંવાદ કરવા ઇચ્છશો ?ઉત્તર: વાચક વર્ગ મારા લેખન વિશે જે કાંઈ પૂછવા માંગે તે બાબત ચર્ચા થઈ શકે.પ્રશ્નઃ કોઈ એક પ્રેરણાત્મક રચના કે વાક્ય કે સંદેશ લખી આપશો.ઉત્તર: “ભલાઈ કર બીજું કંઈ નહીં કરે તો ચાલશે જગમાં.ખુદાથી ડર – બીજાથી નહીં ડરે તો ચાલશે જગમાં”પ્રશ્નઃ આપની વિગત જણાવવા વિનંતી. આપનું નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર કોઈ પુસ્તક પ્રકાશિત થયા હોય તો તે વિષે અને સાહિત્ય માટે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો તે વિષે જાણકારી આપશો.ઉત્તર: નામ: ડૉ. બાલકૃષ્ણ સોનેજી “બે-ગમ”સરનામું: ૨૪, તુલસી બંગલોઝ, વંદેમતરમ રોડ, ગોતા, અમદાવાદ: ૩૮૨૪૮૧મોબાઈલ: ૯૪૨૬૩૧૬૭૫૪bksoneji@gmail.com

શીતલ અભય દેસાઇ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેના વિચારો
 neeta kotecha  
 29 July 2018  
Art

પ્રશ્નઃ આપનો પ્રથમ પરિચય, અભ્યાસ અને હાલ આપ વ્યવસાયિક ધોરણે શું કરો છો ?નામ: શીતલ અભય દેસાઇઅભ્યાસ: એમ.ફિલ. ડિપ્લોમા ઇન ઇંગ્લિશ લેન્ગ્વેજ ટીચિંગ, ડિપ્લોમા ઇન વેલ્યુ એજ્યુકેશન વ્યવસાય: એક્સ લેક્ચરર, ફ્રીલાંસ ટ્રાન્સલેટર, સર્ટીફાઇડ યોગ ટ્રેનર. પ્રશ્નઃ શોખ એટલે તમારે મન શું ?એવી ગમતી પ્રવૃતિ જેના પૂરો કરવા માટે કોઈ મર્યાદા નથી નડતી. પ્રશ્નઃ આપ કયા નામે લખવું પસંદ કરો છો? કોઈ ઉપનામ ખરું? શીતલ દેસાઇ. કોઈ ઉપનામ નથી પ્રશ્નઃ લેખનકળામાં આપને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રેરણા થઈ? / એવી કઈ ઘટના બની કે આપ લખવા પ્રેરાયા ?શાળાકીય દિવસો માં જ વક્તૃવ સ્પર્ધા માટે સ્ક્રીપ્ટ તૈયાર કરતાં કરતાં છૂટક-મુટક નિબંધ કે ક્યાંક કવિતા લખાતા ગયાં.જન્મભૂમિ પ્રવાસી પબ્લિકેશન નાં પુસ્તકો મિત્ર માટે મંગાવવાનાં હતા. તે માટે લખેલ પત્ર ની સાથે મારો લખેલ નિબંધ પણ મોકલી આપ્યો. અને તે રવિવાર ની મધુવન પૂર્તિ માં પ્રસિદ્ધ પણ થયો! ત્યારે લાગ્યું કે કઈક ‘ઠીક’ કહેવાય એવું લખી શુકુ છું. ત્યાર બાદ સંદેશ ની નારી પૂર્તિ માં તથા ‘વિચાર વલોણું’ જેવા મેગેઝીન માં મારા વાર્તા અને લેખ પ્રસિદ્ધ થયા.  પ્રશ્નઃ આપના પ્રકાશિત સાહિત્ય વિશે જણાવો.-‘વિચાર-વલોણું’ ‘વિ-વિદ્યાનગર’, ‘ભૂમિપુત્ર’ જેવા સામયિક માં વાર્તા, કવિતા, અનુવાદ તથા રિવ્યુ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. -સાહિત્ય અકેડેમી નાં પુસ્તક માં વાર્તા તથા લેખ નો અંગ્રેજી અનુવાદ -રીડગુજરાતી.કોમ, પ્રતિલિપિ અને સ્ટોરીમિરર.કોમ પર  -યોગ વિષેના ત્રણ પુસ્તકો નો ગુજરાતી માં થી અંગ્રેજી અનુવાદ (રશ્મિ આર્ટ,વડોદરા)-શ્રી માતાજી નાં પુસ્તક નો ગુજરાતી અનુવાદ(અરવિંદ આશ્રમ,વડોદરા) -હિન્દી નવલકથા નો અંગ્રેજી અનુવાદ (પેંગવિન પબ્લીશર)પ્રશ્નઃ આગામી કોઈ ઇચ્છીત સાહિત્ય સાહસ ખરું ?લઘુ કથા સંગ્રહ નું પ્રશ્નઃ આપ કોઈ સાહિત્યિક સંકુલ / ગૃપ્સ સાથે જોડાયેલાં છો ખરાં ? કઈ રીતે એની સાથે પ્રવૃત્ત છો જણાવશો.------પ્રશ્નઃ પ્રવર્તમાન સાહિત્ય વિશે આપનો શું અભિપ્રાય છે? / ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય અને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય વચ્ચે આપ શું ફરક કરો છો? આપને કયું વધારે ગમે છે?તે વર્તમાન જીવન નાં પ્રશ્નો અંગે વધારે છણાવટ કરે છે. ઓનલાઈન અને પ્રિન્ટ બંને ને પોતા ની ખૂબી અને ખામી છે.. ક્યારેક ઓનલાઈન સાહિત્ય માં ગુણવત્તા ન પણ જળવાય તેમ બને. જો કે તે વધારે વિશાળ વાંચક વર્ગ સુધી પહોંચી શકે છે. લેખક તરીકે ઓનલાઈન પ્રકાર વધુ ગમે, કારણ કૃતિ ને સરળતા થી અને ઝડપ થી સુપ્રત કરી શકાય છે. વાંચક તરીકે હીંચકે બેઠાં હાથ માં શાંતિ થી પુસ્તક લઈને વાંચવું વધુ ગમે. પ્રશ્નઃ વાચક વર્ગ સાથે આપ શું સંવાદ કરવા ઇચ્છશો ?વાચકો નો ફિડબેક. કૃતિ વિષે તેમનાં મંતવ્ય અને ત્રુટિ જાણવું ચોક્કસ ગમે. પ્રશ્નઃ કોઈ એક પ્રેરણાત્મક રચના કે વાક્ય કે સંદેશ લખી આપશો.‘તમારો એક સકારાત્મક વિચાર બ્રહ્માણ્ડ માં રહેલ સઘળા શુભ વિચાર ને પોતાની તરફ ખેંચે છે.’ પ્રશ્નઃ આપની વિગત જણાવવા વિનંતી. આપનું નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર કોઈ પુસ્તક પ્રકાશિત થયા હોય તો તે વિષે અને સાહિત્ય માટે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો તે વિષે જાણકારી આપશો. શીતલ દેસાઇ-અવાશીઆ ૫૨, શ્રીજી દર્શન બંગલોઝ, સન ફાર્મા રોડ, વડોદરા.  Mo) 70 43 94 10 37 વિવિધ બોર્ડ તથા ધોરણ નાં શૈક્ષણિક સામગ્રી નેડિજિટલ રૂપ માં તૈયાર કરવી અને અનુવાદ કરવો. (content development and translation by (text, PPT, audio-visual) 

હાર્દિક કનેરિયા નાં સાહિત્ય પ્રત્યેનાં વિચારો
 neeta kotecha  
 29 July 2018  
Art

પ્રશ્નઃઆપનોપ્રથમપરિચય, અભ્યાસઅનેહાલઆપવ્યવસાયિકધોરણેશુંકરોછો ?જવાબ : મારું નામ હાર્દિક કનેરિયા છે, હું એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ, અમદાવાદમાંથી મિકેનીકલ એન્જિનિયરિંગ (૨૦૦૫-૨૦૦૯) ભણ્યો છું. હાલ હું ખેતી અને ખેતીની જમીનોની લે-વેચના વ્યવસાયમાં જોડાયેલો છું.પ્રશ્નઃશોખએટલેતમારેમનશું ?જવાબ : આમ તો કોઈ પણ શબ્દની કોઈ ચોક્કસ વ્યાખ્યા હોઈ જ ન શકે, છતાં જે કરવાથી માણસને આનંદ આવતો હોય તે તમામ વસ્તુને શોખની કેટેગરીમાં મૂકી શકાય. ફરવું, ખાવું, ઊંઘવું, રમવું, વાંચવું, ટીવી-મૂવી જોવું, સંગીત સાંભળવું વગેરે તમામ વસ્તુઓમાં માણસને આનંદ મળતો હોય છે. વળી તે, માણસને તેના સામાન્ય જીવનમાં બ્રેક આપે છે, માટે લોકો તેને શોખ ગણાવતા હોય છે. પ્રશ્નઃઆપકયાનામેલખવુંપસંદકરોછો? કોઈઉપનામખરું? જવાબ : મારું કોઈ ઉપનામ નથી. હું હાર્દિક કનેરિયાના નામે લખું છું અને તે જ નામે લખવાનું પસંદ કરું છું.પ્રશ્નઃલેખનકળામાંઆપનેસૌપ્રથમક્યારેપ્રેરણાથઈ? / એવીકઈઘટનાબનીકેઆપલખવાપ્રેરાયા ?જવાબ : માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે નોટબાંધી કરી પછી જમીન લે-વેચના કામમાં જબરદસ્ત મંદી આવી હતી. તે દરમિયાન મારી પાસે સમયની છત ઊભી થઈ હતી. હું યુવાન છું અને યુવાન માણસ આખો દિવસ નવરો બેસી રહે તો તેના મનમાં હતાશા ઊભી થાય. આથી, મને મળતા ફ્રિ સમયનો સદુપયોગ કરવા મેં લખવાનું શરુ કર્યું હતું. પ્રશ્નઃઆપનાપ્રકાશિતસાહિત્યવિશેજણાવો.જવાબ : અત્યાર સુધીમાં અમોલ પ્રકાશન દ્વારા મારા ચાર પુસ્તકો પ્રકાશિત થઇ ચૂક્યા છે, જેમાં બે ટૂંકી વાર્તા સંગ્રહો, એક નવલકથા અને એક બાળઉછેર પરનું પુસ્તક છે. “માનવતાનું મેઘધનુષ” અને “તિમિરાન્ત”માં ૨૯ અને ૩૩ વાર્તાઓ પ્રકાશિત થઈ છે, કારસો એ ૧૫૦ પેજની થ્રિલર નવલકથા છે અને “Shift Delete” એ શિક્ષકો તથા માતા-પિતાને બાળઉછેરની અદ્ભુત ચાવીઓ આપતું ગુજરાતી પુસ્તક છે.પ્રશ્નઃઆગામીકોઈઇચ્છીતસાહિત્યસાહસખરું ?જવાબ : મેં “The story of Doctor Doolittle” પુસ્તકનો ગુજરાતી ભાવાનુવાદ કર્યો છે જે ટૂંક સમયમાં અમોલ પ્રકાશન દ્વારા પ્રકાશિત થશે. એ સિવાય મેં એક મર્ડર મિસ્ટ્રી, નામે : મર્ડરર’સ મર્ડર લખી છે જે પણ બે-ત્રણ મહિનામાં અમોલ પ્રકાશન દ્વારા પ્રકાશિત થશે.પ્રશ્નઃઆપકોઈસાહિત્યિકસંકુલ / ગૃપ્સસાથેજોડાયેલાંછોખરાં ?કઈરીતેએનીસાથેપ્રવૃત્તછોજણાવશો.જવાબ : હું કોઈ સાહિત્યસંકુલ કે ગ્રુપ સાથે જોડાયેલો નથી, પણ સંદેશ સમાચારની બુધવારની પૂર્તિ (અર્ધસાપ્તાહિક)માં મારી કોલમ ચાલે છે. “રિફ્લેક્શન” નામની એ કોલમમાં મારી નવી વાર્તાઓ પ્રકાશિત થયા કરે છે.પ્રશ્નઃપ્રવર્તમાનસાહિત્યવિશેઆપનોશુંઅભિપ્રાયછે? / ઓનલાઈનપ્રકાશિતથતુંસાહિત્યઅનેકાગળમાંછપાતાંસાહિત્યવચ્ચેઆપશુંફરકકરોછો? આપનેકયુંવધારેગમેછે?જવાબ : મને પેપરબેક પુસ્તકો વાંચવા જ ગમે છે. હા, ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય કે વિવિધ એપ પર મૂકવામાં આવતા સાહિત્યને વાંચવાની ટેવ કેળવવી જોઈએ, પણ મને તે વાંચવાનો કંટાળો જ આવે છે.પ્રશ્નઃવાચકવર્ગસાથેઆપશુંસંવાદકરવાઇચ્છશો ?જવાબ : હું વાચક વર્ગને એટલું જ કહેવા માગીશ કે તેઓ કોઈ પણ પુસ્તક વાંચે તો તેનો સચોટ (સારો કે ખરાબ) રિવ્યુ લખી સોશિયલ મીડિયા પર મૂકે. જેથી તે રચના વિશે લોકોને ચોક્કસ ખબર પડી શકે.પ્રશ્નઃકોઈએકપ્રેરણાત્મકરચનાકેવાક્યકેસંદેશલખીઆપશો.જવાબ : કોઈને પ્રેરણા આપી શકું એટલો હું મોટો નથી થયો. આમેય, બીજાઓએ આપેલી વસ્તુ બહુ લાંબો સમય સુધી ટકતી નથી. હું એવું માનું છું કે માણસે જાત પાસેથી જ પ્રેરણા અને હુંફ લેતા શીખવું જોઈએ. પ્રશ્નઃઆપની વિગત જણાવવા વિનંતી. આપનું નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર કોઈ પુસ્તક પ્રકાશિત થયા હોય તો તે વિષે અને સાહિત્ય માટે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો તે વિષે જાણકારી આપશો.જવાબ : નામ : હાર્દિક કનેરિયાસરનામું  : ૧૭, અર્પણ બંગ્લોઝ, શુકન બંગ્લોઝની બાજુમાં, નિકોલ-નરોડા રોડ, નવા નરોડા, અમદાવાદ – ૩૮૨૩૪૬મોબાઈલ નંબર : ૯૭૧૨૭૧૭૬૨૭ (સવારે ૯ થી ૧૨ અને બપોરે ૩ થી ૭ સિવાય ફોન કરવો નહીં.)પ્રકાશિત થયેલા પુસ્તકો : ઊપર જવાબ આપી દીધો છે.સાહિત્ય માટે કાર્ય : મારી પાસે ૨૦૦ જેટલા પુસ્તકો હતા એટલે મને લાગ્યું કે આ પુસ્તકો લોકોને વાંચવા મળે તો કેવું સારું ! આથી, હું મારી ઓફિસ પરથી એક લાયબ્રેરી ચલાવું છું, જેમાં દર રવિવારે સાંજે ૫:૩૦ થી ૭ દરમિયાન કોઈ પણ વ્યક્તિને તે પુસ્તક વાંચવા જોઈએ તો એમ જ, એક મહિનામાં પાછુ આપવાની શરતે આપું છું. બાદમાં, મારા મિત્રોને આ વિષે જાણ થતા તેઓએ પણ મને પુસ્તકો આપ્યા. હાલમાં S. P. Kaneriya લાયબ્રેરીના પુસ્તકોની સંખ્યા સાડા ત્રણસો જેટલી થઈ ગઈ છે.  લાયબ્રેરી જે જગ્યાએ ચાલે છે તે સ્થળનું સરનામું : ૪ નંબર, બીજો માળ, સત્યમ પ્લાઝા, ડાયનેસ્ટી રેસ્ટોરાંની સામે, નિકોલ ડી-માર્ટ પાસે, અમદાવાદ – ૩૮૨૩૫૦ (સમય : દર રવિવારે સાંજે ૫:૩૦ થી ૭) 

શ્રીમતી માના વ્યાસ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેના વિચારો
 neeta kotecha  
 30 July 2018  
Art

1)નામ-શ્રીમતી માના વ્યાસઅભ્યાસ-M.sc.વ્યવસાય-હાલમાં ગૃહીણીરહેઠાણ-વિલે પાર્લે (પ)મુંબઈ2) શોખ એટલે મનગમતી પ્રવૃત્તિ શીખવી, કરવી .વાંચવું, લેખન ,ગાવું અને યોગ મનગમતી પ્રવૃત્તિઓ.3)માના વ્યાસ. હજી સુધી ઉપનામ શોધ્યું નથી.4)હજી સુધી કંઇ છપાવ્યું નથી5)સગપણ પછી ફિયાન્સ ને ખુબ પત્રો લખતી જે એ અંગ્રેજી માધ્યમ ભણેલા હોઇ બરાબર સમજી શકતો નહીં. પરંતુ સરસ તારીખ વાર ફાઇલ કરી રાખ્યા હતા. લગ્ન પછી ઘણી વાર ફાઇલ ખોલીને મને વાંચીને સમજાવવા કહેતો.ત્યારે જે પ્રશંસા મળી એ જ વધુ લખવાની પ્રેરણા બની.6)મુંબઈ સમાચાર માં સ્પર્ધક શી કૃતિ માં વાર્તા છપાઇ છે. 17-7-18.આનંદોત્સવ સંસ્થા જે યશવંતભાઇ ત્રિવેદી ચલાવે છે એ પુસ્તકોમાં કવિતા તથા લેખ છપાયા છે.7)કવિતા સંગ્રહ અને લઘુકથા ની ઇચ્છા છે.8)હાલમાં story mirror સિવાય કોઈ નહીં.9)સાહિત્ય એ સાહિત્ય જ રહેશે. પછી ઓનલાઇન હોય કે પ્રકાશિત.સુજાણ વાચક પોતાના રસ નું ક્યાં ય થી પણ શોધી ને વાંચશે જ.10)વાચક વર્ગ ને વાસ્તવિકતા સાથે કલ્પના ના રંગો થી સજાવેલ વાર્તાઓ અને અર્થ અને ઉર્મિ સભર કવિતા ઓ પીરસવાનું ગમશે.11)ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે. મા ની વાતો સહજ રીતે જ સમજી શકશો.એ ની એક પોતાની ઓળખ છે.ઓળખાણ કરશો તો માણી શકશો.12) Mana vyas.B-401"krishnaraj"bldSt.xavire school rd Vile parle westMumbai 400056Mob-9820107622

YOGA INSTRUCTOR
 Preeti Tal  
 30 July 2018  

Yoga instructor

I love to write if you wish to read!
 Suresh Rajendran  
 31 July 2018  
Art

Blog

નેહા રાવલ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેનાં વિચારો
 neeta kotecha  
 2 August 2018  
Art

પ્રશ્નઃ આપનો પ્રથમ પરિચય, અભ્યાસ અને હાલ આપ વ્યવસાયિક ધોરણે શું કરો છો ?નેહા રાવલ, જન્મ, અભ્યાસ અને લગ્ન – બધી જ મહત્વની ઘટનાઓ સુરતમાં. વાંચનનો શોખ ગળથૂથી માં થી જ મળ્યો.અભ્યાસ: -   B.Sc. with food science and nutrition, S.N.D.T University. 1998.- Post graduate diploma in creative writing, Veer Narmad South Gujarat                      University, surat.2017પ્રશ્નઃ શોખ એટલે તમારે મન શું ?શોખ એટલે તમારી જાત સાથે જે પ્રવૃત્તિ તમને આનંદમાં રાખે એ. એ દિશામાં કેટલો પણ સમય આપવાનો થાક ન લાગે અને કશુક સભર થયાનો સંતોષ થાય એ શોખ.પ્રશ્નઃ આપ કયા નામે લખવું પસંદ કરો છો? કોઈ ઉપનામ ખરું?મારા પોતાના જ નામે. હજુ સુધી ઉપનામની જરૂર નથી પડી.પ્રશ્નઃ લેખનકળામાં આપને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રેરણા થઈ? / એવી કઈ ઘટના બની કે આપ લખવા પ્રેરાયા ?કોઈક એવી ઘટના જે સમાજના લોકોને અસર કરે..પોઝીટીવ કે નેગેટીવ...એ વિષે લખવાની ઈચ્છા થાય અથવા કોઈ એવી ઘટના જે સંવેદનાના સુક્ષ્મ સ્તરે અલગ રીતે અનુભવાય. ત્યારે લખવાની ઈચ્છા થાય. હા, સમાજના સ્થાપિત નિયમો વિષે બળવો કરવા પણ લખવાનું ખુબ ગમે. એ સાથેજ ક્યારેક એવા પોતીકા અનુભવો મળે, જે જાતને ઝંઝોડી નાખે, ત્યારે લખવું આવશ્યક બની જાય. એમાં હળવા અનુભવો પણ આવી શકે જેમકે ઘરમાં અચાનક ફૂટી નીકળેલી કીડીઓ ની હારમાળા.પ્રશ્નઃ આપના પ્રકાશિત સાહિત્ય વિશે જણાવો.જણાવવા જેટલું ખાસ કશું પ્રકાશિત નથી.ફક્ત થોડી ટૂંકી વાર્તાઓ મમતામાં અને થોડા વેબપોર્ટલ – માતૃભારતી, પ્રતીલીપી અને સ્ટોરી મિરર પર.પ્રશ્નઃ આગામી કોઈ ઇચ્છીત સાહિત્ય સાહસ ખરું ?હા, એવી નવલકથા લખવી છે જે લોકોને રસપ્રદ ફિલ્મ તરીકે જોવી ગમે.પ્રશ્નઃ આપ કોઈ સાહિત્યિક સંકુલ / ગૃપ્સ સાથે જોડાયેલાં છો ખરાં ? કઈ રીતે એની સાથે પ્રવૃત્ત છો જણાવશો.ફેસબુક પર એક ગ્રુપ છે, વાર્તા રે વાર્તા નામનું. હું એમાં કાર્યરત છું. આ ગ્રુપના સુત્રધાર રાજુ પટેલ, જેઓ વાર્તા ના અભ્યાસુ અને ફિલ્મી પત્રકારત્વ અને ટેલીવિઝન લેખન ના અનુભવી છે તેઓ દર મહીને બેઠક યોજે છે. હાલ આ પ્રવૃત્તિમાં અમદાવાદના અને એની આસપાસના સભ્યો વધુ સક્રિય હોવાથી અમદાવાદમાં બેઠકો યોજાય છે. એ બેઠકમાં વાર્તા વિષે ચર્ચા થાય છે અને ત્યાર બાદ ફેસબુક પર હોમવર્ક મુકવામાં આવે છે, જે સભ્યો એ નિયત સમય મર્યાદામાં લખીને સુત્રધારને મોકલવાનું હોય છે. એ લેખન કાર્ય લખનારનું નામ ગોપિત રાખી ગ્રુપમાં પોસ્ટ થાય છે અને એના પર ગ્રુપના સભ્યો કોમેન્ટ ધ્વારા ચર્ચા અને ટીપ્પણીઓ કરે છે. આરીતે દરેકનું લેખન કાર્ય સભ્યો વાંચે અને સારાહે, વખોડે કે સલાહ સુચન આપે. એ લેખન બાદ આગામી બેઠકમાં કયા મુદાઓ વિષે ચર્ચા કરવી જરૂરી છે એ નક્કી કરી બેઠક યોજવામાં આવે. હું નિયમિત રીતે દર મહીને અપાતા અ હોમવર્ક કરતી રહી છું, જેનાથી મને મારી વાર્તાઓ વિષે અભિપ્રાય મળ્યા છે અને કોઈ ક્ષતિઓ હોય તો ગ્રુપના સભ્યોના સૂચનથી એ સુધારી શકી છું. આ ગ્રુપના હોમવર્ક માં લખાયેલી મારી વાર્તાઓ મમતામાં પ્રકાશિત થઇ છે અને કોઈ એક સ્પર્ધામાં નોંધપાત્ર કૃતિ માં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે.પ્રશ્નઃ પ્રવર્તમાન સાહિત્ય વિશે આપનો શું અભિપ્રાય છે? / ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય અને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય વચ્ચે આપ શું ફરક કરો છો? આપને કયું વધારે ગમે છે?સાહિત્ય! અત્યારે બહુધા લોકો સાહિત્યથી વિમુખ છે. એનું કારણ વચગાળાના સાહિત્યકારોએ સાહિત્યની જે ઘોર ખોદી છે એ છે. એ મહાન સાહિત્યકારોએ સાહિત્યના નામે એવું લખાણ આપ્યું છે કે  સામાન્ય જનતા માટે સાહિત્ય એટલે ‘ન સમજાય એવું’ – એ પરિભાષા બની ગઈ છે. જે સમજાય જ નહિ એમાં રસ કઈ રીતે પડે? એ સાથે જે વાર્તા સ્પર્ધાઓ યોજાય છે એમાં ક્યા તો ખુબ ઘટનાપ્રધાન કે પછી કે પછી તદ્દન લાગણીઓમાં પલળેલી વાર્તાઓને જ પ્રાધાન્ય મળે છે. અથવાતો એટલી સંકુલ વાર્તા હોય કે સરેરાશ વાચક સમજી ન શકે. કોઈ નવતર પ્રયોગ કે નવી કલ્પનાઓને આવકારતું દેખાતું નથી. સાહિત્યમાં સરળતા ને અવગણવા માં આવે છે. અને કદાચ એટલેજ લોકો સાહિત્યથી દુર થઇ રહ્યા છે.ઓનલાઈન જે પ્રકાશિત થાય છે, એમાંથી મેં જેટલું પણ વાંચ્યું છે એમાં સાહિત્ય નથી દેખાતું. જો કે આજકાલ છાપાઓ અને સામાન્ય સામયિકોમાં પણ જે વાર્તાઓ આવે છે એ તદ્દન હલકી કક્ષાની હોય છે. હા, ક્યારેક સો માં એક સારી હોય છે. સાહિત્યલક્ષી  સામયિકોમાં વાર્તાઓ સારી હોય છે. હું ટૂંકી વાર્તા લખું છું એટલે જાણ્યે અજાણ્યે એ વિષે જ વધુ નોંધ થાય છે. હા, નવલકથાઓ વિષે એટલું કહીશ, એમાં ભાષા, પરિવેશ અને પાત્રોએ સમય સાથે ખુબ ગતિ કરી છે, જે ટૂંકી વાર્તામાં ઓછું દેખાય છે.પ્રશ્નઃ વાચક વર્ગ સાથે આપ શું સંવાદ કરવા ઇચ્છશો ?વાંચો. સારું વાંચો. અને એટલું સારું વાંચો કે ખોટી રીતે અપાતા ઇનામોનો વિરોધ કરી શકો. ન સમજાતું લખાણ સાહિત્યના નામે ચઢી બેસે એનો વિરોધ કરી શકો. લેખકોને પ્રતિક્રિયા આપો, જેથી એમના લખાણ ની ક્યાં કેટલી અસર પહોંચે છે એ વિષે સભાના થાય. નબળું લખતા લેખકોને સોઈ ઝાટકીને કહો કે આ નબળું છે. પણ એ માટે નબળા- સબળાનો ભેદ સમજવા વાંચન વિસ્તારો.પ્રશ્નઃ કોઈ એક પ્રેરણાત્મક રચના કે વાક્ય કે સંદેશ લખી આપશો.Hard work wins, if talent does not work hard.પ્રશ્નઃ આપની વિગત જણાવવા વિનંતી. આપનું નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર કોઈ પુસ્તક પ્રકાશિત થયા હોય તો તે વિષે અને સાહિત્ય માટે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો તે વિષે જાણકારી આપશો.નેહા રાવલ.૧૬૬, દિવાળીબાગ સોસાયટી, ગેટ -૩,smc કોમ્યુનીટી હોલ ની સામે, ઋષભ ટાવર પાસે,રાંદેર રોડ,સુરત ૩૯૫૦૦૯.હાલમાં હું એક બંગાળી નવલકથા નો ગુજરાતી અનુવાદ કરી રહી છું

નેહા રાવલ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેનાં વિચારો
 neeta kotecha  
 2 August 2018  
Art

પ્રશ્નઃ આપનો પ્રથમ પરિચય, અભ્યાસ અને હાલ આપ વ્યવસાયિક ધોરણે શું કરો છો ?નેહા રાવલ, જન્મ, અભ્યાસ અને લગ્ન – બધી જ મહત્વની ઘટનાઓ સુરતમાં. વાંચનનો શોખ ગળથૂથી માં થી જ મળ્યો.અભ્યાસ: -   B.Sc. with food science and nutrition, S.N.D.T University. 1998.- Post graduate diploma in creative writing, Veer Narmad South Gujarat                      University, surat.2017પ્રશ્નઃ શોખ એટલે તમારે મન શું ?શોખ એટલે તમારી જાત સાથે જે પ્રવૃત્તિ તમને આનંદમાં રાખે એ. એ દિશામાં કેટલો પણ સમય આપવાનો થાક ન લાગે અને કશુક સભર થયાનો સંતોષ થાય એ શોખ.પ્રશ્નઃ આપ કયા નામે લખવું પસંદ કરો છો? કોઈ ઉપનામ ખરું?મારા પોતાના જ નામે. હજુ સુધી ઉપનામની જરૂર નથી પડી.પ્રશ્નઃ લેખનકળામાં આપને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રેરણા થઈ? / એવી કઈ ઘટના બની કે આપ લખવા પ્રેરાયા ?કોઈક એવી ઘટના જે સમાજના લોકોને અસર કરે..પોઝીટીવ કે નેગેટીવ...એ વિષે લખવાની ઈચ્છા થાય અથવા કોઈ એવી ઘટના જે સંવેદનાના સુક્ષ્મ સ્તરે અલગ રીતે અનુભવાય. ત્યારે લખવાની ઈચ્છા થાય. હા, સમાજના સ્થાપિત નિયમો વિષે બળવો કરવા પણ લખવાનું ખુબ ગમે. એ સાથેજ ક્યારેક એવા પોતીકા અનુભવો મળે, જે જાતને ઝંઝોડી નાખે, ત્યારે લખવું આવશ્યક બની જાય. એમાં હળવા અનુભવો પણ આવી શકે જેમકે ઘરમાં અચાનક ફૂટી નીકળેલી કીડીઓ ની હારમાળા.પ્રશ્નઃ આપના પ્રકાશિત સાહિત્ય વિશે જણાવો.જણાવવા જેટલું ખાસ કશું પ્રકાશિત નથી.ફક્ત થોડી ટૂંકી વાર્તાઓ મમતામાં અને થોડા વેબપોર્ટલ – માતૃભારતી, પ્રતીલીપી અને સ્ટોરી મિરર પર.પ્રશ્નઃ આગામી કોઈ ઇચ્છીત સાહિત્ય સાહસ ખરું ?હા, એવી નવલકથા લખવી છે જે લોકોને રસપ્રદ ફિલ્મ તરીકે જોવી ગમે.પ્રશ્નઃ આપ કોઈ સાહિત્યિક સંકુલ / ગૃપ્સ સાથે જોડાયેલાં છો ખરાં ? કઈ રીતે એની સાથે પ્રવૃત્ત છો જણાવશો.ફેસબુક પર એક ગ્રુપ છે, વાર્તા રે વાર્તા નામનું. હું એમાં કાર્યરત છું. આ ગ્રુપના સુત્રધાર રાજુ પટેલ, જેઓ વાર્તા ના અભ્યાસુ અને ફિલ્મી પત્રકારત્વ અને ટેલીવિઝન લેખન ના અનુભવી છે તેઓ દર મહીને બેઠક યોજે છે. હાલ આ પ્રવૃત્તિમાં અમદાવાદના અને એની આસપાસના સભ્યો વધુ સક્રિય હોવાથી અમદાવાદમાં બેઠકો યોજાય છે. એ બેઠકમાં વાર્તા વિષે ચર્ચા થાય છે અને ત્યાર બાદ ફેસબુક પર હોમવર્ક મુકવામાં આવે છે, જે સભ્યો એ નિયત સમય મર્યાદામાં લખીને સુત્રધારને મોકલવાનું હોય છે. એ લેખન કાર્ય લખનારનું નામ ગોપિત રાખી ગ્રુપમાં પોસ્ટ થાય છે અને એના પર ગ્રુપના સભ્યો કોમેન્ટ ધ્વારા ચર્ચા અને ટીપ્પણીઓ કરે છે. આરીતે દરેકનું લેખન કાર્ય સભ્યો વાંચે અને સારાહે, વખોડે કે સલાહ સુચન આપે. એ લેખન બાદ આગામી બેઠકમાં કયા મુદાઓ વિષે ચર્ચા કરવી જરૂરી છે એ નક્કી કરી બેઠક યોજવામાં આવે. હું નિયમિત રીતે દર મહીને અપાતા અ હોમવર્ક કરતી રહી છું, જેનાથી મને મારી વાર્તાઓ વિષે અભિપ્રાય મળ્યા છે અને કોઈ ક્ષતિઓ હોય તો ગ્રુપના સભ્યોના સૂચનથી એ સુધારી શકી છું. આ ગ્રુપના હોમવર્ક માં લખાયેલી મારી વાર્તાઓ મમતામાં પ્રકાશિત થઇ છે અને કોઈ એક સ્પર્ધામાં નોંધપાત્ર કૃતિ માં પણ સ્થાન મેળવ્યું છે.પ્રશ્નઃ પ્રવર્તમાન સાહિત્ય વિશે આપનો શું અભિપ્રાય છે? / ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય અને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય વચ્ચે આપ શું ફરક કરો છો? આપને કયું વધારે ગમે છે?સાહિત્ય! અત્યારે બહુધા લોકો સાહિત્યથી વિમુખ છે. એનું કારણ વચગાળાના સાહિત્યકારોએ સાહિત્યની જે ઘોર ખોદી છે એ છે. એ મહાન સાહિત્યકારોએ સાહિત્યના નામે એવું લખાણ આપ્યું છે કે  સામાન્ય જનતા માટે સાહિત્ય એટલે ‘ન સમજાય એવું’ – એ પરિભાષા બની ગઈ છે. જે સમજાય જ નહિ એમાં રસ કઈ રીતે પડે? એ સાથે જે વાર્તા સ્પર્ધાઓ યોજાય છે એમાં ક્યા તો ખુબ ઘટનાપ્રધાન કે પછી કે પછી તદ્દન લાગણીઓમાં પલળેલી વાર્તાઓને જ પ્રાધાન્ય મળે છે. અથવાતો એટલી સંકુલ વાર્તા હોય કે સરેરાશ વાચક સમજી ન શકે. કોઈ નવતર પ્રયોગ કે નવી કલ્પનાઓને આવકારતું દેખાતું નથી. સાહિત્યમાં સરળતા ને અવગણવા માં આવે છે. અને કદાચ એટલેજ લોકો સાહિત્યથી દુર થઇ રહ્યા છે.ઓનલાઈન જે પ્રકાશિત થાય છે, એમાંથી મેં જેટલું પણ વાંચ્યું છે એમાં સાહિત્ય નથી દેખાતું. જો કે આજકાલ છાપાઓ અને સામાન્ય સામયિકોમાં પણ જે વાર્તાઓ આવે છે એ તદ્દન હલકી કક્ષાની હોય છે. હા, ક્યારેક સો માં એક સારી હોય છે. સાહિત્યલક્ષી  સામયિકોમાં વાર્તાઓ સારી હોય છે. હું ટૂંકી વાર્તા લખું છું એટલે જાણ્યે અજાણ્યે એ વિષે જ વધુ નોંધ થાય છે. હા, નવલકથાઓ વિષે એટલું કહીશ, એમાં ભાષા, પરિવેશ અને પાત્રોએ સમય સાથે ખુબ ગતિ કરી છે, જે ટૂંકી વાર્તામાં ઓછું દેખાય છે.પ્રશ્નઃ વાચક વર્ગ સાથે આપ શું સંવાદ કરવા ઇચ્છશો ?વાંચો. સારું વાંચો. અને એટલું સારું વાંચો કે ખોટી રીતે અપાતા ઇનામોનો વિરોધ કરી શકો. ન સમજાતું લખાણ સાહિત્યના નામે ચઢી બેસે એનો વિરોધ કરી શકો. લેખકોને પ્રતિક્રિયા આપો, જેથી એમના લખાણ ની ક્યાં કેટલી અસર પહોંચે છે એ વિષે સભાના થાય. નબળું લખતા લેખકોને સોઈ ઝાટકીને કહો કે આ નબળું છે. પણ એ માટે નબળા- સબળાનો ભેદ સમજવા વાંચન વિસ્તારો.પ્રશ્નઃ કોઈ એક પ્રેરણાત્મક રચના કે વાક્ય કે સંદેશ લખી આપશો.Hard work wins, if talent does not work hard.પ્રશ્નઃ આપની વિગત જણાવવા વિનંતી. આપનું નામ સરનામું મોબાઈલ નંબર કોઈ પુસ્તક પ્રકાશિત થયા હોય તો તે વિષે અને સાહિત્ય માટે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો તે વિષે જાણકારી આપશો.નેહા રાવલ.૧૬૬, દિવાળીબાગ સોસાયટી, ગેટ -૩,smc કોમ્યુનીટી હોલ ની સામે, ઋષભ ટાવર પાસે,રાંદેર રોડ,સુરત ૩૯૫૦૦૯.હાલમાં હું એક બંગાળી નવલકથા નો ગુજરાતી અનુવાદ કરી રહી છું.

MOTHER-SON BOND
 Preeti Tal  
 19 August 2018  

Mother-son bond

Book Review: Finding the Magic In You by Shivam
 Ayushi A Nair  
 7 September 2018  

Book Title: Finding The Magic In YouAuthor: ShivamFormat: Paper BackTotal Number of Pages: 186Language: EnglishPublisher:Invincible PublishersPublishing Date: 22 June 2018ISBN-10: 9387328759ISBN-13: 978-9387328754Isn’t magic a wonderful thing? And how beautiful is to appreciate people doing magical things with their life? Do you want to be one of those people? Well, the good news is that you too have magic inside you and the amazing news is that you have the power to unleash it. You are a few pages away from finding the magic in you.My TakeStarting from the cover is simple and yet beautiful. And the title Finding The Magic In You clearly explains the books is about to know more about one’s self and more interestingly.The book helps a reader to understand in true inner self. The book is divided into 34 chapters each chapters is related to our everyday notions. Every chapter starts with a candid question as well as an inspiring quotes and question the end of every chapter there are journals for the readers to analyse oneself. The books that gives you certain induce per day, and you write whatever you want. It will help you explore your mind and get things off your chest after a long day, basically like a journal.Author had portrayed many of his own struggles and personal experiences to show that they give life more meaning instead of bringing you down. The entire book to shows people that if you look at life in this light, it will benefit you more than constantly trying to be happy and fix what has happened. Each chapter tell about a solution, to something most us face in day to day life. Each and every word while reading it i fell like it’s talking about something related to my life and keeps me motivated. The book is free from any grammatical errors and has been perfectly edited. The narration is done well. The words were simple and the language is lucid which eased the reading. Must read for all.Only when you identify your scars, you would be able to heal them.You would never find happiness if you look for it.You define your destiny in your moments of decision.I’ll recommend this book to all the readers who want to know more about yourself. I won’t say that reading this book entirely changes your life but I’m sure your approach towards life and many other will surely get influenced.Overall Ratings 5/5 StarsGrab the copy here Amazon.in|Amazon.com|Amazon.co.ukAbout the AuthorShivam’s educational qualifications include a Masters in Aerospace Engineering from Birla Institute of Technology. He is the author of “How to unleash your true potential”. He is widely known for his work on self-love, finding peace and happiness within.Feel free to drop him a mail at contact@shivamnow.com and he would love to revert back to you.You can stalk him @ Facebook|Twitter| Instagram

મળવા જેવા માણસ- (શ્રી વિશ્વદીપ બારડ)- પી કે દાવડા
 neeta kotecha  
 16 September 2018  
Art

મળવાજેવા માણસ- (શ્રી વિશ્વદીપ બારડ)- પી કેદાવડાજુલાઇ 13, 2015 વિશ્વદીપભાઈનો જન્મ ૧૯૪૬ માં ભાવનગરમાં થયો હતો. ચાર ભાઈ બહેનોમાંથી એ સૌથી નાના હતા. એમના પિતા વિશ્વદીપભાઈનો જન્મ ૧૯૪૬ માં ભાવનગરમાં થયો હતો. ચાર ભાઈ બહેનોમાંથી એ સૌથી નાના હતા. એમના પિતા શ્રી શ્રી ભગવાનભાઈએ માત્ર પ્રાથમિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને બિલ્ડીંગ કન્સ્ટ્રક્શનના નાના મોટા કામ કરતા હતા. માતા મણીબેન શિક્ષણથી વંચિત હતા. મધ્યમવર્ગી કુટુંબમાં રહીને વિશ્વદીપભાઈએ કરકસરનો પાઠ નાનપણમાં જ શીખી લીધેલો.વિશ્વદીપભાઈનું પ્રાથમિક શાળાનું શિક્ષણ ભાવનગરની શામળદાસ સ્કૂલમાં થયેલું. ગાંધીજી પણ આ જ શાળામાં ભણેલા. આજે ૬૫ વર્ષો બાદ પણ એ શાળામાં ગવાતી પ્રાર્થના “અસત્યો માંહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઈ જા” એમની પ્રિય છે. ત્યારબાદ એમણે ભાવનગરની  આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરી, ૧૯૬૫ માં S.S.C. ની પરીક્ષા પાસ કરી. પ્રાથમિક શાળાના અભ્યાસ દરમ્યાન, ગામમાં યોજાતા કથા-કિર્તનમાં હાજરી આપી, એમણે રામાયણ અને મહાભારતની કથાઓ સાંભળેલી. હાઈસ્કૂલ કોર્ટની નજીક હોવાથી ક્યારેક ક્યારેક કોર્ટમાં ક્રીમીનલ કેસની સુનાવણી સાંભળવા જતા.S.S.C. ની પરીક્ષા પાસ કરી, ભાવનગરની  શામળદાસ કોલેજમાં આર્ટસ વિભાગમાં એડમીશન લઈ એક વર્ષ પૂરૂં કર્યું. ૧૯૬૬ માં સૌરાષ્ટ્ર યુનીવર્સીટીની સ્થાપના થઈ, અને એમની કોલેજ સૌરાષ્ટ્ર યુનીવર્સીટીમાં આવી, પણ એમને તો ગુજરાત યુનીવર્સીટીમાં જ ભણવું હતું એટલે એ ભાવનગરથી અમદાવાદ એમના બહેનને ઘરે આવી ગયા, અને અમદાવાદની એસ.વી. કોલેજમાં દાખલ થયા. અહીંથી તેમણે ૧૯૭૦ માં ગુજરાતી અને ઈતિહાસના વિષયો સાથે B.A. ની ડીગ્રી મેળવી. કોલેજના આ વર્ષો દરમ્યાન એમણે સવારના ૭ થી ૧૦ વાગ્યા સુધી કોલેજમાં અભ્યાસ અને ૧૧ થી રાત્રે ૮ વાગ્યા સુધી સોના-ચાંદીની દુકાનમાં એકાઉન્ટીંગનું કામ કર્યું, જેથી કોલેજના ખર્ચને પહોંચી વળાય. વિશ્વદીપભાઈને શાળાના સમયથી જ કવિતા પ્રત્યે લગાવ હતો પણ એમણે કવિતાઓ લખવાની શરૂઆત કોલેજના અભ્યાસ દરમ્યાન કરી. ૧૯૬૭ માં એમણે પહેલી કવિતા “અદયભીંત” અને બીજી કવિતા “કોઈબિચારી”. લખી. કોઈબિચારી કવિતા “સ્ત્રી” સામયિકમાં છપાઈ. કોલેજની કાવ્ય સ્પર્ધામાં “ કહેશો નહી”-“હસતો રહ્યો”  કવિતા પ્રથમ સ્થાને આવી. એમની કેટલીક કવિતાઓ કોલેજના બુલેટીન બોર્ડ પર પણ મૂકાઈ.૧૯૭૦ માં ગ્રેજ્યુએટ થયા બાદ એમને ગુજરાત આયુર્વેદ યુનીવર્સીટીમાં નોકરી મળી. ૧૯૭૨ માં એમના રેખાબહેન સાથે લગ્ન થયા. રેખાબહેને પણ સાયકોલોજી વિષય સાથે B.A. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. ૧૯૭૩ માં દંપતિએ પુત્રી દિપ્તીને જન્મ આપ્યો. રેખાબહેનના ભાઈયો અમેરિકામાં સ્થાયી થયા હતા. ૧૯૭૫ માં રેખાબહેનના ભાઈની સ્પોન્સરશીપથી વિશ્વદીપભાઈ એમની પુત્રી અને પત્ની સાથે કાયમી વસવાટ માટે અમેરિકા આવ્યા. શરૂઆતમાં એમણે Chicago માં વસવાટ કર્યો. અહીં ૧૯૭૭ માં એમના પુત્ર આશિષ નો જન્મ થયો. Chicago ની સખત ઠંડી અને હીમવર્ષા સહન ન થતાં, ૧૯૭૯ માં એમણે ટેક્ષાસ રાજ્યના હ્યુસ્ટન શહેરમાં સ્થળાંતર કર્યું. એમના અમેરિકાના વસવાટ માટે વિશ્વદીપભાઈ કહે છે, “મારા માટે ભારત એટલે જન્મભુમી અને અમેરિકા એટલે કર્મભુમી..એક દેવકીમૈયા અને બીજા યશોદા મૈયા..યશોદામૈયાએ પણ ઘણું ઘણું આપ્યુ છે. મારી કાર્યશિલતાની કદર થઈ છે. બેંકની જોબ દરમ્યાન જ્યારે મને..એમપ્લોઈ ઓફ ધ મન્થ (Employee Of The Month)ના બિરુદ  સાથે સન્માન થયું અને બેંકનાં મેગેઝીનમાં મારો પરિચય સાથે ફોટો પબ્લીશ થયો એ બતાવે છે કે અમેરિકા જેવા દેશમાં તમારા કામની કદર થાય છે. અહીં જ મને ૧૯૮૧માં હ્યુસ્ટન ઈન્ડિપેન્ડ્ન્ટ સ્કુલ ડિસ્ટ્રીકમાં પ્રોક્યુરમેન્ટ ઓફિસર (ખરીદી ઓફીસર) તરીકે જોબ મળી, મારી પત્નિ પણ સ્કુલ ડીસ્ટ્રીકમાં એકાઉન્ટીગમાં જોબ કરતાં હતાં. અહીં જ દીકરી કમ્પુટર એન્જિનર થયાં બાદ એમ.બી.એ. સાથે ટેક્ષાસ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એન્જિનયર તરિકે જોડાઈ.અને દિકરાએ મેડિકલફિલ્ડમાં આગળ વધી એમ.ડી કરી પિડિયાટ્રીક ગેસ્ટ્રોએન્ટોલોજીસ્ટમાં સ્પેસ્યાલીસ્ટ થયો.  માત્ર એટલું જ નહિં, ૨૦૦૯માં ‘ઈન્ટરનેશન વુમન ફૉરમ’ સંસ્થા જેમાં હિલરી ક્લિન્ટન, માર્ગારેટ થેચર જેવી, વિશ્વની ટૉપ ૨૦ મહિલાનો સમાવેશ થાય છે, તેમાં મારી દીકરી દિપ્તિની પસંદગી થવાથી  એ પ્રસંગ  મારા અને  મારી પત્ની, સમગ્ર ગુજરાત માટે અતિ-આનંદ અને ગૌરવની વાત હતી.”અમેરિકામાં ઠરીઠામ થયા પછી એમનું મન પાછું સાહિત્યપ્રવૃતિ પાછળ દોડ્યું. હ્યુસ્ટનમાં એના માટે યોગ્ય વાતાવરણ પણ હતું. હ્યુસ્ટનમાં અનેક સાહિત્યપ્રેમીઓ સાહિત્ય સરિતા નામે મંડળ ચલાવે છે, અહીંની સભાઓમાં વિશ્વદીપભાઈને પોતાની રચનાઓ રજૂ કરવાનો મોકો મળ્યો. ૨૦૦૨ માં “કાવ્ય સુંદરીની સાથે સાથે” નામના પુસ્તકનું શ્રી આદિલ મન્સૂરીના હાથે વિમોચન થયું. ત્યારે એમણે કહેલું, “આવતી કાલે આ નાનકડી કલમ એક વૃક્ષ બનશે”, આમ કલમ શબ્દના બેવડા અર્થમાં એમણે ભવિષ્ય ભાખી લીધું. લગભગ આ સમયમાં જ ગુજરાતી બ્લોગ્સ લોકપ્રિય થવા લાગ્યા. બ્લોગ્સમાં એમના કાવ્યો, નિબંધો અને વાર્તાઓ મૂકાવા લાગી. પ્રો. સુમન  અજમેરી, શ્રી રાધેશ્યામ શર્મા, શ્રી ધીરૂભાઈ પરીખ જેવા જાણીતા સાહિત્યકારોના માર્ગદર્શન હેઠળ એમનું સર્જન અવિરત ચાલુ રહ્યું. એમની ઘણી લઘુ કથાઓ “કુમાર” માસિકમાં પણ પ્રસિધ્ધ થઈ. એમના સર્જનોના રસાસ્વાદ પણ થયા. (રેડિયો સ્ટેશનમાં કાર્યક્રમની રજૂઆત)એમના સર્જનનો આનંદ મેળવવા તમારે એમની રચનાઓ વાંચવી જોઈએ, છતાં આ લેખની મર્યાદામાં રહી, એમની થોડી કાવ્ય પંક્તિઓ અહીં રજૂ કરૂં છું.માર્ગમાં અમથા મળેલા ગમ હજુંએ યાદ છે,ખાલી મળેલા સ્મિત મહીંના ભાર પર હસતો  રહ્યો..બીજા એક કાવ્યમાં તેઓ કહે છે,ક્યાં  હતું    મારું અહીં    કોઈ    ઠેકાણું આ  શહેરમાં?ઝાંઝવાના   ઝળ  મને   કેમ અહીં શોધવા  નીકળ્યાં ?એમના સર્જનો માટે તમે એમના બ્લોગ્સhttps://vishwadeep.wordpress.com/malibarad@yahoo.comTop of FormTop of Form

નેહા શાહ નાં સાહિત્ય પ્રત્યેના વિચારો
 neeta kotecha  
 16 September 2018  
Art

પ્રશ્નઃ આપનો પ્રથમ પરિચય, અભ્યાસ અને હાલ આપ વ્યવસાયિક ધોરણે શું કરો છો ?- નેહા જિનેશ શાહ.૧૯૯૪ કૉમર્સ શાખામાં ગ્રેડેજ્યુએશન કર્યું છે. ૨૦૧૫માં મુંબઈ સ્થિત હરકિસનમેહતા ફાઉન્ડેશનમાં ડિપ્લોમા કોર્સમાં દ્વિતીય સ્થાન ગ્રહણ કર્યું છે.કવર સ્ટોરી તથા ઇન્ટરવ્યૂ લઇને પર્સનલ કોફી બુક બનાવાનું કામ કરું છું.ઈમેજ પબ્લિકેશન સાથે આમ ઘણા પ્રોજેક્ટ કર્યા છે.લેખિનીતથા અમારા સમાજના મેગેઝીન માં લઘુકથા અને સર્જનહાર જેવા નામાંકિત સામાયિકમાં મારા દર મહિને લેખ આવે છે.ઓનલાઇન સ્ટોરીમિરર માં અવારનવાર વાર્તા પબ્લિશ થાય છે.પ્રશ્ન - શોખ એટલે તમારે મન શું ?મનગમતી પ્રવૃત્તિ જેને કરવામાં ખુશી તો મળે જ પણ ઘણીવાર ખુબ થાકીને કે હારીને પણ કરવાથી દુઃખ ભુલાવી દે તેને શોખ માનું છું.ચિત્રકલા સંગીત કે લેખન જેવા શોખમાં કલાકાર પોતાની વેદના, દુઃખ કે ખુશી તેમાં નાખીને પોતાનું મન હળવું કરી શકે છે.પ્રશ્નઃ આપ કયા નામે લખવું પસંદ કરો છો? કોઈ ઉપનામ ખરું?- મારુ કોઈ ઉપનામ નથી.નેહા શાહ નામથી જ મારી કૃતિ પ્રગટ થઇ છે.પ્રશ્નઃ લેખનકળામાં આપને સૌપ્રથમ ક્યારે પ્રેરણા થઈ? / એવી કઈ ઘટના બની કે આપ લખવા પ્રેરાયા ?બાળપણથી જ વાંચનનો શોખ હતો,પણ લેખન માટે ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું.૨૦૧૪માં અચાનક હરકિસન મેહતા ફોઉન્ડેશનના ડિપ્લોમા કોર્સની જાહેરખબર વાંચીને આ શોખને આગળ વધારવાનો વિચાર કર્યો. ત્યાંજ લખવાની શરૂઆત કરી. તે જ વખતે ચિત્રલેખામાં કચ્છશક્તિની નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો અને મારા નિબંધને આશ્વાસન ઇનામ મળ્યું. આ નાનકડા બનાવથી મને ખબર પડી કે હું વાંચન સાથે લેખન પણ કરી શકું છુ અને આમ મને મારા છુપાયેલી કળાની જાણ થઇ.પ્રશ્નઃ આપના પ્રકાશિત સાહિત્ય વિશે જણાવો.કલંજાયી પ્રકાશનમાં તાજેતરમાં જ ‘આ છે જિંદગી તથા સ્ત્રીઆર્થ -૩ માં પણ મારી લઘુવાર્તા સ્થાન પામી છે મારી લાઈફનો ટર્નિંગ પોઇન્ટ જે કચ્છ શક્તિમાં વિજેતા લેખનો સમાવેશ થયો છે. સ્ટોરીમિરર માં પ્રકાશિત ગદ્યમાં ચાર વાર વિજેયતા બનવાનો લ્હાવો પણ મને મળ્યો છે.પ્રશ્નઃ આગામી કોઈ ઇચ્છીત સાહિત્ય સાહસ ખરું ?તાજેતરમાં મુંબઈ સ્થિત એંડામોલ શાઇન ઇન્ડિયા કંપની સાથે ગુજરાતી ફિલ્મના સ્ક્રીનપ્લે રાઇટર તરીકે કામ કરવાની શરૂઆત કરી છે. ગુજરાતી નાટક અને ફિલ્મના કથાવસ્તુ લખવાનું આગામી કાર્ય કરવાનું વિચાર્યું છે.પ્રશ્નઃ આપ કોઈ સાહિત્યિક સંકુલ / ગૃપ્સ સાથે જોડાયેલાં છો ખરાં ? કઈ રીતે એની સાથે પ્રવૃત્ત છો જણાવશો.હાલમાં કોઈ ગ્રુપ સાથે કાર્યશીલ નથી.પ્રશ્નઃ પ્રવર્તમાન સાહિત્ય વિશે આપનો શું અભિપ્રાય છે? / ઓનલાઈન પ્રકાશિત થતું સાહિત્ય અને કાગળમાં છપાતાં સાહિત્ય વચ્ચે આપ શું ફરક કરો છો? આપને કયું વધારે ગમે છે?વર્તમાન સાહિત્ય હવે કાગળથી ઓનલાઇન તરફ વળ્યું છે.જેમ જેમ ટેકનોલોજી તેનો પગદંડો જમાવે તેમ આપણે પણ તેની સાથે તાલમેલ બેસાડવો જ પડશે. વળી એક લાઈબ્રેરી જેટલું સાહિત્ય એક નાનકડા મોબાઈલમાં આવી જાય તેને લઈને આપણે દુનિયામાં કોઈ પણ ખૂણે માણી શકાય તો તેના થી રૂડું બીજું શું હોય? પરંતુ જેઓ ટેકનોલોજી સાથે તાલમેલ ન મેળવી શકે તેમના માટે આપણું કાગળ સાહિત્ય પણ પોતીકું જ છે.પ્રશ્નઃ વાચક વર્ગ સાથે આપ શું સંવાદ કરવા ઇચ્છશો ?વાચકોને સારું સાહિત્ય વાંચવા સાથે સારા વિવેચક પણ બનવું જોઇએ.હંમેશા સારા સાહિત્યની કદર સાથે શું સારું ન લાગ્યું તે પણ લેખક સુધી પહોચાડવું જોઇએ.પ્રશ્નઃ કોઈ એક પ્રેરણાત્મક રચના કે વાક્ય કે સંદેશ“ બોલતા પેહલા સો વાર વિચારી લેવું, શબ્દો હંમેશા માફ થાય છે ભુલાતા નથી.”મારો સંપર્ક૩૦૨, સંઘવી વિલાએસ. વી. રોડઅંધેરી ( પશ્ચિમ)મુંબઈ-૪૦૦૦૫૮મોબાઈલ- ૯૮૨૧૮૫૦૯૨૯

Test cricket: timeless or passé?
 Uday Joshi  
 22 September 2018  

Test cricket!

Technologized
 Syeda Shua Zaidi  
 29 September 2018  

In this whole wide world, where we are engulfed by the modern age technology , we tend to forget that is not a substitute for Grandma’s stories. We develop this ideology that the most valuable things are inevitably materialistic. Our mindsets are inflicted upon this idea and we forget that presents cannot buy presence. Technology has taken over the current situation. We stand in the middle of an era where we have Netflix on the tips of our fingers and Swiggying is the new cool. Technology is like that attractive magnetic pole to which we are iron nails disguised in the dust of development and modernization. On one hand it offers irresistible devices, and Mark Zuckerberg is our new hero, it is also an addition to our lives that has grappled our throats and choked us from within. Technology at its very best is an idyllic tool which is in every way a priceless possession to us. Yet it is high time that we rise from our lives barred by technology, and make judicious use of it. We are busy making connections worldwide but reckless we are to bother about the people we connect with for a lifetime. We have developed the way of life with standards set by Instagram posts and Google is our life guide. We are surrounded by lashes of social media and Google is our 2 am friend. Our lives, to be more specific have ‘technologized’ and it is not that there are no perks of this so called elixir of human life. It exposes us to the world watching us with watchful antagonism. It is a window to the world we desire to be a part of. We are no less than modified creations who have adopted technology in every realm. In this so called paradox called life, we are lost in the chaotic streets of technology, where Google and Face book reside, that we miss on the little things in life. And any person who thinks small things don’t matter, has not seen a match start a wildfire. We are building tall buildings, but our minds are narrow. We talk about development in the name of technology, but our values have certainly diminished. Unnerved by the amount of time we devote to technology oriented activities, we are in the want of something more. But at the cost of what? But let us not forget how technology has given us the tag of the modern man. Let us remember the times it has sorted ways and hardships in life. All this can be accepted only if we don’t get abolished from our roots, which is the base of our existence. Let us embrace technology as an assistance, rather than a bossy fellow who indeed has conquered our lives and harnesses the very essence of it. We shall never forget the popularization of PubG and Fortnite, all credits to our very own tech based lives, due to which our studies reduced to being acknowledged once in a fortnight, and also the Wikipedia posts we have always relied on, or has Quora taken over that position? I am in the middle of a dilemma in this fussy world encompassing of Pinterest in the heart and Google within the soul. Let us wake up to the situation and resist constant dependence on technology. Let us not completely despise ourselves. Afterall, Byju’s will be our eternal ally whenever disguised obstacles in the name of Maths hit our way. We as humans have accepted technology and have adjusted according to the acceptable conditions of it as well. It is high time we put in arduous efforts and restrain ourselves from this very a developing addiction. Nonetheless, no matter how extensively we try to change ourselves, we will have this medium called technology, always by our side. After all, we are humans.

Fix the Drastic Challenge of Quicken with its Support Number
 Nadia Brook  
 3 October 2018  

Accounting is a powerful ingredient which lets you make the fine tuning with employee and employers. In past days, most of the people are used to carry their bookkeeping and finance work in finance and account educated manpower. Since the technology has brought some attractive and lucrative inventions, nobody should have to unaffected by its major inventions.  Good news for all of us as Quicken software has been launched by the professional of Intuit Company.  Another sibling product of the same company is quickbook. On the large scale, the quickbook has made the respectable signature in this outside region. But, it does not mean that quicken might be overlooked.  The flavor of this account and finance software has been taken in preference as you are bound to finance and accounting work.No doubt, this software has been equipped with elegant and user-friendly features.  It is supposed to get the well defined and nutrient function with this.  However, there might become some bad incidence and the user cannot capable to fight this hindrance.  Nothing sounds to be the impeccable alternative to fight with unforeseen result highlighted in quicken expect dialing Quicken support service number.  Before dialing this number, you must know the previous history of the company.  If they have gotten immense success to compete customer’s requirement, then you must agree to hire the professional of the particular company.  Whenever you stuck in the complicated enigma of quicken, you must feel free to contact our technical company.  Our experienced professional does not follow the lethargic business practice. Our technical geek quick fixes issue in such a way that certain problem in the account cannot embarrassed customer anymore. To know more information, you can browse our web portal.Source URL

Artma Ventures: The World of Digital Art
 StoryMirror Feed  
 21 October 2018  
Art

StoryMirror interviewed Mr. Venkatesh from Artma Ventures and here is what he had to say about his venture:Q. Tell us about you and your background.I come from a tiny town in West Bengal called Kharagpur. Mine is a typical working middle-class family. I was good at Math and the obvious career choice for me was Engineer or so I thought. I worked for 3 years in a chemical company as an electrical engineer and absolutely detested it. In order to change fields, I chose MBA as an option. I went to IIM Kozhikode to study Marketing and Strategy which, I feel, have been 2 of the most enriching years of my life. Q. What is your greatest passion?I have always been passionate about creating things. If I have spare time, I’m either creating some form of art or learning a new technique to better my craft. It is fascinating to me that one can conjure up things and put them out in the world for others to enjoy, critique and ponder over. I’ve tried a lot of things from clay animation to video editing. My first love, however, is painting. I trained under Rabindra Bharathi University in West Bengal for almost a decade in fine arts. I have always dreamt of being an artist and that dream is slowly becoming a reality. I wish to bring smiles and happiness to people through my work and knowing that someone appreciates my work so much that they want to make it part of their life is a kind of fulfillment that I don’t get from anything else. I will continue to create and, in the process, try to bring joy to people around me. I have big plans but let’s keep it for some other time , for now, I just want to paint. Q. We understand you do digital art. How and why did you start painting digitally? Is it easier compared to drawing on the physical medium?In 2010 while I was pursuing engineering, I accidentally discovered the world of digital art. Sitting in my hostel dorm I watched countless videos on Youtube and was awestruck at the kind of work artists across the world were producing in the digital art space. I started drawing with a mouse which, of course, is ridiculously difficult and then researched to find the right tools. Being a college student, I couldn’t afford the equipment back then. A few months later I attended a cultural college fest and as expected there were painting competitions. I won three of them and knew exactly what to do with the cash prize that I earned. I got my first pen tablet immediately after and it is one of the best investments that I’ve made in my life. I used to paint quite often while I was in engineering and for a few months after that. Post that there was never enough time, I tried to keep up but with a regular job, it was hard to maintain consistency. So, I took the plunge and I must say I’m absolutely loving the process.Many people have a notion that digital art is a scam and that it is not as credible as painting on canvas. I have immense respect for anyone who works with the traditional medium as I started my training with that. While the fundamentals of art remain the same, the approach to mastering both is vastly different. In fact, the digital medium provides one a myriad of options and the freedom to experiment. The “undo” option is undoubtedly a lifesaver. However, that should not take away the effort that one puts into perfecting a piece. After all, everyone deserves a chance to correct their mistakes. Also, if it was that easy everyone would be doing it. I feel art is so much more than just replicating an image. It is about pulling the observer into the piece and moving them with the composition. Through their work, it is about showing the world what the artists themselves see. Q. How do you see this space evolving in the future?There is still very little awareness of the digital painting field in India. It is common for me to encounter questions like, “Do you use an app to convert the images?” People fail to realize that it is painting where each stroke is made in hand. However, it is changing and with the increasing reach of marketing media such as Youtube, it is easier for creators to showcase their process and create awareness about the field. New business models are evolving with the increasing adoption of digital media. I personally feel we are living in the most exciting time for content creators to make something of their creative capabilities. Digital art fits into a large range of fields from animation, merchandising, comic industry, movies, games, graphic design and the list goes on. The sky is the limit for someone who wants to pursue a career in digital art.Q. Could you tell us a little bit about the services that you offer? What is the process like?Sure. We make stylised digital portraits. It starts with selecting the right image for the artwork. We ask our patrons to share as many images as they can of the people they wish to capture in a painting. Once the image is finalised we ask them what their expectations are. The discussion could range from the color palette, the overall tone, the elements that they want to add to the piece. We try to make the paintings personal and have some meaning to the people they showcase. For instance, if it’s a baby’s painting and the baby loves dogs, we include them in the composition. If a couple loves to travel to beaches or has a favorite memory of a place, then we bring that out in the painting. This way the painting becomes far more than just a replica of the image and ends up being much larger than life.Actually, we are running a giveaway on our handle at the moment and it would be great if your users can participate in it. We are giving away one free portrait to the winner of the contest. I will share the link with you.https://www.instagram.com/p/Bo81JjQHXYz/ Q. What is your life's philosophy?“One must choose the problems that they want to solve”. Life at the end of the day is about solving problems from the time we wake up to go to bed. Even the job that one takes is solving the problem of earning a livelihood, living a luxurious life or creating a name for themselves. What if one enjoys solving a certain kind of problem, life then becomes a fun and happy ride. I’ve only come to terms with this in the past few months and that has been an eye-opener. For me, it is simply to keep getting better at creating content that touches people’s lives. Everything I do now revolve around that!Q. If you could give a message to all the 20-year olds of the world, what would it be?There is a very famous quote by Alan Watts, “What would you do if money were no object?” If I could go back to when I was 20 I would tell myself to just focus on my craft. To enjoy the ride while getting better at it every single day. I have spent years doing things which I didn’t love doing and I get petrified at the thought of wasting away another 30 or so years doing the same. To the 20-year-olds, I would just say do what makes you happy as cliché as it may sound. Find your calling and go after it. You will be fine.Please join Artma Ventures on their journey. You can follow them at:www.facebook.com/artma42 www.instagram.com/artma42 We wish Artma Ventures All the Best for their upcoming journey. 

Small and Mid-Sized Businesses can Benefit from EHS Software
 Leona Zoey  
 1 November 2018  

There are hundreds ofthousands of small and medium sized businesses operating across the country today. Each business, no matter how many employees they have, will have a long list of health and safety responsibilities to manage, and the list can grow in length as the business grows and expands over the years.What a lot of businesses fail to recognise is that what Health & Safety system worked for them in the very early days of their company may not be fit for purpose now, some years further down the line.Small and medium sized businesses currently employ around one third of the workforce, and that is a huge burden of responsibility to manage, especially when you have the safety of your staff at risk if you fail in your duties to keep them safe at work.Don't underestimate your H&S plans and policiesCompany owners need to make their occupational health and safety policies and procedures a high priority. However, this doesn't mean they need to simply set and forget their policies and never revisit or review them over the next few years.The average workplace can be an ever-evolving place that sees a steady turnover of staff and new practices adopted as technology, machinery and equipment moves on. This is why it is important to schedule regular Health & Safety risk assessment and make amendments to company H&S policies as the face of the workplace changes.Neglecting staff Health & Safety training and failing to update their knowledge and skills with the latest HSE policy changes and compliance requirements can lead to serious risks in the workplace for accidents and injuries. These risks can often be identified and addressed to prevent accidents and injuries before it becomes too late.Using Health & Safety SoftwareYou can save yourself a lot of time and effort by using modern, cutting-edge Health & Safety Management Software to record and implement H&S processes and procedures to help keep your company fully compliant and up to date with new health and safety legislation.Effective planning and implementation of health and safety measures through using an cloud-based H&S software solution can help you save a lot of precious time and money. Using good-quality H&S software can enable you to run risk assessments, analyse data and implement changes that remove hazards and risks before they happen.This can be of great benefit to business owners because preventing accidents in the workplace before they happen by investing in good health and safety software is far cheaper than managing a real-life incident after it has occurred. Accident avoidance through taking preventative measures is a far better path to take than a costly clean-up post-incident.The Health and Safety Executive encourages all business owners, no matter what size, to implement an effective health & safety system that covers accident and injury prevention. Failure to do so can mean that you company is not meeting all of it's legal health and safety obligations, and your company could be in like for some very severe financial penalties should your business be found in breach of government H&S directives. For more details click here.

Small and Mid-Sized Businesses can Benefit from EHS Software
 Leona Zoey  
 1 November 2018  

There are hundreds ofthousands of small and medium sized businesses operating across the country today. Each business, no matter how many employees they have, will have a long list of health and safety responsibilities to manage, and the list can grow in length as the business grows and expands over the years.What a lot of businesses fail to recognise is that what Health & Safety system worked for them in the very early days of their company may not be fit for purpose now, some years further down the line.Small and medium sized businesses currently employ around one third of the workforce, and that is a huge burden of responsibility to manage, especially when you have the safety of your staff at risk if you fail in your duties to keep them safe at work.Don't underestimate your H&S plans and policiesCompany owners need to make their occupational health and safety policies and procedures a high priority. However, this doesn't mean they need to simply set and forget their policies and never revisit or review them over the next few years.The average workplace can be an ever-evolving place that sees a steady turnover of staff and new practices adopted as technology, machinery and equipment moves on. This is why it is important to schedule regular Health & Safety risk assessment and make amendments to company H&S policies as the face of the workplace changes.Neglecting staff Health & Safety training and failing to update their knowledge and skills with the latest HSE policy changes and compliance requirements can lead to serious risks in the workplace for accidents and injuries. These risks can often be identified and addressed to prevent accidents and injuries before it becomes too late.Using Health & Safety SoftwareYou can save yourself a lot of time and effort by using modern, cutting-edge Health & Safety Management Software to record and implement H&S processes and procedures to help keep your company fully compliant and up to date with new health and safety legislation.Effective planning and implementation of health and safety measures through using an cloud-based H&S software solution can help you save a lot of precious time and money. Using good-quality H&S software can enable you to run risk assessments, analyse data and implement changes that remove hazards and risks before they happen.This can be of great benefit to business owners because preventing accidents in the workplace before they happen by investing in good health and safety software is far cheaper than managing a real-life incident after it has occurred. Accident avoidance through taking preventative measures is a far better path to take than a costly clean-up post-incident.The Health and Safety Executive encourages all business owners, no matter what size, to implement an effective health & safety system that covers accident and injury prevention. Failure to do so can mean that you company is not meeting all of it's legal health and safety obligations, and your company could be in like for some very severe financial penalties should your business be found in breach of government H&S directives. To know more visit our website.

“The Importance and relevance of National Festivals”
 PRAGATI Bhattad  
 4 November 2018  
Art

Importance:How oxygen,food & water are essential for our survival same way celebration of national festival is essential for our existance in this world. It fulfill us with patriotism whichbring along a spirit of love and devotion for the country also National Festival strengthen the social relations and communications which leads to unity among people and also bring us more closer to our nation which is helpful in promoting the national harmony. Independence Day, 15th August celebration is a way to remind the people about our hard earned freedom and that we must respect and value it more. It inspires people to stay united and serve the country in every possible way. It is a day to celebrate the true spirit of freedom.  It is of great importance to all the Indian citizens, thus everyone actively participates in the national festival celebration every year. Independence Day reminds us of the heroic deeds of our leaders and freedom fighters who helped us attain freedom. This is  the main reason why we celebrate our national festivals with pride and love for our country. If our brave freedom fighters would not have been sacrificed we would not have even been able to breathe freely in our country. Forget about the national festival celebration  our revered religious festivals would also not have been possible. On this day : India celebrates three National Festivals – Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. We the citizens of India celebrate these festivals with full fervour. For India, 15 August is a golden day of her re-birth, a new start. At the midnight of 15 August 1947, the British rulers handed the country back to its Indian leaders, ending a remarkable 200 years old struggle and India became a sovereign nation. Independence Day is celebrated by every citizen of India irrespective of caste, creed and religion.The Prime Minister of India hoists the Indian National Flag from Red Fort every year. This is followed by 21 gun shots to salute and honour the Indian flag and solemn occasion. The Prime Minister then addresses the citizens of the country. Numerous events are organized in various places throughout the country in entire atmosphere is infused with love and devotion for the country.  Many educational institutes also organize kite flying competitions which is also a way of expressing the  freedom.    We honour these noble souls by singing songs and poems in their praise. It is a great site to see little children dressed up as various freedom fighters on this day. In short, every person in the country revels in the nationalistic pride.Several cities in the United States have declared 15 August as 'India Day'.Relevance :In present scenario it is very much relevent because it reminds us and repicturise the secrifices of our freedom fighters which inspire us to maintain our freedom and do our best for our motherland . Patriotism doesn’t require a special date or occasion to express itself. The only thing needed is that we should have immense amount of love and respect for our country. We should not confined patriotism to these selected days only and national festival celebration doesn’t only mean flag hoisting, singing our national anthem and participating in competition on subjects of nationality but it will be worth celebrating if practically we take care of everything like plantation,garbage cleaning, recycling,rejuvenating our mother rivers ,protecting our forests , providing healthy and encouraging environment to growing children, respecting our elders, maximum utilisation of renewable energy resources.If through out the year we do all these definitely we will feel proud while flag hoisting and that will be real tribute to our revered freedom fighters. During our freedom fighter’s time Britishers were our biggest and worst enemy but in today’s scenario corruption,poverty, environment problems and many more big issues are our worst enemies which we have to eradicate. When we remember our national heroes, their working policies it guides us in dealing present crisis.So it is very much relevant to celebrate our national festivals because it invokes the feeling of patriotism in the people of our country and inspire them to become soldier. Our heroes ideology leads us  on every step and inspire us to work towards its betterment and development and also gives  a sense of belonging and a responsibility towards our country. Many questions arise in our citizens mind like- Has India’s growth happened in real sense? India is independent in manufacturing and producing many technical and industrial goods. We can take pride in the space technology and development in this field. But growth of any country is this all about? all these growth  matter less until all the problems related to humanity is solved in real sense. Like this question arise in every citizen’s mind and live example of this is mushrooming NGOs in india which are crusaders of humanity. To encourage them and motivate them several awards are there for such crusader in  India. Do we really love our country? If it would have been true our news papers would not have been filled more than 50% with demotivating news. Whenever we celebrate independence day this question arise in every citizen’s mind and force them to do conscious efforts towards positive growth of our beloved country.Celebrating independence day don’t allow us to divert from our right path but encourage us to take up new resolution every year  for our motheland’s real growth. I feel proud to be Indian because our country has taught us that the meaning of life is not only to live but live with dignity, respect others rights and understand own duties and responsibilities.                                        JAI HIND !

MULTI-FACETED PERSONALITY
 Mantri Pragada MARKANDEYULU  
 15 November 2018  

This quote is a good one

GROWTH AND PROSPRITY
 Mantri Pragada MARKANDEYULU  
 15 November 2018  

Growth and Prosperity, a good quote.

WHY PEOPLE ARE FOND OF SOFTWARE FIELD
 Mantri Pragada MARKANDEYULU  
 18 November 2018  

WHY PEOPLE ARE FOND OF SOFTWARE FIELD

Technology change
 Mantri Pragada MARKANDEYULU  
 18 November 2018  

Technology change

PROFESSIONAL
 Mantri Pragada MARKANDEYULU  
 20 November 2018  

PROFESSIONAL

Microsoft Office 365 Migration Is Advantageous To Businesses
 Clara Dsouza  
 22 January 2019  
Art

People who want to elaborate their enterprise without loosing money for additional servers. Office 365 is the solution for them. Usage of this makes particular business advanced and more faster than other competitors. Office 365 is very simple to use and gives access to documents, emails and contacts. And allows you to respond fast to your customers.Advantages of Office 365 Usage:Security EnhancementMicrosoft made this solution for the enhancement of business security requirements and it also satisfy the customer needs.By using office 365, customers can avoid issues like managing content expiration, document sharing and editing and also it is accomplished with Information Rights Management Technology.To provide federal agencies with the maximum amount of data isolation, Microsoft Office 365 works with ITAR Support.Cost ReductionIn these days cost too high for technological infrastructure, maintained on premises. In present time, enterprises are interested in renting  the services at less prices, instead of purchasing and maintaining software and hardware.  According to the business experts migration allows the business to increase their savings.Microsoft Office 365 Benefits It ought to be noticed that Microsoft Office 365 relocation naturally furnishes the clients with exceptional highlights and propelled variants of coordinated effort devices. It additionally expels the burden of managing hardware and software. It clears a path for IT assets to be utilized in other fundamental zones of business. Additionally, Microsoft Office 365 can be gotten to through every earlier form of MS working frameworks, and through different gadgets like PCs, cell phones, and tablet.ConclusionMany advantages are there in Office 365 Migration which increases the business gains. If you are looking for office 365 migration then you must checkout EdbMails Office 365 Migration tool. Office 365 Migration has greatly increased over the years but Migration to Office 365 from an on-premise exchange server has never been easier than now thanks to the powerful all-in-one migration utility from EdbMails. Each Mailbox can be migrated selectively or as a whole from the exchange environment to Office 365 using EdbMails.

Social Taboo : Termite to Society
 Hitakshi buch  
 29 January 2019  
Art

In today’s era when we talk about equality and stability with the help of technology, system, same time many things still prevailing as it is.We don’t see much changes in society from certain angle. There are people who still want to be with old notions and beliefs. As far as it doesn’t harm anyone’s feelings is ok. But sometimes situations occurs where either or things one has to choose and at that time practical approach is needed.Indeed many things is changing and that shows positive signs in society. Many ways women’s are equal to men. They also do the same which men do. Woman shown their shining side in all fields of life. Many ways they become true achiever. When we look back in to history lady like Rani Laxmibai shown her strength for nation. Same way Kalpna Chavla, Sunita Williams also proven themselves.As a responsible person of society we have to be proud of them. But irony is remain still there. One side women is becoming more and more powerful in all sectors, at the same they face social taboo like woman have to be good looking and physical feet.In today’s time every woman is becoming fashion trended. There is nothing wrong in this, but when it becomes social pressure then it’s wrong.In our society when girl become 13 or 14 years mothers start to give tips on different topics. As far as own hygiene is concern yes every one should but that doesn’t mean to spend long time in parlour. At the age of 15/16 with the body changes if girls have hair on legs or arms, mummy or friends will not see her with respect. In some case classmates will gossip about this.Why girls have to go for facial, body Hari Removing on regular bases. Why can’t they choose to take liberty on that. Yes from the hygiene aspect it’s good but that should not be possessive. Along with this now woman/girls are becoming conscious about their look also. There is a taboo that woman should look good and sexy. Practically speaking what the need to look sexy. It’s a wrong notion that make up makes woman more glamorous. In accent time without these all products woman were having lust and beauty. Mostly importantly woman themselves don’t want to talk about this. They feel embarrassed if hair growth is there or face is not looking good.Recently during discussion one of the friend said to her friend that how can you openly talk about physicality and physical intimacy. Don’t you think it’s wrong ?What’s wrong in this. Why can’t anyone talk openly about this ? Land who gave knowledge about “Kamasutra”, on that land now people are hesitant to talk about this. Yes but this the same land where day by day rap cases are increasing.In school we need to have sex education not just to have it but with serious concerns.I think still there is time to come out from this all and work upon our social taboo. Who can able to do this they can change life.As a woman we need to come out from this taboo and work towards our betterment.#Hitakshi

StoryMirror in conversation with Author Aditi Bhushan
 StoryMirror Feed  
 18 February 2019  
Art

Your full name:Aditi BhushanPlease give details about your initial education and forming years of life.My father was serving Indian Defense, due to which my initial education has taken place in South-Indian states in Kendriya Vidyalayas, CBSE Board. Major part of my schooling took place in Mumbai. When I stepped in College life, I chosen the professional technical course Bachelor of Computer Application (BCA) from SNDT Women’s university based out at Mumbai. I completed my post-graduation as Masters of Science in Computer Application from Symbiosis International University, Pune. This gave me the direction to become a software engineer. After Marriage and Pregnancy, I chose to swap my career option to prosper my family responsibilities. I completed two more professional bachelor degree courses, one in Library Science (BLIS) and another as Bachelor of Education (B.Ed) from University of Mumbai, This way, today I am having three professional Bachelor’s Degree. I love to upgrade myself, and thus I always keep my studies on.How did you get interested in literature? What inspired you to write?  Literature has always drawn my attention since childhood. In childhood, I was a very shy kind of person. I started to write mini poems since I was eight. And my only audience who was allowed to read them was my Mom. Whether it is English Literature or Hindi Sahitya, they are my favorite past times and I love to spend most of my time into reading something. I mostly prefer mythology.I give credit to my friend Mr. Atul Singh, who was the only writer in my big friend circle. What inspired me from him was that being mechanical cum marine engineer he used to write moral punchlines and poetries over Facebook. Somewhere, I felt after seeing his posts, even I should also try it. I appreciate that he came up putting them on Facebook, as I found this helpful to publish my own written posts over my shy nature.My interest in mythology and practice of Krishna Consciousness has made me to put up my first ever-Hindi version of poem over Krishna. I shared in on Facebook, and I got good comments from my friends. This pushed me more in writing, after some time, I found myself expressing my feelings mostly in form of some poetries. Whatever I write comes from a chapter of my life. What difficulties did you have to face with respect to literary work? Looking for the right word.What is your view about the present day literary work? People have immense talent, it inspires me how organized and in orderly manner they express their ideas in present day literary work.Do you think that the emergence of digital and social media has given a new opportunity to creative writers? Indeed. With advent of digital media, it has become very easy to work and enhance your language skills. To build up your vocabulary and most important, you do not have to look for a teacher every time to correct your mistakes. Everything is taken care by internet.Please tell us something about your literary work. I do write on my personal blogs and do publish research articles. But StoryMirror is the only platform that has given me my space to write.What was your first literary work and how was it published? It was a research article on e-assessment of mathematics for secondary students, where I alone have researched, written and published it with International Journal of Science and Research Publication.How many ways literature can contribute to society in future?I feel literature can induce moral values, empathy, patriotism and feeling of sacrifices to current and upcoming generation to produce a productive nation oriented society.Where do you see yourself after 5 years in the literary world?Emerging as better writer.What ways would you suggest to build a community for poets?We can have a dedicated group on whatsapp or facebook. Where we can share ideas.What message would you like to give to aspiring new writers? Never underestimate your caliber of writing. Appreciate critics and work on them.How was your experience of writing on Storymirror?  Excellent. I thank you StoryMirror for many people like us, who wants to write but due to lack of proper medium, usually don’t write. I found myself communicating my ideas, my narratives on StoryMirror very useful, as more I write the more I get motivated to write.Would you like to say something about Storymirror?StoryMirror is doing the best of its kind of work. I call this a big social work, a big help to grow our children as writers. I would encourage my students and kids to put up their write-ups with StoryMirror. Because nor only you inspire us, you motivate us with best rewards and certificates. Thank You StoryMirror. Keep up this good work always up.Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/ltwrplgo/aditi-priya/stories 

StoryMirror in conversation with author MANTRI PRAGADA MARKANDEYULU
 StoryMirror Feed  
 21 February 2019  
Art

Please give details about your initial education and forming years of life.My Education, in olden days completed up to basic 10th class in a Sultan Bazar Government High School, Hyderabad. Then Two-Year Pre-University Course from Badruka College of Commerce and Management at Hyderabad.  My Graduation in Commerce went in from Osmania University Affiliated College, Badruka College of Commerce & Management, Hyderabad.  I did Diploma in Business Management (DBM) course from a Private Institute. I also did Post Graduate  Diploma in Computer Applications (PGDCA) from Private Institution.  I did Typewriting Higher Grade and Stenography Higher Grades from then combined Andhra Pradesh State Board of Technical Education, Hyderabad.How did you get interested in literature? What inspired you to write? My family heredity has Literature blood. By inspiring elders Literary works right from my childhood, I happened to inculcate the habit of literary writings. I have also worked hard to learn good English and Telugu  languages for this purpose, though my mother tongue is Telugu. My Blood has got some Literary Blood Cells Therefore, I am a little-bit fluent in my writings, as I on and off keep my brain thinking always. More so, I don't like to keep idle myself. If I don't write and work each day, I don't get sleep, and I become erratic without work.What difficulties did you have to face with respect to literary work? In the initial days, when I was writing literary type of work in especially in English, Readers used to comment about the mistakes. I used to refer to English Dictionary for better words. I used to correct myself with patience. I used to write better words in a bad sentence. I have developed the habit of writing English in Flowery Language, so that people/readers should read my literary work i.e., stories, song lyrics, haiku poetry, articles, essays, quotes, so on and so forth. Now  I have become a little bit perfect, as I think myself, and started writing so many things pertaining to literature work.  I am not getting any negative comments for my work. Only I used to get appreciation letters, good comments, and good encouragement and praising notes. I thought I would still contribute more to this World, where Top Level Literary Writers/Authors should Appreciate my works, and my ambition is to have my name in the World Famous Authors/Writers List, as a good Literary Writer, My Ambitions are more and I am working accordingly on daily basis.What is your view about the present day literary work? Present day Literary work is not that of a good Literature work, as evidenced by many Writers works. The standard of English writing is slightly just average. I have observed that my of the Technical and Management Graduates are unable to contribute to literary work, because they are all, to say many  on software line. I observed  that many of the software people never in the habit of writing  articles/stories/songs/literary works, etc. This generation is such.  Only old people used to write good English, as I knew and observed well in my life.  More so, people and writers who are interested to write good literary work, need to get trained from senior mentors and continuously make a habit of writing, as a regular feature in their life. Then only, at once point of time such Literary work could be well recognized. Lest, there are chances of Literary Work getting drowned, due to not having good Writers in the coming generations.  As one knew well, that "Old Water Go, New Water Come".Do you think that the emergence of digital and social media has given a new opportunity to creative writers? Yes definitely. Digital and Social Media Tools/Devices play an important role to create more Writers and thereby more Readers emerge. Social Medial play an important role in shaping good Literary Writers.  Social Media gives good opportunity for Writers to present their Write-ups through few Blogs which facilitate Writers to present their Mind of Writing. Here, below I will give you a brief Article on Social Media:YOUNG AUDIENCE GRAB & CONQUER SOCIAL MEDIAEach minute, the technology is changing in rapid competitive market segment. Every business entrepreneur wants to have an edge over other competitors. Every businessman aspires for quick turn-over on their end products sales proceeds and wants to become a millionaire or a billionaire bypassing the Constitutional working systems, Acts, Rules, Regulations by violating norms & guidelines of the Ministry of Finance and  Reserve Bank of India (RBI), Foreign Exchange Regulation Act (FERA) and  Foreign Exchange Management Act (FEMA)Evolving marketing & advertising strategies are a prerequisite and essential in these competitive days in reaching out to customers and for public acquaintance is one part, while giving quick ads in latest tools and websites like LinkedIn, Face Book, Twitter, Wi-Fi and Internet through which messages, communications, ads, gist or gigs or contents of any subject matter of one’s personal, business or marketing could reach global people in quickest time, that too at no cost. But, whereas, reaching global people through News Papers, TV channels, hoarders, sign boards, pamphlets or through any other old fashioned system of ads looks to be little bit costly, slow and may not reach all the global people/institutions/companies.  It has been constantly and incessantly observed that increasing use of social media in personal, business and marketing fields is seen on a higher side. There is no doubt in this.The younger audience use social media technologies too much that too on daily basis, without which, the day will not pass.INDIA, Land of Opportunities: The younger generation and audience, now-a-days look for quickest communication, quick Return on Investment (ROI) and money rotation to meet their business and personal ends. The days are rolling-out with updated new technologies in the fields of Research & Development, Pharmacy, Agriculture, Software Development, Science & Technology, Sports & Culture, Tourism and Film Industry, Liquor Industry, Steel Industry, Printing Technology, Plastic Industry, Leather Industry, TV-Press-Media-Print, Grain Industry, Food Industry, Wood-Mattress & Furniture Industry, Glass & Crockery Industry, Cosmetic & Perfumes Industry, Prefabricated Building Material Industry.Face Book, LinkedIn, Twitter, Wi-Fi and Internet are the present days’ excellent media through which one can develop, personal, business, marketing & sales and for diversification and expansion of business plans and to establish good contacts with global people/customers/clients.These are equipped with wonderful media presently available for all the young audience, all at free of cost, for exchange of various aspects and for expression of ideas and business programs, which ultimately keep one busy in public eye. Moreover, global people view and use these latest technology tools in their daily life for publicity purposes. These are the present day TOOL TECHNOLOGY being used by billions of people all-over the world.YOUTH FOR NATIONAL INTEGRITYTODAY’S YOUTH – TOMORROW’S LEADERS:Today’s youth of the nation are all tech-savvy, broad-minded and rebellious with vast ideas, who could mobilize people of all religion, caste and creed as the youth of India play a crucial role in promoting communal harmony which will lead to socio-economic constitutional changes in maintaining peace in the country, as the youth are the future leaders of tomorrow.The youth’s education in engineering, medical, pharmacy, bio-technology, automobile engineering, R&D, management and in all fields of study, can mobilize people due to professional understanding in maintaining peace and communal harmony without interfering in issues like caste, creed, religion or ethnicity.Tech-savvy youth spreads the peace, love and communal harmony through social media tools like Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp and blogs. Rapid changes took place through media postings then, after the conviction of culprits in December 2012 Delhi rape case issue. Nirbhaya Fund for survivors of gender violence started due to this case. So, the above tools play an important role in bringing about social harmony.Fine Arts play an important role in spreading the message of brotherhood and peace. Also, young authors, writers, poets and artists come together to enlighten people of India about the secularism in Indian Constitution.One can understand the culture at major cities like Mumbai and Delhi, that the youth cares for personal growth based on their talents rather than they do about caste or religion.Youth having good jobs by virtue of their talent, can bring changes on people around them to maintain peace and harmony in the society without any negative mind set on caste, creed or religion.The government has to work with the youth to bring about unity in diversity for the future of nation.Please tell us something about your literary work. : I am in the habit of writing a good number of stories, song lyrics, haiku poetry, articles, essays, quotes and other content material needed by various people/institutions for so many ways. I did receive a good response for my work. I was being encouraged by few websites like Story Mirror (Mumbai-India). My works below you can view:(1) Haiku Poetry, Book 1 (139 Haiku Poetry)(2) Haiku Poetry, Book 2 (100+ Poetry)(3) Haiku Poetry, Book 3 (100+ Poetry)(4) Haiku Poetry on color photos (100+ Poetry)(5) Fraud Hubby, Story in English 150+ Pages(6) Songs in English (Lyrics) 155 Songs Lyrics - 250+ Pages)(7) 325 Special Quotations in English (Each Quote 6-10 Lines): 250+ Pages)(8) 01 Telugu Language Story titled: JEEVAM (100 Pages, 30 Episodes)(9) 01 Telugu Language Story titled   TOP COP RANI, IPS, 28 Episodes)10) ENTANGLEMENTS Story Book (13 Stories in English) 150 PagesMY GOOD STORIES IN ENGLISH:MY FLOWER TO YOUR HEARTWHAT CAN I DO IN MY LIFEDERAILED MISSIONFRAUDULENT HUSBANDWINGS OF LOVEMY DARLINGSHATTERED AFFECTIONTHE DEATHTHE DEAD AND THE GHOSTDECEIVERS LIFEFRAUDSTERGAMBLERS LIFEMARRIAGE & DIVORCEHORSE RACESNGOTRUST NOTE(1) LADY POLICE, a Family & Crime Investigation Story (160 Pages), published through just now and latest, is in the global market. (E-Book, Digital and Paper Back Book i.e., print on Demand. This story could be made as a commercial movie.(2) THE DEAD AND THE GHOST, A Scientific, horror, thriller, dead, rebirth, ghosts, aghoras, entertainments like club, pub, horse race story is good for movie making purpose. This Book also published just now and latest, is in the global market (E-Book, Digital and Paper Back Book i.e. Print on Demand. This story could be made as a Horror Movie by Movie Makers.What was your first literary work and how was it published?  I used to write few essays, write-ups, articles to Times of India, English News Papers, as a Freelancer writer. Then I wrote one good article, 'SICKNESS IN PUBLIC ENTERPRISES, CAUSES AND CURES", Submitted to the Public Enterprises Board, New Delhi, during l986-87.How many ways literature can contribute to society in future? Literary works can contribute to the Society in future in countless ways. There is no end to literary work.  The future of the World in Particular India, has got lot of Literary Writers and their work would definitely put India Map in the Top of the World in Literary Writings. It will happen in the coming generations.  Now, the world's good literary work is known as British Literature.  Indians have good knowledge in literary works. But, as Indians, we have learnt many of the Literature from British Literature. British Literature is a standard literature and its famous World Wide., as per my knowledge.Where do you see yourself after 5 years in the literary world?.My Literary work can go outdated. New Literary works by young blood and new generations would lead the good literature work. It is quite possible that in the next 5 years, the literary world in India, would compete with British Literary work.What ways would you suggest to build a community for poets?Community of Poets should be there in each State, and in each Website, including in Social Media.  Each Story Websites in India should have one POETS BLOG, to inter-act with Poets in India especially, directly.  This will be a good proposal. Blogs should have, Poets for Stories, Poets for Song Lyrics, Poets for Writers, Poets for Article Writers etc., so on and so forth.What message would you like to give to aspiring new writers? My message to aspiring Writers are that, Go on writing. put good proper words, get good meaning, get good flower language. To write good English or Telugu or for that matter in any language of proficiency they are.  Inculcate the habit of writing.  Present the sentences and language in a good way, so that  Readers should hail the writer.How was your experience of writing on StoryMirror?:  StoryMirror is a good platform for all Writers, beginners, children, youngsters, youth, elders and aged Writers. Story Mirror works as good Mediators to Writers and Readers through the august Story Mirror. and it encourages all Writers in their sphere of work in all fields, especially in literature work.Would you like to say something about StoryMirror? Story Mirror should have a tie-up, MoU, Agreement, Contract with Film Field and Literary Associations Worldwide, so that the best writings  should be recognized by various fields/associations.  This gives a good motivation and a good recognition to Writers on their Literary Work.  Story Mirror also to diversify in other languages including Telugu, so that Story Mirror can spread to World Telugu People, apart from others Language Speaking People. Story Mirror has to work dashingly and gate-dash in various World Associations Organized contests, for the purpose of Indian Writers including Children, and all contests should be kept open to all people without any age bar.  Story Mirror also to motivate Writers, by giving good gifts and presentations, as is being given by various Story Websites around the World.  This will keep the image of Story Mirror in the World Circles.Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/7lljf2p2/mantri-pragada-markandeyulu/stories

StoryMirror in conversation with author Ankit Jaiswal
 StoryMirror Feed  
 21 February 2019  
Art

Q:Please give details about your initial education and forming years of life.A: I am a student currently pursuing my B.Tech in Mechanical Engineering from Indian Institute of Technology, BHU, Varanasi. I completed my elementary education from my hometown itself in Bihar. For my secondary education and JEE preparation, I went to Sri Chaitanya, Vishakhapatnam               Q: How did you get interested in literature? What inspired you to write? A: It was under the light of my teachers, in class eighth, where my interest in literature grew. But my maturity in poetry owes its presence to the couple of years I spent preparing for JEE. It was here when solitude became my best companion, and I composed poems prolifically. Q: What difficulties did you have to face with respect to literary work? A: I love to ponder over things and discuss about them. I am an avid reader of the writers of the Renaissance era and romantic poets, and I have found them the most difficult to comprehend. My urge to write sometimes also clashes with my academic schedule, but I try to manage both effectivelyQ: What is your view about the present-day literary work?A: When it comes to contemporary writers and modern literature, I love them equally, as I find their work symbolic of the society, I live in. I usually trifle with my mobile phone a lot these days reading random poets and authors, and it's their work only from which I learn.Q: Do you think that the emergence of digital and social media has given a new opportunity to creative writers? A: I strongly believe that the emergence of digital and social media platforms has helped budding writers to reach out to a large number of readers. It has helped them to establish themselves before they got published. I too am no exception in this.Q: Please tell us something about your literary work.A: My writings mostly reflect what an ordinary person would usually overlook. I try to find poetry in almost everything around myself. As is the case with most of the writers, initially the theme of my poems used to be centered around 'love', but now I write about a number of topics, including love, Nature, past experiences, desires etc.Q: What was your first literary work and how was it published? A: I remained a 'recluse' poet for almost over a span of five years since I began writing, but now have started reaching out to the people, thanks to the various social media platforms. My poem titled 'Meera' is getting published in an anthology by Delhi Poetry Slam soon, and I am very ecstatic about it. I also maintain a page quivering glimpses on Instagram, where I usually post most of my worksQ: Where do you see yourself after 5 years in the literary world?A There are several things on my mind which I wish to achieve in the next five years. The foremost thing is to build a readership for me. Till then I am in no mood to get myself published. Since I have started lately reaching out to people, I guess I would need some years to get recognized among the readers. But to be honest, after five years, I want myself to be sitting in the sun and reading a book of my own. Plus having completed reading around 150 books. Q: What ways would you suggest on building a community for poets?A: I strongly advocate the use of social networking sites for building a community for poets. Since the talent is strewn across the globe, to bring them together one needs a platform. And I can't think of a better option than these social sites. I also urge the conduction of various literary activities, book festivals and workshops, where poets can come together, showcase their works and learn too from others.Q: What message would you like to give to aspiring new writers? A To the aspiring new writers, I would ask them to always remember ' A writer is a reader first '. Before you write, read as much as you can. Trying to express oneself requires words, and these books are what gives you, your treasure. Additionally, never try to constrain yourself in the maze of 'writing for others'. Write what you love to write about as it what that will give you satisfaction. Be a poet at heart!Q: How was your experience of writing on StoryMirror? A: My experience of writing here was pretty good. It offers a platform for anybody who wants to write and get recognized. And since it incorporates all the major languages, you can choose any language you want to write in. There are contests too which are held regularly, so you get to learn many things which make you better.Q: Would you like to say something about StoryMirror? A: I would wish StoryMirror good luck for future and love to see it growing to one of the biggest platforms for writers across the globe.Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/ftlohpee/ankit-jaiswal/poems

Eye Brow Embroidery for Better Look
 Jenny Xu  
 21 February 2019  

People who want to keep their self smart they always prefer to choose the Brower studio in Singapore. Brower studio is maintaining their job standard very high in terms of providing quality embroidery services to people. Today they are having a very respectful work culture in their organization because their expert staff is doing the tremendous job for giving the beautiful Eyebrow Embroidery work with proper ethics.Everybody in this world wants to look better & beautiful but everybody is not like each other. This is the reason that we want our look better & beautiful like other beautiful persons. Many people approaches to persons who take care of these kinds of beauty works & even they are the expert in making other people beautiful.Our face is the most important thing in our body from beauty point of view & our eyebrows plays an important role to give a beautiful look to our self. There are many persons who are good looking but their eyebrows are either not perfect or not grown properly. So through Eyebrow Embroidery imperfect eyebrows can be drawn perfectly by expert people.Eyebrow Embroidery Singapore provides the better options by the expert people. These expert people are highly trained & experienced in their work. These expert people through their various techniques by using needles & brushes with special paints draw the eyebrows as per the demand & look of a person. Eyebrow Tattoo services are also provided by these expert people in Singapore with the guarantee in their work.People who are not having the perfect eyebrows feel something less in their look & as a result of that they visit to these expert people to draw their eyebrows to give a beautiful look. Brower studio in Singapore is doing fantastic job for doing these kinds of beauty works.The team of expert people in their organization has the expertise & technique to deliver the quality work. People are Highly Satisfied by the work done by the Brower studio. It has given them a charm look. Before doing any eyebrow work these expert people prepares the proper plan as per the demand of the face. Some people require thin & some require dark shaded eyebrows so these all things are decided by the expert people in the organization. These people also use the computer related designs for suitable look of any individual. All the Eyebrows Embroidery Singapore work is provided with the Guarantee for a year. The work cost is very reasonable in Brower studio. This is the reason that thousands of people every year visit the Brower studio. Eyebrow embroidery job has now become the most demanded in terms of beauty work.

Rotogravure Ink-The Most Durable Printing Ink
 Alicia Wong  
 22 February 2019  
Art

Best classic Inks for printing PurposeWhen you seek a durable printing ink then you may find that Rotogravure Ink is one of the best. It has got high ranking among all printing inks. These inks can be applied on various metal accessories and pigments that are concerned with interference. Previously such Rotogravure Inkwas also known as gold and silver inks because they were used to polish gold and silver accessories. You can use these classic inks even to polish copper and bronze utensils or accessories. Such kind of technology is being used even to make bronze accessories and polish them. This is the best printing technology in this modern age. Packaging Ink to print packets WellEven Flexible Packaging Ink is one of the best when you want to attach printed labels on them. When you get products packed in boxes or packets then such packing inks play a great role. Today such kind of ink is in great demand yet it also has some kind of unique benefits. Such inks are non commercial inks and are very popular in the United States. These inks are used as non commercial inks. In some places these inks are used in coloring polymers. They are also being used in printing packets of food while they get transported to different places.Solvent Ink for smooth PrintingYou can approach Solvent Ink Manufacturers if you need it for using in devices like printers. These manufacturers offer and sell Eco friendly inks to meet your printing needs. When you approach any experienced ink manufacturer then he will give you solvent ink at a very affordable cost. You can also get many kinds of amenities when you make use of solvent ink bought from a reliable maker. These inks are Eco friendly thus they won’t harm anyone after being disposed in garbage. When you make use of this ink then you will find that they enhance the printing speed.

look out for what's next
 Shalini Mishraj  
 24 February 2019  
Art

looks good

StoryMirror in conversation with author Bipul Banerjee
 StoryMirror Feed  
 25 February 2019  
Art

Please give details about your initial education and forming years of life.:I am a science graduate with an M.B.A in marketing. I work as an Associate Vice President-Sales and Business Development with a Life Science research organizationHow did you get interested in literature? What inspired you to write?  :Since my school days English as a subject has been my love. I was inspired by the poems taught to us in school. Human emotions are my source of inspiration. In my early days I used to write romantic poems in rhyming patterns, slowly my work has evolved into life emotions written in free verseWhat difficulties did you have to face with respect to literary work? :In today’s world of information explosion and internet at your finger tip, plagiarism is a major issue. Furthermore exploitation of budding writers by commercial houses who do not understand literature is an issue that I have been coming across everyday. Getting a right platform to showcase your work is very important What is your view about the present day literary work? :The present day literary work in my opinion is stupendous. It is really heartening to see youngsters pursue their literary skills and take them to new heights armed with latest technology which was not the case of yesteryears.Do you think that the emergence of digital and social media has given a new opportunity to creative writers? :It definitely has and this is a huge opportunity which creative writers should optimize on Please tell us something about your literary work:I write to pursue my passion of penning emotions. I am not a professional writer but write in free verse, penning various emotions of life. I believe that emotions should rhyme rather than rhyming of words. A lucid and vivid pen picture of your emotions should be presented to the reading to which your audience can immediately relate to. My work has been published across various national and international platforms. A brief summary is as follows :The author is management leader by profession .He has 5 research publications  to his name in the field of CRM and two book chapters.A well read and vastly published poet.Featured among 100 emerging poets of Asia. Featured poet of the month in PoetrySoup.com in 2016-17Featured poet as contemporary Asianpoets of 2016-17Featured artist of the week in The 13Alphabet Magazine- 2017-18Featured artist at the St.Charles Artsfest gallery- Chicago- 2018Conferred ‘The Author of the year 2018’ by Story mirror 20 international and 25 national poetry publications in paper backs and e-books . Popularly known as ‘Dusk’ in literary circles                                    How many ways literature can contribute to society in future? :Literature can contribute to the society only if it is able to inculcate basic values in children. The future of our society lies in our children, their basic literature will only be the lighthouse in their journey called lifeWhere do you see yourself after 5 years in the literary world?:I don’t take writing as a profession hence there is no set benchmark for futureWhat ways would you suggest to build a community for poets?Social media is the best platform to bind poets and build a communityWhat message would you like to give to aspiring new writers? :Be honest in your writing. Inspirations are good but being influenced is not. Be yourself and pen what you think is right. It is not necessary that your thoughts need to be caged into rhyming verses, as I have said earlier, it is important that the emotions rhyme.How was your experience of writing on StoryMirror?  :My experience of writing on StoryMirror has been good so far and I find a very welcoming and professional culture here backed by politeness and graceWould you like to say something about StoryMirror? :StoryMirror is the home for writers from all facets of the society. They are doing a good job and improving on their own set benchmarks day by day. My sincere gratitude and best wishes to themHere is the link to read all my content https://storymirror.com/profile/uh6hb5p3/bipul-banerjee/poems

Know the Benefits of Using Steel Grating Singapore
 Grace Kelly  
 25 February 2019  

Steel Grating to match Industrial needsToday Steel grating Singapore is being used at all places. All industries have realized the benefits of using this kind of grating.Steel Grating Singapore It offers safety and protection to its user staff and machines that are being operated at factories and industries. You may even come across other gratings that are made of glass and alloys like aluminum. Many companies make use of them for different reasons yet gratings made of steel are one of the best.  When you make use of these accessories then they give perfect support to big buildings, polished flooring and high elevator structures. Some companies use these gratings for keeping good health and hygiene.Slim line Gratings with unique durabilityWhen we talk of Slim Line V Profile Grating then we see that they have a parallel shape. They are manufactured with various kinds of elements that enhance their durability. Every such grating has two pairing structures. Most V profile gratings are made of stainless steel. They are connected with V profile wires. They are combined with each other with the help of electric fusion technology. You will see these gratings being used at many places like bathrooms, swimming pools as well as fountains within garden premises. You will see many companies that are selling such gratings in the market at smart low prices. LTA Grating to create walkwaysIf you make use of LTA Grating then it will help you well. This kind of grating is a very essential component in many kinds of buildings especially commercial complexes. You can also use such kind of gratings in the premises of industries and factories. They are being manufactured with a high durability ratio thus they are also being used in making walkways and platforms for parking automotive. Due to their durability they are also being used to create stairs. When you ask us about the main features of this LTA Gratings then you will see that they are much strong than other ones. 

How to Use Cleaning Machines for Managing Concrete Floors
 Jasmine walia  
 26 February 2019  
Art

Cleaning devices to clean and maintain concrete surfacesWe will tell you how to use Cleaning Machines for managing concrete floors. You can use two kinds of machines for this purpose. You can use concrete managing machines or high pressure water cleaners to wash and clean a floor made of concrete floor. These tools do the same task yet they function on different technologies. Today most electric cleaners work on Cleaning Machines steam and pressure technology to wash concrete floors in a proper way. If you make use of steam based cleaning devices then they work on high temperatures to make your home or office floor free from dirt and germs.Battery operated leaf blowers to clean landscapesLet us talk about Battery Powered leaf Blowers, these devices work on batteries thus they are portable. You can use them for better landscaping at your home. You may see many such maintenance tools in all homes in the country. When you make use of any leaf blower then you can do maintaining of your home landscape in the best possible way. You can buy such equipment's at a local store where home keeping devices are being stored. Here you will find battery or gas operated leaf blowers to keep your front yard clean and tidy. When you make use of such battery powered tools then you can keep your home well in a better way.Better cleaning with high pressure cleanersEven High pressure water Cleaners can be used to wash your home and even automotive like cars. You can use these power based tools to wash high buildings to remove dirt and dust from them. When you make use of high pressure technology then it helps you to remove dirt that is deposited on various objects. High pressure technology is very helpful to wash all dirt, dust and grease when you wash your car or SUV. Such water cleaners remove dirt even from hard concrete surfaces. If you want to keep surroundings and objects clean then we recommend you to use cleaning devices working on high pressure technology. 

Top 10 Free Classified Sites in India - 2019
 Charmi Patel  
 5 March 2019  

Internet is rapidly growing, people who run businesses are at each other's throats trying to outdo each other to get a tiny bit more exposure online, large businesses with adequate resources make use of Google ads, YouTube ads etc... To try and exceed their competitor's marketing strategy. Not everyone can afford to run Facebook advertisement 24*7, small businesses and start-ups can utilize the vast network of free classifieds out there, which can bring in sizable number of eyeballs without costing them a single penny. It's is important to know about the best classified portals in India to know where you can place your advertisements to get the best results. So, Let’s have a look at the Top ten free online classified websites in India will be mentioned below.1) QuikrIt's an Indian classified website, has been running successfully since 2008, initially called Kijiji India, it was later changed to Quikr after a Mumbai businessman invested into the company. It's listed in 900 cities all over India and anyone can place advertisement from house to toilet sinks.2) OlxOlx is one the largest classifieds sites in the world, and definitely the biggest one in India, it started its full-fledged operations in here in 2011. Olx's headquarters is in the Netherlands but it's owned by a South African company called Naspers. As of 2013 it zoomed past Quikr to get around 60% of the market share. Olx sold around 1 billion worth of used cars in 2017.3) Izydaisy (Free Classified Ad Sites)This is a free and highly specialised classified site that has launched in over 5 countries around the world in 2016, since then it has grown in technical strength and numbers, izydaisy.com is one of the India's largest classified online portal, it has all the necessary tools and the motivation. One of its core ideals is to make buying and selling fun, and its interactive interface complements their motto.4) CraigslistOne of the pioneers in the field of free classifieds, it is started out as an email chain program in 1995, in which new deals in the city were send to the subscribers of the mail chain, it's now in around 70 countries worldwide. It is said the site gets around 20 billion views every month. Also 80 million advertisements get posted on the site every month.5) SulekhaAnother big classified page in India where you can post anything from camera to bicycles.6) Click.inIt's on the top 10 free classified sites in India, you can buy and sell anything from house to cars, bikes, cell phones.7) ClickIndiaSimilar to click.in and is also a free classifieds website, where you can easily fill up the description of your product in minutes and then whole advertisement will be completed in 10 minutes.8) 99LocaladsThis is a free classified website based in India and you can post all your ads without any discomfort in this website.9) Classifiedsindia.coThere are so many free classifieds out there and you'll be wasting so much time if you post free classifieds on all of them, it's important to choose the ones that get the most traffic and post the advertisements there this is one of the trusted ones.10) SelldudeIt's also a free classifieds website with a simple interface and easy filter options to find the product of your dreams.

StoryMirror in conversation with author Pinkal Kothiya
 StoryMirror Feed  
 7 March 2019  
Art

Please give details about your initial education and forming years of life.I have done my schooling from Diamond Jubilee High School, Hyderabad. I completed my Intermediate from Sri Chaitanya Junior Kalasala and graduated from Chillies Balaji Institute of Technology. I am now working with Dell EMC, as a sales account manager. How did you get interested in literature? What inspired you to write?  I was good at writing since school days. I had won many Essay writing competitions. But at that I didn't realize that it was not only a curriculum but a passion. After few years when Facebook was highly used, I started sharing my views and thoughts which were liked by people. With motivation from these likes, I started writing more and more. What difficulties did you have to face with respect to literary work? Time management is very difficult. But, passion for writing is something which drives me crazy. Making the content that will catch people's eyes is a challenging task. I always try different writing styles to make people get interest in reading what I write What is your view about the present day literary work? Present day literature has become a fashion.  Everyday content has to be something new, something sexy. It has to be something jazzy. A writer has to look at all the views that audience would take.  Sometimes,  a writer has to be very careful in terms of what they write on scenarios where they mention about religion, caste, sex, etc, as it could cause controversies. Do you think that the emergence of digital and social media has given a new opportunity to creative writers? Yes, now a days you hardly find anything in papers.  Only few traditional people would like a hard copy. Everything is web based. It is easier to share the content and also get the reviews within short span. Please tell us something about your literary work. I usually write content from real time lessons that happens with me or with people around me. I share it so that others can learn from it. I wrote contents related to current happenings. I can ink anything, which defines the meaning of my name, pINKal. What was your first literary work and how was it published? I used to post on Facebook, so that's the first platform from where I had got multiple opportunities. How many ways literature can contribute to society in future?I guess it can contribute to a level that it can make world a better place. Where do you see yourself after 5 years in the literary world?I would love to see myself at a place where even though I don't get fame and money, but at least one person should come and tell me that you inspired me. What ways would you suggest to build a community for poets?I guess we have many poets around the world, social media is the way to get along to work together. What message would you like to give to aspiring new writers? Keep writing, it must just be a brick that you could start with, you will one day end up building a wall. How was your experience of writing on StoryMirror?  Initially when I started writing, I was criticized by lot of people around me. But, that's not what I cared for. I cared about how can I write more. May be people around me where not interested in reading. So, I was looking for a platform where I could find genuine readers. StoryMirror is that platform. Would you like to say something about StoryMirror? A good initiative, it's not a platform which just allows you to write and read, it inspires and motivates you at the same time. I believe that this is the uniqueness that makes StoryMirror the best of all the writing platforms. I am very thankful to StoryMirror. I promise to keep writing. Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/jmkupuvb/pinkal-kothiya/stories 

StoryMirror in conversation with author Niomi Nicole Salitico
 StoryMirror Feed  
 11 March 2019  
Art

Please give details about your initial education and forming years of lifeI'm only in my last year of sr. High school, nothing much special or big happened to me yet .How did you get interested in literature?I'm fond of reading ever since I can remember, I love fictions and magic because it makes life more colorful.What inspired you to write?Everything, myself mostly. I need something to let go of emotion I can't handle and poetry is the answer.What difficulties did you have to face with respect to literary work? Other people's criticism and my self-doubt... I have no confidence in my works.What is your view about the present-day literary work? It's pretty good for me. I love how literature improve just like technology is.Do you think that the emergence of digital and social media has given a new opportunity to creative writers? Yes! IG's where Nikita Gill started (She's my most favorite poet)Please tell us something about your literary workI'm not yet working on stories or such.  But I'm giving my best on my poetries.What was your first literary work and how was it published? Not yet... It's not yet published, and my very first literary work is a fanfictionHow many ways literature can contribute to society in future? Many many many ways...Where do you see yourself after 5 years in the literary world? Still aching to publish my works (will ya guys help me here?jk.)What ways would you suggest to build a community for poets? Hmmm... I'll leave this to the expertsWhat message would you like to give to aspiring new writers?Someday you will be someone's favorite author. Keep going darlingHow was your experience of writing on Storymirror?  Its’s full of excitement.Would you like to say something about Storymirror? Good job helping the writers on pursuing their (our) career. We are grateful.Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/ikhujexq/niomi-salitico/poems 

StoryMirror in conversation with author Morgan Tomas-Klostermann
 StoryMirror Feed  
 12 March 2019  
Art

Please give details about your initial education and forming years of life.I graduated a semester early from Beckman Catholic High School and started taking college courses early on. Currently, I attend Northeast Iowa Community College. Given my hectic life, at the moment I am only enrolled in online courses. Ever-so-slowly, I’m working towards my Associate of Arts degree before I transfer to a four-year university to pursue a bachelor’s degree in elementary education. How did you get interested in literature? What inspired you to write?  I have always had a fondness for literature—there’s just something immensely intriguing about finding a great book and escaping into the literary world it provides. I’m always adding new books to my kindle. As for writing, I discovered early on in my childhood that I had a talent and interest in poetry. More often than not, I used poetry writing as a therapeutic tool and it proved to be a helpful means of coping with the struggles of my daily life. It still is. What difficulties did you have to face with respect to literary work? The difficulties that had the most impact in relation to my writing would probably be writer’s block and finding FREE ways to get my work put out there and/or published.What is your view about the present-day literary work? In regard to poetry specifically, the majority of my favorite writers are modern-day and from this generation. I find that I tend to gravitate towards writing styles similar to my own. I think that there has been a recent increase in writing that has a positive subject matter, which I find refreshing considering most of my own work tends to be on the negative side of life. Do you think that the emergence of digital and social media has given a new opportunity to creative writers? I definitely believe that social media and technology both have made a HUGE difference in the amount of opportunities available for writers. For me, personally, the digital world has skyrocketed my writing and certainly improved it.Please tell us something about your literary work. My work is almost solely poetry, and that’s what I’ve chosen to dedicate my time spent writing to. Every single piece has some sort of deeply personal connection to me or my life and, in numerous cases, my past. I haven’t had the most sunshine-y life, but in the last five years things have taken a turn for the better in the best ways. I think this positive turn for me is becoming visible in some of my writing. What was your first literary work and how was it published?  My first real piece of writing that I put out there was a cheesy Love poem that I wrote around age twelve specifically for a contest hosted by what previously was Poetry.com. It’s called Definition of Love, and through the website at the time, it was published into an anthology entitled Collected Whispers. I was quite proud then, but reading it now, I almost want to blush at how obvious my youth was. How many ways literature can contribute to society in future?I think that, in the future—as well as now, even—literature and writing and poetry will (hopefully) open people’s eyes to what the world was/is like today and explore the endless possibilities of what the world COULD be.Where do you see yourself after 5 years in the literary world?In five years, the hopes I have in regard to my writing all revolve around the simple goal of being recognized and successfully putting myself out there. It’s been a struggle finding ways to do that that won’t affect me financially. What ways would you suggest to build a community for poets?I think that many positive strides have been made to do exactly this, and many more are already in the process. I do wish that there was a singular poetry community online that provided ways for writers to share their poetry with others, receive feedback, build a collection of their poetry, AND enter FREE contests/calls for submissions. I feel like, the ways things are right now, poets have to bounce around from site to site or place to place to accomplish all of those things.What message would you like to give to aspiring new writers? The best advice I could ever give isn’t my own advice at all, but rather the words of Ernest Hemingway. Ernest Hemingway once said, “Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.”How was your experience of writing on StoryMirror? To be completely honest, I have only ever been on StoryMirror to enter a contest. When I got the email requesting an author interview, I was so pleased because I feel like no other writing community appears to care about or get involved with its members/writers. Instantly, I wanted to be a more active part of StoryMirror, so I’d say my experience was wonderful.Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/drmr5sia/morgan-tomas-klostermann/poems 

Exchange EDB to PST Converter
 Brendon Smith  
 21 March 2019  
Art

EdbMails EDB to PST converter is reliable, efficient accurate recovery tool for corrupted Exchange Database. Recover all the data such as mails, calendar items, contacts, tasks, notes etc from the EDB file.In Today's World, Email communication plays a major role. As with most other databases, the Exchange server Database EDB file is also prone to corruption issues that make the information within inaccessible. Even though latest Exchange server editions are very stable, there is no guarantee that, the platform is free from issues. Database can become corrupted because of accidental shutdown, user errors, Hardware issues etc. There is no need to panic under these circumstances. EdbMails EDB to PST converter tool can recover the corrupted database.The tool is designed  with use friendliness in mind and as such can be used effortlessly by even non technical persons for EDB recovery, Here are the key Features of EdbMails EDB to PST converter:Reliable Conversion of EDB to PST:  The tool does granular brick level recovery of EDB file. User can choose desired  size to split recovered EDB into smaller chunks during PST conversion. Convert PUB.edb/PRIV.edb file to PST or migrate it to Office 365/Live Exchange Server. Preview of files: You can freely preview all the EDB contents with the help of EdbMails in just a few clicks.Logging : The detailed logging of export operation is provided to user for understanding.Compatibility: Supports exchange server versions like 2019,2016,2013,2010,2007 and 2003. Compatible with Windows operating systems like Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 and 10.A free trial version that supports export of upto 30 items per mailbox/folder and lets you test out all the features offered by EdbMails is also available for download from the official site.

StoryMirror in conversation with author Naman Chatterjee
 Shrestha Mukherjee  
 25 March 2019  
Art

Please give details about your initial education and forming years of life.Hi, my name is Naman Chatterjee. I have recently turned 13 and am moving to 8th grade. I have been born and brought up in Gurgaon, Delhi NCR. I started my schooling and continue to be at Shikshantar – a place where I can be ‘me’.From my early days, I have been fascinated by all kinds of cars – that’s what even my teachers from idiscoveri preschool remember about me. As I am growing up, this has become a passion – I am an avid fan of all kinds of car racing – F1, Formula E, Moto GP etc. I enjoy a variety of music and sports - from the age of 6, I started learning tennis & piano and they have gradually become an important part of my routine. I have fun playing games on the Xbox and PS4. And…as expected, I can remain engrossed in books for hours!!! How did you get interested in literature? What inspired you to write?   My parents always encouraged me to spend time with books. I remember listening to a wide variety of amusing stories in Hindi, English and Bengali from my parents and grandparents. This started me on my journey with books and this bond has got stronger day by day. At school, I enjoyed reading (or initially observing the pictures) the books from the small book stacks in the classroom. A few years ago, I and my friends became Tintin fans – we used to exchange the comics and read them together. We still do that with books we are currently interested in. During summer holidays, I have spent my time relaxing with the collection of my mother’s old books (& Archies comics!!!) at my Nani’s house. My interest in literature spans a vast range and I enjoy characters like Famous Five, Geronimo Stilton, Shonku & Feluda, Harry Potter etc. I have been entertained by the works of many authors - Enid Blyton, Roald Dahl, Herge, Ruskin Bond, Satyajit Ray, Agatha Christie. Mystery & adventure is the genre that I love.  At school, we were always encouraged to express our thoughts and feelings on paper – first through art and then through writing. Starting with a few lines in my own spellings, I began writing short pieces based on the themes given in class.  I got a lot of encouragement from my teachers and parents and over time, my writing skills evolved to poems and short stories based on prompts or on areas of my interest. Guided by my English teacher, my mother approached Children’s World magazine and my work was well appreciated by the editor. When my first poem got published, it further boosted my confidence and motivated me to write better .  I was selected for a workshop ‘ Kissa-O-Kalam’ at Sahitya Akademi in May 2017 where I got to learn about different writing techniques from the mentors and hear interesting ideas of my companions. I have also participated in a number of creative writing competitions including Katha Utsav(2015), Scholastic Writing Awards(2016), Hindu Young World Club contests etc. These experiences have brought in new perspectives and enhanced my writing. What is your view about the present-day literary work?Modern day adventure stories excite me. I have read the series of Percy Jackson, Alex Rider and Time Riders. I find these to be thrilling with fast action and quick changes of scenarios – the twists and turns take the story to unexpected endings. Moreover, these adventures always involve some novel type of technological features which makes it more interesting. I find it difficult to put down the book till I have reached the end –you want to finish it as fast as you can to know the climax. Please tell us something about your literary work.I enjoy writing short stories and poems in English. I generally pick up abstract topics and use my imagination to spin stories around them. For this, I draw upon my experiences of travel, stories that I read, games that I play and what I observe around me.Some of my works include:Short stories - Autobiography of a Pair of Socks, A Chance Encounter with Hanumanji, Desert Escapade Poems – The Paper Boat, Fire n Ice, Falcon, Sounds of Silence I have also written few poems and short stories in Hindi – बचपन, जंगल बचाव, मन करताहै What was your first literary work and how was it published?My first literary work was an English poem called ‘Sounds of Silence’ which was published in the ‘Children’s World’ magazine on its 50th anniversary in April 2017. It is a monthly magazine brought out by the Children Book Trust, Delhi and is one of the oldest magazines for children.Where do you see yourself after 5 years in the literary world?                            I am keen to continue writing short stories and hope to sharpen my writing skills in the future. One of the ways I plan to do this is by pursuing my passion for reading. This will help me to get more ideas and to create extraordinary stories.What ways would you suggest to build a community for poets?                          Online platforms help amateur writers to share their works and read contributions from others. This can be enhanced by holding regular events and workshops. Emerging writers get to interact among themselves, appreciate other’s style of writing and learn from each other. Inviting a well known poet or author to share their thoughts will help young writers to get new ideas and develop their writing skills.      What message would you like to give to aspiring new writers?I always believe in the motto “Writing is an exploration. You start from nothing and learn as you go.”                            How was your experience of writing on StoryMirror?Story mirror was convenient to access. The features of a theme picture and introduction helps to arouse curiosity and makes the piece inviting for readers. It is encouraging to know that others are enjoying your writings and read their interesting comments. Would you like to say something about StoryMirror?StoryMirror is a great initiative to bring together young writers and create a community for sharing , learning and developing literary skills. I wish them all the best.Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/62vsms3s/naman-chatterjee/stories 

StoryMirror in conversation with Naman Chatterjee
 StoryMirror Feed  
 25 March 2019  
Art

Please give details about your initial education and forming years of life.I have recently turned 13 and am moving to 8th grade. I have been born and brought up in Gurgaon, Delhi NCR. I started my schooling and continue to be at Shikshantar – a place where I can be ‘me’. From my early days, I have been fascinated by all kinds of cars – that’s what even my teachers from idiscoveri preschool remember about me. As I am growing up, this has become a passion – I am an avid fan of all kinds of car racing – F1, Formula E, Moto GP etc. I enjoy a variety of music and sports - from the age of 6, I started learning tennis & piano and they have gradually become an important part of my routine. I have fun playing games on the Xbox and PS4. And…as expected, I can remain engrossed in books for hours!!! How did you get interested in literature? What inspired you to write?   My parents always encouraged me to spend time with books. I remember listening to a wide variety of amusing stories in Hindi, English and Bengali from my parents and grandparents. This started me on my journey with books and this bond has got stronger day by day. At school, I enjoyed reading (or initially observing the pictures) the books from the small book stacks in the classroom. A few years ago, I and my friends became Tintin fans – we used to exchange the comics and read them together. We still do that with books we are currently interested in. During summer holidays, I have spent my time relaxing with the collection of my mother’s old books (& Archies comics!!!) at my Nani’s house. My interest in literature spans a vast range and I enjoy characters like Famous Five, Geronimo Stilton, Shonku & Feluda, Harry Potter etc. I have been entertained by the works of many authors - Enid Blyton, Roald Dahl, Herge, Ruskin Bond, Satyajit Ray, Agatha Christie. Mystery & adventure is the genre that I love.  At school, we were always encouraged to express our thoughts and feelings on paper – first through art and then through writing. Starting with a few lines in my own spellings, I began writing short pieces based on the themes given in class.  I got a lot of encouragement from my teachers and parents and over time, my writing skills evolved to poems and short stories based on prompts or on areas of my interest. Guided by my English teacher, my mother approached Children’s World magazine and my work was well appreciated by the editor. When my first poem got published, it further boosted my confidence and motivated me to write better .  I was selected for a workshop ‘ Kissa-O-Kalam’ at Sahitya Akademi in May 2017 where I got to learn about different writing techniques from the mentors and hear interesting ideas of my companions. I have also participated in a number of creative writing competitions including Katha Utsav(2015), Scholastic Writing Awards(2016), Hindu Young World Club contests etc. These experiences have brought in new perspectives and enhanced my writing. What is your view about the present-day literary work?Modern day adventure stories excite me. I have read the series of Percy Jackson, Alex Rider and Time Riders. I find these to be thrilling with fast action and quick changes of scenarios – the twists and turns take the story to unexpected endings. Moreover, these adventures always involve some novel type of technological features which makes it more interesting. I find it difficult to put down the book till I have reached the end –you want to finish it as fast as you can to know the climax. Please tell us something about your literary work.I enjoy writing short stories and poems in English. I generally pick up abstract topics and use my imagination to spin stories around them. For this, I draw upon my experiences of travel, stories that I read, games that I play and what I observe around me.Some of my works include:Short stories - Autobiography of a Pair of Socks, A Chance Encounter with Hanumanji, Desert Escapade Poems – The Paper Boat, Fire n Ice, Falcon, Sounds of Silence I have also written few poems and short stories in Hindi – बचपन, जंगल बचाव, मन करताहै What was your first literary work and how was it published?My first literary work was an English poem called ‘Sounds of Silence’ which was published in the ‘Children’s World’ magazine on its 50th anniversary in April 2017. It is a monthly magazine brought out by the Children Book Trust, Delhi and is one of the oldest magazines for children.Where do you see yourself after 5 years in the literary world?                            I am keen to continue writing short stories and hope to sharpen my writing skills in the future. One of the ways I plan to do this is by pursuing my passion for reading. This will help me to get more ideas and to create extraordinary stories.What ways would you suggest to build a community for poets?                          Online platforms help amateur writers to share their works and read contributions from others. This can be enhanced by holding regular events and workshops. Emerging writers get to interact among themselves, appreciate other’s style of writing and learn from each other. Inviting a well known poet or author to share their thoughts will help young writers to get new ideas and develop their writing skills.      What message would you like to give to aspiring new writers?I always believe in the motto “Writing is an exploration. You start from nothing and learn as you go.”                            How was your experience of writing on StoryMirror?Story mirror was convenient to access. The features of a theme picture and introduction helps to arouse curiosity and makes the piece inviting for readers. It is encouraging to know that others are enjoying your writings and read their interesting comments. Would you like to say something about StoryMirror?StoryMirror is a great initiative to bring together young writers and create a community for sharing , learning and developing literary skills. I wish them all the best.Here is the link to read my content https://storymirror.com/profile/62vsms3s/naman-chatterjee/stories  

Tips for maintaining services by using Dust Free Drilling Singapore
 Wing Poh  
 26 March 2019  
Art

If anyone has a residential or a commercial venture, in any variety of concrete structure, drilling conditions are most accurate to make the flawless results that are aesthetic, highest quality and precise also. When the diamond core drilling is used, with the support of saws and tolls, executions will make around gasp on various surfaces whether vertical or horizontal.Using DustFree Drilling Singapore is the only option if the venture is demanding and needs high precision without affecting any additional damage over a fresh atmosphere. The whole drilling procedure will be used for versatile reasons, whenever one needs to host something in the concrete.People would use the standard measuring tape but that might not be appropriate. It is also very using as one will have to take the measurement more than single time and one will also need a person to support anyone holds one side of the tape. With the Laser Distance Measure Singapore, one no longer has to think about the measurement. Now, one can get precise measurements from the laser measure simply by pointing at the distance one want to check. Wanting to measure a huge space with a simple meter and having to pen every measurement down on a piece of paper. The tool is diligent to save dimensions and calculate perimeters or premises on its own.  It can even convert measurement between English and Metric units.  Laser Distance Meter Singapore is absolutely something one should possess. People from layman to technicians from the construction industry would really have this gadget very important.Appropriateness and threshold differ on the quality and make of the gadget. Our distance meter also varies. The popular ones will cost almost five times higher if compared to that of the common ones. Measurements are very much more suitable.

Technologically advanced Machinery for various kinds of Construction
 Amelia Lim  
 27 March 2019  
Art

In the construction industry, different types of machinery are used and each one of them has some very specific purposes to serve. In the several steps of the construction process, these equipment and machinery play an important role.In this article, our focus of discussion is mainly upon those machineries which are used in construction. Rebar Bender is used in the process of construction. They are used to bend reinforced steel bars. Benders are of two types, the first one is traditional manual benders and the second one is hydraulic and electrically powered benders. Rebar benders are available in multiple pressure output specifications and varied bending angle capacities.Depending upon the thickness of the steel bars benders are required to be chosen. Rebar bending is conducted through foot pedals and both the hands are used to handle the rebar. Setting up of the piping infrastructure is an important component in the construction process. Pipe Cutting Machine is used to cut shapes on a pipe accurately. Cutting a pipe accurately is very important when two materials are to be joined together.Pipe cutting machines are available in different shapes and sizes and can be used in both the domestic and commercial sector. Small cutting machines are used in domestic sectors as the dimension of the pipes are small whereas in commercial sectors large machines are required. Another important machinery used to set up a piping system is the Pipe Threading Machine. They are used to cut external threads with chasers. Threading machines are also available in varying capacities, saddle movements, and speed range.Different types of pipe threading machines are available in the market. Portable threading machines are suitable for domestic use which are relatively less expensive. They have the ability to thread pipes which are made of different materials.

Cleaning Floors Depending upon the Varying Floor Finish
 Andrea Lim  
 28 March 2019  
Art

In residential buildings or in commercial office building floors are one of those places which are used most often than any other regularly. Whenever someone enters a room one of the places which attracts the attention of the visitor is the floor. For every kind of floor finish whether it is carpet or wood or marble maintenance is necessary to increase longevity.In this article, we will talk about different floor cleaning services provided by cleaning service companies. The professional cleaning service companies offer high-quality Floor Cleaning Service. Every floor material is different from the other and each of them has separate handling procedure. Many of these companies are there in the cleaning industry for quite some time now and have attained a reputation of providing complete customer satisfaction with their work.They make use of modern cleaning technique along with state of the art cleaning equipment and cleaning chemicals for efficient cleaning. These companies also provide both residential and industrial Floor Scrubbing Service. They use floor scrubbing machines to get rid of dirt and dust from the floor. Before any floor cleaning and scrubbing process, they analyze the space to determine the kind of cleaning equipment depending upon the material of the floor. Followed by that they remove debris and dirt from the floor by using a vacuum cleaner and does the sweeping and scrubbing procedure. Marble as a material is soft and require adequate care to maintain it. Cleaning and polishing marble floor is a very skilled process which can only be done by expert technicians.In order to polish the marble floor successfully, it is best to hire a professional Marble Floor Polishing Service. They polish marble using the right techniques and equipment for the best result and brings back the much-needed shininess on the floor. Last but not least they properly clean the surface after polishing as it is an important step in maintaining the quality of the marble.

Why I recommend EdbMails EDB to PST Converter
 Trevor James  
 29 March 2019  
Art

One of the most frustrating experiences of my career as an Exchange admin had to deal with corrupted Exchange Databases. When even a dirty shutdown state can make the data within Exchange database inaccessible, you are left with no choice but to look for solutions that can help recover the EDB file data. Fixing these would involve a lot of fiddling around with various powershell cmdlets.                                                                            However those cumbersome Exchange EDB recovery techniques are a thing of past as there are many a EDB recovery tools available in the market that can help retrieve EDB data without needing to resort to any complex powershell scripts. One such tool that allows recovery of data by converting all the EDB mailboxes to Outlook PST files is EdbMails.                                                                                     Conversion of EDB to PST with EdbMails ensures that all your EDB data such as journals, tasks, mails, calendar, contacts etc are recovered effortlessly. It is also capable of retrieving all the email properties such as cc, bcc, time, subject etc. The generated PST file can then be opened in version of MS Outlook to see its contents.                                                                                    When i first tried EdbMails, i was amazed at how user friendly it was. It also showed a preview of all EDB contents in a tree view - all i had to do was browse for the EDB file. You can also migrate Public Folder EDB. EdbMails is a one stop solution meaning it can help you migrate offline EDB to Office 365 as well as Live Exchange Server.EdbMails also supports granular recovery which means, that you have the flexibility to export exactly what you need. You can even split the PST files using EdbMails. There are multiple mail filtering options that allow for filtering mails by date, subject, attachment names etc. Compatible with most versions of Windows operating system including the latest windows 10. It also supports both 32 and 64 bit versions of the OS. Exchange Server versions supported by EdbMails include 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 and 2019.                                                                                               Still not convinced? Well no worries it is only natural to be skeptical when there is lot of mediocre EDB recovery tools out there. This is why i would highly recommend you to head over to the EdbMails website and download the free trial version of the same. The Free trial version allows you to export up to 30 items per mailbox/ folder and thereby test out all the features that EdbMails has to offer.                                                                                                              Here are some of the features that EdbMails EDB to PST converter has to offer:                                                                                 * Quick export corrupt .edb files to .pst files.                                                                                                   * Exchange server versions 2003, 2007, 2010, 2016 and 2019 supported.                                                                                 * Effortlessly recover all the deleted mailboxes.     * Easy to setup and start the recovery process.                                                         * 24X7, 365 days Online Technical help* Maintains folder structure intact               * Supports Non English Unicode charactersTo know more https://www.edbmails.com                                                    

An easy tool to Convert EDB to PST
 Andrew Paul  
 30 March 2019  

Exchange server admins often wonder how to recover exchange database file. This used to worry them in the past mainly because the methods available for exchange server database recovery where varied and complex. Nowadays however a lot of tools are available that can help deal with exchange server corruption issues. It is important to choose the right to so that you don't have to regret later.The simple and most effective way to perform Exchange recovery is to convert EDB to PST. This helps to efficiently retrieve all the information from your Exchange EDB file and convert it to Outlook PST. The PST files can be used for archiving Exchange mailbox information. They can also be opened in various versions of Outlook and the content within viewed.Let's are the things that should be kept in mind while selecting an Exchange Recovery tool:First and foremost all the information such as tasks, journals,zip attachments,Inbox items,calendars etc from corrupt or inaccessible databases must be recoverable.It should allow export to single PST or multiple PST filesSelective export : Must allow migrating exactly what one chooses.Should support all versions of Exchange ServerMust support Public and Private folder migration to PSTMust be capable of recovering accidentally deleted mailboxesOne professional EDB to PST Converter utility that fits all these criterias perfectly is the Exchange EDB to PST software from EdbMails. It is a one stop solution for all your Exchange server recovery needs.It has the capability to recover information from even the most corrupt of Exchange Server databases using its advanced deep scanning algorithms. It also supports archive folder migration. The intuitive user interface that EdbMails sports makes it easy for even non technical users to make use of it get EDB to PST Conversion done. There is even a free trial version of the EdbMails EDB to PST Converter tool that helps convert upto 30 items per mailbox/ folder and test out all the features that EdbMails has to offer.Visit : https://www.edbmails.com

EdbMails for Exchange Server Recovery
 John Jorge  
 1 April 2019  
Art

It is known to most Exchange server administrators that exchange server databases develop corruption issues over time. Gauging the extent of this corruption and its cause as well as seeing as to how all the data can be safely recovered from the Exchange database is what keeps many a exchange administrators busy.People who have had experienced this before would know very well that the goto solution for exchange database recovery was powershell cmdlets such as eseutil. However, these may not always live upto the expectation and has many limitations.These days, there is no need to look for complex powershell scripts or cmdlets as there are a lot of utilities available to help you perform Exchange Server Recovery. It also becomes imperative that the utility you select is able to provide complete exchange data recovery without any hiccups along the way.One such utility is the EdbMails EDB to PST Converter. Why convert EDB to PST ? Well it is the easiest way to recover information from exchange database file. It helps recover all your mails, contacts, calendar,  tasks, notes etc from even the most corrupted exchange EDB file. No matter how big the size of your Exchange mailbox is, the EdbMails EDB to PST Converter can handle it well.EdbMails EDB to PST tool maintains the folder structure of the EDB file intact and also lets you preview all the EDB contents before export operation begins. Whats most novel about EdbMails is that its interface is so easy to understand and self explanatory  that you don't need to be a  technical person to be able to retrieve all the information from your Exchange database file.Additional features of EdbMails include - An extensive filtering option to filter mails by subject, date, to/from address etc. Public folder EDB migration. Direct EDB migration to Office 365 as well as Live Exchange Server. Support for most Exchange Server versionsNo running exchange server services requiredSimple and straightforward user interfacePublic and Private folder recovery and migrationRecovery of all embedded attachments